UHVHMBP041 Znalectví

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ilona Matejko-Peterka, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Ing. Jaromír Olšovský, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Ilona Matejko-Peterka, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
znalost základních pojmů z oblasti znalectví
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na seznámení studentů s problematikou uměleckohistorických sbírek v sbírkových fondech muzeí. Seminář umožní studentům vyrovnat se s požadavky, které jsou na odborné pracovníky muzeí kladeny při odborném zpracování sbírkových předmětů z oblasti dějin umění a uměleckého průmyslu. Výuka je vedena především na metodiku odborného zpracování sbírkových předmětů z oblasti malby, řezbářství, sochařství, keramiky a porcelánu tak, aby seminář poskytl studentům základní sumu znalostí a dovednosti potřebných k určení provenience a datace výrobků z keramiky a porcelánu spolu s určením námětů malířských a sochařských děl včetně jejich datace, určení techniky, stylového zařazení, a to v případě děl staršího umění, tj. od středověku až po umění z počátku 20. století.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - popsat problematiku uměleckohistorických sbírek v sbírkových fondech muzeí - určit a odborně popsat sbírkové předměty z oblasti z oblasti malby, řezbářství, sochařství, keramiky a porcelánu - určit provenience a datace uměleckých předmětů
Osnova
 • 1. Úvod do problematiky uměleckých řemesel, teracotta, hrnčina, keramika. 2. Fajáns a majolika, holíčská fajáns, habánská, proskovská a hranická fajáns. 3. Porcelán – úvod do problematiky, předstupně porcelánu, Sévres, Míšeň, Vídeň. 4. Vybrané druhy porcelánu v německých zemích, Rosenthal, Ansbach aj. 5. Vybrané druhy porcelánu z českých zemí. 6. Obraz v dějinách umění – základní pojmy a stylový vývoj ve středověku (románské a gotické umění) s vybranými příklady. 7. Socha v dějinách umění – základní pojmy a stylový vývoj ve středověku (románské a gotické umění) s vybranými příklady. 8. Obraz v dějinách umění – základní pojmy a stylový vývoj v raném novověku (renesance, manýrismus, baroko, rokoko) s vybranými příklady. 9. Socha v dějinách umění – základní pojmy a stylový vývoj v raném novověku (renesance, manýrismus, baroko, rokoko) s vybranými příklady. 10. Obraz v dějinách umění – základní pojmy a stylový vývoj v 19. století (klasicismus, biedermeier, romantismus, realismus, impresionismus aj.) s vybranými příklady. 11. Socha v dějinách umění – základní pojmy a stylový vývoj v 19. století s vybranými příklady. 12. Obraz v dějinách umění – základní pojmy a styly v éře avantgard s vybranými příklady. 13. Socha v dějinách umění – základní pojmy a styly v éře avantgard s vybranými příklady.
Literatura
  povinná literatura
 • Černá, M. Dějiny výtvarného umění. Praha 2005.
 • Diviš, J. Evropský porcelán. Praha 1985.
 • Pijoan, J., et al. Dějiny umění. Praha 1982-1987. 10 svazků.
  doporučená literatura
 • Chlíbec, J. Italské renesanční sochařství v českých státních a soukromých sbírkách. Praha 2006.
 • Fučíková, E. – Bukovinská, B. – Muchka, I. Umění na dvoře Rudolfa II. Praha 1991.
 • Kidson, P. Románské a gotické umění. Praha 1973.
 • Přibyl, P. (ed.): Terra(cotta). Plastika a majolika italské renesance, (katalog výstavy). Praha 2006.
 • Schenková, M. Barokní malířství a sochařství ve východní části českého Slezska. Opava 2004.
 • Schenková, M. – Olšovský, J. Barokní malířství a sochařství v západní části českého Slezska. Opava 2008.
 • Pujmanová, O. – Kubík, V. – Přibyl, P. Italské renesanční umění z českých sbírek: obrazy a sochy, (katalog výstavy). Praha 1997.
Výukové metody
Přednášení
Metody hodnocení
ústní zkouška

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2020/UHVHMBP041