UHVHMBP034 Odborná praxe III

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
4 týdny / 160 hod. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Marian Hochel, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Karla Vymětalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Marian Hochel, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět poskytuje studentům soustředěnou průpravu k uplatnění v praxi po absolutoriu SP v souladu s profilem absolventa, rozšiřuje jejich kompetence a flexibilitu. Cílem praxe je vybavit studenty vstupními dovednostmi k vykonávání činností a poskytování vybraných služeb v oblasti prezentace, animace a edukace kulturních dějin a kulturního dědictví, podpořit rozvoj jejich organizačních schopností. Absolvování praxe přispívá k větší motivaci studentů uplatnit získané vědomosti a dovednosti z výuky a tím zvýšit svou uplatnitelnost na trhu práce. Odborná praxe III vybavuje studenty základními dovednostmi k poskytování služeb v oblasti volnočasových aktivit a cestovního ruchu, podněcuje rozvoj jejich řídících a organizačních schopností. Praxe je organizovaná zpravidla jako souvislá v rozsahu 4 týdnů. Je organizována v zařízeních, které poskytují či organizují volnočasové aktivity se zaměřením na kulturní turismus (turistická informační centra, cestovní kanceláře a agentury), v lázeňských, rekreačních a ubytovacích zařízeních s kulturními, kulturně historickými programy pro širokou škálu klientů. Studenti se podílejí na přípravě a realizaci produktů kulturního a kulturně-historického zaměření (zájezdy, výlety, tematické vycházky a přednášky), připravují animačních programy pro děti a dospělé, vykonávajících poradenskou službu. Mohou se podílet na přípravě textových materiálů se zaměřením na dějiny a kulturní dědictví (letáky, brožury, popularizační články ad.) Praxe probíhá pod metodickým vedením mentora – spolupracujícího odborníka z praxe/instituce a pod rámcovým dohledem pedagoga – supervizor; výsledné vyhodnocení praxe přísluší garantovi předmětu. Student vede písemný deník; obdrží hodnocení mentora a supervizora. Znalosti jsou ověřeny formou ústní rozpravy, zpravidla za účasti studenta, garanta a supervizora.
Výstupy z učení
praktické poznatky získané v praxi
Osnova
 • 1. Student si se souhlasem vyučujícího studijního předmětu (supervizora) uvedeného v IS SU dojedná praxi ve vybrané instituci. Aktuální seznam preferovaných institucí, s nimiž má FPF SU uzavřenu rámcovou smlouvu o zajištění odborné praxe studentů, je zveřejněn na vývěsce ÚHV a na ústavním webu www.uhv.cz v sekci studijní informace.
 • 2. Na sekretariátu ÚHV si student vyzvedne 4 výtisky formuláře „Dohoda o odborné praxi“.
 • 3. Student vyplní formuláře a nechá je potvrdit v instituci, která s praxí studenta souhlasí.
 • 4. Student předá formuláře na sekretariát ÚHV, kde je parafuje vedoucí ústavu.
 • 5. Formuláře jsou sekretariátem ÚHV předány k podpisu děkanovi FPF SU. Děkan FPF SU předá podepsané dohody na sekretariát ÚHV.
 • 6. Student si 3 exempláře podepsané dohody vyzvedne na sekretariátu ÚHV. 1 exemplář je ponechán na sekretariátu ÚHV.
 • 7. Student absolvuje praxi pod vedením spolupracujícího odborníka z instituce, kde praxe probíhá – mentora.
 • 8. Praxe probíhá pod dohledem supervizora z příslušného pracoviště FPF SU. Supervizorem je vyučující studijního předmětu uvedený v IS SU.
 • 9. Student vede v průběhu praxe písemný deník praxe. Deník má podobu stručných denních záznamů o činnosti.
 • 10. Po ukončení praxe mentor stručně písemně zhodnotí její průběh.
 • 11. Po absolvování praxe student předloží supervizorovi zprávu mentora a deník praxe.
 • 12. Poznatky z praxe jsou ověřeny zpravidla formou ústní rozpravy za účasti studenta a supervizora. Supervizor následně stručně písemně zhodnotí průběh praxe a ústní rozpravy.
 • 13. Následně supervizor udělí zápočet. Supervizor zodpovídá za předání svého písemného hodnocení, zprávy mentora a deníku praxe na sekretariát ÚHV.
 • 14. V případě vydání příslušného fakultního nebo univerzitního předpisu může dojít k úpravě manuálu realizace odborné praxe na ÚHV.
Literatura
  povinná literatura
 • Dokumenty a materiály institucí poskytujících odbornou praxi.
 • Bezpečnostní a hygienické předpisy.
 • Odborné softwary a technologie využívané v praxi ad.
 • C.O.T., Všudybyl, Travel Trade Gazette, Travel digest – periodika.
Výukové metody
stáž
Metody hodnocení
Ústní rozprava na základě písemných podkladů; dokumentace z instituce.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/UHVHMBP034