UHVHMBP039 Speciální muzeologie I

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lucie Augustinková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Miloš Zapletal, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Bc. Miloš Zapletal, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět představuje úvod do problematiky speciální muzeologie a zároveň studenty seznamuje se třemi speciálními muzeologiemi a příslušnými odvětvími muzejnictví. Jádrem je výklad hudební muzeologie coby speciální muzeologie, která vykrystalizovala do podoby samostatné disciplíny muzeologie, mající specifický předmět, metody, cíl a terminologii – a také již poměrně bohatou historii. Dále se kurz věnuje teoretickým, historickým i praktickým aspektům přírodovědeckého muzejnictví (součástí budou exkurze do odborných pracovišť Slezského zemského muzea) a muzejnictví stavebních detailů (problematika lapidárií).
Výstupy z učení
Student se po absolvování předmětu bude orientovat:
- v problematice vztahu speciální a obecné muzeologie;
- v hudební muzeologii;
- v přírodovědné muzeologii;
- v teorii muzeí stavebních detailů;
Osnova
 • 1. Speciální muzeologie a muzejnictví. 2. Různá pojetí speciální muzeologie (Neústupný, Stránský, Beneš, Boženek aj.). 3. Hudební muzeologie: úvod, předmět, metoda, cíl, jazyk, místo ve vědní systematice. 4. Dějiny hudebně-muzejního fenoménu ve světě. 5. Dějiny hudebně-muzejního fenoménu v českých zemích. 6. Vývoj hudebně-muzeologického myšlení. 7. Vybrané problémy teoretické hudební muzeologie. 8. Přírodovědecké muzejnictví: úvod, jednotlivé fáze muzealizačního procesu. 9. Přírodovědecké muzejnictví: specifika jednotlivých přírodovědných podsbírek. 10. Přírodovědecké muzejnictví: tvorba výstav a expozice, výzkum. 11. Muzea architektury: úvod. 12. Muzea architektury: dějiny. 13. Muzejnictví stavebních detailů: praktické problémy.
Literatura
  povinná literatura
 • Zapletal, M. Muzea skladatelů a jejich muzeologická reflexe. In: Soňa Šváčová (ed.). Museologica Literaria 2019. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2020 (?). V tisku.
 • Zapletal, M. Helfert’s Theory of a Music Museum (“Musical Archive”) / Helfertova teorie hudebního muzea (“hudebního archivu”). Musicalia 11, 2019, č. 1–2, s. 6–45.
 • Knapík, J. – Olšovský, J. – Šopák, P. – Váhala, D. Vademecum muzeologie. Opava 2012.
 • Zapletal, M. Musicalia, Historiography, and the Rise of Music Museology. In: Christopher Dromey (ed.). The Routledge Companion to Applied Musicology. London et al.: Routledge, 2020. V tisku.
 • Sadie, S. – J. A. Sadie. Calling on the Composer: A Guide to European Composer Houses and Museums. London, New Haven 2005.
  neurčeno
 • Kováč, M. A. Úvod do literárnej muzeológie. Martin 1982.
 • Stránský, Z. Poměr obecné a speciální muzeologie. Časopis Moravského muzea – vědy společenské 53/54, 1968/1969, s. 207–252.
 • Augustinková, L. – Krušinský, P. a kol. Historické krovy Moravy, Slezska a Slovenska. Ostrava 2015. Augustinková, L. – Krušinský, P. a kol. Katalog depozitáře stavebních detailů v Ostravě a v Žilině. Ostrava 2015.
 • Musil, R. Die Aufgaben der speziellen Museologien vom Standpunkt der Naturwissenschaften, Muzeologické sešity, Suplementum I. Brno 1971.
Výukové metody
seminář, četba, diskuse, projekty
Metody hodnocení
Docházka na semináře (75%), referát, aktivní přístup.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2020/UHVHMBP039