UHVHMBP050 Vybrané kapitoly z novodobých dějin I

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Marian Hochel, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Marian Hochel, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář je zaměřen na analýzu kulturního dědictví Francouzské revoluce a Napoleonovy vlády, jež ovlivnilo vývoj evropské kultury a našlo svou odezvu v mnoha evropských zemích. V centru pozornosti je: 1) hmotné a nehmotné kulturní dědictví, jež bylo produktem francouzské společnosti ve sledovaném období; 2) historické kulturní dědictví minulých staletí, které vstoupilo do služeb francouzských revolučních vlád i režimu Napoleona Bonaparta; 3) vybrané kulturní památky v evropských zemích, vytvořené v návaznosti na kulturní vlivy či s odkazem na evropské dění a události v revoluční a napoleonské Francii.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- interpretovat hmotné a nehmotné kulturní dědictví Francouzské revoluce a Napoleonovy vlády;
- shrnout specifika politického vývoje Francouzské revoluce a prvního císařství ve Francii;
- analyzovat fenomény, procesy a trendy sledované epochy prostřednictvím práce s překlady nebo originály historických pramenných textů a ikonografického materiálu.
Osnova
 • 1. Úvod do předmětu: obsah, literatura, informační zdroje.
 • 2. Francouzská revoluce a vláda Napoleona Bonaparta – mezníky moderních kulturních dějin?
 • 3. Kulturní politika Francouzské revoluce, konzulární republiky a prvního císařství ve Francii.
 • 4. Kulturní dědictví ve službách Francouzské revoluce a Napoleonovy vlády.
 • 5. Revoluce ve světě muzeí – počátky moderního muzejnictví ve Francii.
 • 6. Památková péče v éře revoluce a Napoleonovy doby.
 • 7. Sběratelství kolem roku 1800.
 • 8. Revoluční klasicismus, memorabilia, artefakty a festivity.
 • 9. Umění a památky v službách politiky – Napoleonův císařský styl (Le Style Empire).
 • 10. Móda a životní styl revoluční a napoleonské Francie.
 • 11. Hmotné a nehmotné kulturní dědictví revoluční a napoleonské Francie.
 • 12. Revoluce, Napoleon a místa paměti – „druhý život“ v éře pomníků, památníků a monumentů.
 • 13. Napoleonika v historické paměti.
Literatura
  povinná literatura
 • Ellis, G. Napoleon. Praha – Litomyšl 2001.
 • Furet, F. Francouzská revoluce. Díl 1. Od Turgota k Napoleonovi (1770-1814). Praha 2004. Díl 2. Ukončit revoluci. Od Ludvíka XVIII. po Julese Ferryho (1815-1880). Praha 2007.
 • Hochel, M. – Pavlíková, M. Třináctá komnata Napoleonova. Obraz Napoleona Bonaparta v mobiliárních fondech Národního památkového ústavu. Praha 2017.
 • Hochel, M. – Pavlíková, M. Zrcadlo moci. Pilíře moci Napoleona Bonaparta ve vizuálním umění. Praha 2018.
 • Tinková, D. Revoluční Francie 1787-1799. Praha 2008.
  doporučená literatura
 • Baszkiewicz, J. – Meller, S. Francúzska revolúcia 1789-1794: občianska spoločnosť. Bratislava 1989.
 • Bělina, P. – Šedivý, I. (eds.). Napoleonské války a české země. Praha 2001.
 • Fasora, L. – Hanuš, J. – Malíř, J. (eds.). Napoleonské války a historická paměť: sborník příspěvků ze stejnojmenné konference konané ve dnech 21.-22. dubna 2005 v Brně. Brno 2005.
 • Hochel, M. Brána památek otevřená: sociabilita a kulturní dědictví v Paříži v období konzulátu Napoleona Bonaparta, Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 11, 2018, s. 11–38.
 • Hochel, M.: Napoleonovo muzeum (Musée Napoléon) v Louvru a počátky moderního evropského muzejnictví. In: Hochel, M. (ed.): Moderní Evropan první poloviny 19. století. K životnímu jubileu profesora Dušana Uhlíře. Opava – Praha 2019, s. 133–161.
 • Hochel, M. Pamatují Napoleona (I). Struktury umělecké (re)prezentace Napoleona Bonaparta a osobností jeho doby. Praha 2022.
 • Hochel, M. „Planoucí hvězda, která oživuje duši.“ Ikonografie Napoleonova mesianismu ve vizuálním umění první republiky a prvního císařství ve Francii, Zprávy památkové péče, roč. 79, 2019, č. 4, s. 495–506.
 • Hochel, M. Stopy hrdinství a elegance: napoleonika a jejich odraz v historické paměti, Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 8, 2015, s. 75–111.
 • Hochel, M. Vivant Denon a kouzlo empíru: Napoleonova hvězda, která oživuje duši. Praha - Opava 2020.
 • Hunt, L. Francouzská revoluce: politika, kultura, třída. Brno 2007.
 • Kotulán, J. – Uhlíř, D. (eds.). Evropa 1805. Sborník prací V. Mezinárodního napoleonského kongresu, Brno 26.–28. září 2005. Brno 2006.
 • Mžyková, M. Napoleon a jeho doba: výběrový katalog výstavy ke 190. výročí bitvy u Slavkova. Slavkov u Brna 1995.
 • Ozouf, M. Revoluční svátky: 1789-1799. Brno 2006.
 • Schama, S. Občané: kronika Francouzské revoluce. Praha 2004.
 • Starobinski, J. Symboly rozumu: proměny umění a revoluce. Brno 2003.
 • Švankmajer, M. Čechy na sklonku napoleonských válek 1810–1815. Praha 2004.
 • Tinková, D. (ed.). Zrození občana: antologie dokumentů z Francouzské revoluce. Praha 2015.
 • Zemanová, M. – Zeman, V. (eds.). Napoleonské války v české historické paměti a v paměti regionu. Ústí nad Labem 2014.
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
účast na semináři (minimálně 75 %), prezentace v PowerPointu, aktivní zapojení do seminární výuky, písemný test
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.