UHVHMBP040 Speciální muzeologie II

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Markéta Haničáková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Jiří Šíl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Miloš Zapletal, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Bc. Miloš Zapletal, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UHVHMBP040/A: Út 16:25–18:00 H6, M. Haničáková
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět představuje úvod do problematiky speciální muzeologie a zároveň studenty seznamuje se třemi speciálními muzeologiemi a příslušnými odvětvími muzejnictví. Jádrem je výklad hudební muzeologie coby speciální muzeologie, která vykrystalizovala do podoby samostatné disciplíny muzeologie, mající specifický předmět, metody, cíl a terminologii – a také již poměrně bohatou historii. V tomto kurzu bude důraz kladen na aplikovanou sféru hudební muzeologie (jeho součástí budou exkurze do muzikologického pracoviště Slezského zemského muzea). Dále se tento kurz věnuje teoretickým, historickým i praktickým aspektům technického muzejnictví.
Výstupy z učení
Student se po absolvování předmětu bude orientovat:
- v problematice vztahu speciální a obecné muzeologie;
- v hudební muzeologii;
- v technické muzeologii;
Osnova
 • 1. Hudební muzeologie: jednotlivé fáze muzealizačního procesu 1.
 • 2. Hudební muzeologie: jednotlivé fáze muzealizačního procesu 2.
 • 3. Typologie hudebně-muzejních institucí: památníky skladatelů.
 • 4. Typologie hudebně-muzejních institucí: muzea a sbírky hudebních nástrojů.
 • 5. Typologie hudebně-muzejních institucí: jiná a celostní hudební muzea.
 • 6. Nemuzejní a neinstitucionální projevy hudebně-muzejního fenoménu.
 • 7. Hudební muzeologie: prezentační strategie.
 • 8. Hudební muzeologie: muzejně-pedagogická činnost.
 • 9. Technické muzejnictví: úvod, vymezení, literatura.
 • 10. Technické muzejnictví: hlavní teoretické problémy.
 • 11. Technické muzejnictví: dějiny v českých zemích a ve světě, hlavní osobnosti.
 • 12. Technické muzejnictví: fáze muzealizačního procesu 1.
 • 13. Technické muzejnictví: fáze muzealizačního procesu 2.
Literatura
  povinná literatura
 • Zapletal, M. Helfert’s Theory of a Music Museum (“Musical Archive”) / Helfertova teorie hudebního muzea (“hudebního archivu”). Musicalia 11, 2019, č. 1–2, s. 6–45.
 • Sadie, S. – J. A. Sadie. Calling on the Composer: A Guide to European Composer Houses and Museums. London, New Haven 2005.
 • Zapletal, M. Muzea skladatelů a jejich muzeologická reflexe. In: Soňa Šváčová (ed.). Museologica Literaria 2019. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2020 (?). V tisku.
 • Knapík, J. – Olšovský, J. – Šopák, P. – Váhala, D. Vademecum muzeologie. Opava 2012.
 • Zapletal, M. Musicalia, Historiography, and the Rise of Music Museology. In: Christopher Dromey (ed.). The Routledge Companion to Applied Musicology. London et al.: Routledge, 2020. V tisku.
  neurčeno
 • HELFERT, Vladimír. Státní hudebně-historický ústav. Praha: Umělecká beseda, 1945.
 • Kováč, M. A. Úvod do literárnej muzeológie. Martin 1982.
 • Štědroň, B. O nutnosti uměnovědného, zvláště hudebního oddělení v muzeu. Zprávy Muzea Vyškovska 1969, č. 78, s. 33– 38.
 • Boženek, K. Funkce archivu, knihovny a muzea v dokumentaci hudebního života, Opus musicum 12, 1980, s. 77–80.
 • Šíl, J. Digitalizace a zpřístupnění obrazových materiálů z fondů průmyslových podniků Zemského archivu v Opavě. In: Hospodářské dějiny Moravy a Slezska: vybrané kapitoly z 20. století. Brno 2016, s. 204–213.
 • Wiesnerová [Haničáková], M. Muzikologická podsbírka. In: Museum Silesiae. Opava 2014, s. 166–171.
 • Boženek, K. Hudebně historiografická práce v muzeu, Časopis Slezského muzea, série B 21, 1972, s. 23–38.
 • Wiesnerová [Haničáková], M. Skladatelé ve Slezsku ve sbírkách Slezského zemského muzea. Časopis Slezského zemského muzea, série B, 63, 2014, s. 297–299.
Výukové metody
seminář, četba, diskuse, projekty
Metody hodnocení
Docházka na semináře (75%), referát, aktivní přístup.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/UHVHMBP040