UHVHPPBP36 Konzervace a restaurování III

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Mgr. Hana Rajhelová (cvičící)
Mgr. Antonín Šimčík (cvičící)
Garance
Ing. Mgr. Hana Rajhelová
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UHVHPPBP36/A: každé sudé pondělí 15:35–17:10 H9 a každé liché úterý 17:15–18:50 LMUZ, H. Rajhelová, A. Šimčík
Předpoklady
Student musí doložit aktuálním lékařským potvrzením svou zdravotní způsobilost k práci v laboratoři Konzervátorského centra, kde se pracuje a manipuluje s chemickými látkami (kyseliny, zásady, těkavé látky ad.) a používají se chemicko-fyzikální přístroje.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zevrubné seznámení studentů s problematikou konzervace a restaurování muzejních sbírkových předmětů z textilu, usní a pergamenu, dalších organických materiálů rostlinného a živočišného původu, umělých hmot a fotografického materiálu. Pozornost bude věnována i preparaci Probrány budou metody, průzkumu, preventivní i sanační konzervace a restaurování artefaktů z výše uvedených materiálů. Teoretické vědomosti studenti aplikují v praktických cvičeních a seminárních pracech.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen teoreticky navrhnout a prakticky provést: - dokumentaci zásahu - průzkum předmětů - sestavit návrh zásahu - čištění konzervaci a restaurování - uložení s důrazem na zásady preventivní konzervace
Osnova
 • 1. Organické materiály a jejich podstata. 2. Kolagenové materiály. 3. Vlastnosti, degradace a průzkum usně a pergamenu. 4. Konzervační a restaurátorské postupy pro usně a pergamen. 5. Textil jako materiál. 6. Vlastnosti a degradace textilií. 7. Konzervační a restaurátorské postupy pro textilie. 8. Vlastnosti, degradace a konzervace dalších materiálů živočišného původu. 9. Vlastnosti, degradace a konzervace dalších materiálů rostlinného původu. 10. Specifika péče o sbírky přírodnin - základní postupy při preparaci. 11. Vlastnosti, degradace a konzervační postupy pro umělé hmoty. 12. Vlastnosti, degradace a konzervační postupy pro fotografie. 13. Speciální konzervátorské techniky.
Literatura
  povinná literatura
 • DEMOUTHE, J.F.:. Natural Materials: Sources, Properties and Uses. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2006. info
 • Hendriks K.B. Fundamentals of Photograph Conservation: A Study Guide. Canada 1991.
 • Orlita, A. a kol. Metodické pokyny ke konzervaci usňových nebo pergamenových knižních vazeb a ostatních sbírkových předmětů vyrobených z kůže a pergamenu. Praha 1999.
 • SHASHOUA, Y. Conservation of plastics. Materials science, degradation and preservation. Oxford, 2008. info
 • Tímár-Balászy, Á. Chemical principles of Textile Conservation. Oxford, 1998. info
  doporučená literatura
 • BROOKS, M. M. - EASTOP, D. D. (Ed.):. Changing Views of Textile Conservation.Los Angeles 2011. info
 • Zelinger, J. a kol.:. Konzervace pergamenu a jeho uložení. Národní knihovna v Praze. Praha 1992. info
 • HARSOVÁ, J.:. Konzervace textilu. Učební text pomaturitního konzervátorského studia Národního muzea. Praha 1994. info
 • Otavská V. Průzkum a konzervování archeologických textilií z nového města pražského. In: Fórum pro konzervátory-restaurátory. Brno 2016.
 • Kovářová, J. - Špaček, V. - Řeháková, H. Vliv podmínek uložení na stárnutí plastů. In: Sborník z konzervátorského a restaurátorského semináře. Pardubice 2002.
 • Waentig, F. Plastické hmoty - kulturní dědictví? In: Sborník z konzervátorského a restaurátorského semináře. Pardubice 2002.
 • O'connor S. - Brooks M. M. Radiography of textiles, dress and related objekts, Oxford 2007.
 • Zikmund J. Přehled základních zásad pro uložení fotografických sbírek. Ochrana fotografických sbírek. Praha 1998.
 • PEDERSEN, M.C. Gem and Ornamenta lMaterials of Organic Origin. Amsterdam, 2004. info
 • ĎUROVIČ, M. Restaurování a konzervování archiválií a knih. Praha, 2002. info
Výukové metody
- frontální výuka - laboratorní cvičení - seminární práce
Metody hodnocení
Písemná zkouška. Docházka na semináře (80%), odevzdání protokolů z praktických cvičení, seminární práce.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/UHVHPPBP36