UHVM0034 Dějiny památkové péče v ČR II

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Marian Hochel, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Marian Hochel, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na základní mezníky, specifika a osobnosti dějin památkové péče v českém i evropském měřítku od konce 19. století k současné péči o movité a nemovité kulturní dědictví. Pozornost bude věnována vývoji příslušné legislativy a institucionálního rámce památkové péče, stěžejním osobnostem, konkrétním příkladům z praxe a klíčovým organizacím, vyvíjejícím svou činnost na poli ochrany, správy a prezentace kulturního dědictví.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vysvětlit vývoj památkové péče od konce 19. století do současnosti;
- charakterizovat stěžejní osobnosti, publikace a instituce působící v oblasti kulturního dědictví v tomto období.
Osnova
 • 1. Literatura a prameny k danému tématu. Základní terminologie.
  2.–7. Monumentika na cestě k novému pojetí památkové péče ve 20. století (Alois Riegl – Moderní památková péče, Max Dvořák – Katechismus památkové péče, Václav Wagner – Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana, Vojtěch Birnbaum – Památkářská idea, Václav Richter – Památka a péče, Miloš Stehlík – Kam kráčíš, památková péče?).
  8.–13. Geneze současné památkové péče v ČR (Zdeněk Wirth a instalované památkové objekty; institucionalizace, profesionalizace a internacionalizace památkové péče; vývoj právní úpravy památkové péče a příprava památkového zákona).
Literatura
  povinná literatura
 • Richter, V. Památka a péče. Praha 1993. info
 • Wagner, V. Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana. Praha 1946. info
 • Vinter, V. Úvod do dějin a teorie památkové péče I.-II. Praha 1971. info
 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. URL info
 • Němec, J.: Místo a úloha SÚRPMO ve druhé polovině 20. století. In: Kubelík, M. – Pavlík, M. – Štulc, J. (eds.): Historická inspirace. Sborník k poctě Dobroslava Líbala, Praha 2001, s. 311–320.
 • Birnbaum, V. Památkářská idea. In: Listy z dějin umění. Praha 1947, s. 289–293.
 • Riegl, A. Moderní památková péče. Praha 2003.
 • Stehlík, M. Kam kráčíš, památková péče? Brno 2018.
 • Hlobil, I. Na základech konzervativní teorie české památkové péče. Výbor z textů. Praha 2008.
 • Roháček, J. - Uhlíková, K. Zdeněk Wirth pohledem dnešní doby: soubor příspěvků. Praha, 2010. info
 • Uhlíková, K. Zdeněk Wirth, první dvě životní etapy (1878-1939): doplněno bibliografií Wirthova díla. Praha: Národní památkový ústav, 2010. info
 • Dvořák, M. Katechismus památkové péče. Praha, 2004. info
  doporučená literatura
 • Sedlmayr, H. Demolovaná krása. Praha 1992. info
 • Pavel, J. Ochrana kulturních památek. Společenská nezbytnost památkové péče. Praha 1969. info
 • Kroupa, J. Školy dějin umění. Metodologie dějin umění I. Brno 1996. info
 • Kol. Památková péče na Moravě – 150 let od vzniku první státní instituce na ochranu památek. Sborník příspěvků. Brno 2002.
 • Kolektiv. Metodika tvorby interiérových instalací a reinstalací. Odborné a metodické publikace, sv. 40. Praha: Národní památkový ústav, 2011.
 • Uhlíková, K. Národní kulturní komise 1947–1951. Praha 2004.
 • Kolektiv. Metodika průvodcovské činnosti na hradech, zámcích a dalších zpřístupněných památkách. Odborné a metodické publikace, sv. 44. Praha: Národní památkový ústav, 2014.
 • Uhlíková, K. – Jelínková Homolová, D. – Císařová, J. – Uhlík, J. Šlechtická sídla ve stínu prezidentských dekretů. Praha 2017.
 • Líbal, P. (ed.). Dobroslav Líbal, vědec, pedagog a památkář. Praha, 2017. info
 • Kiesow, G. Památková péče v Německu, Brno 2012; 1. kapitola: Dějiny památkové péče a zdůvodnění jejích dnešních úkolů. Brno, 2012. info
 • Štorm, V. - Štoncner, P. (eds.). Břetislav Štorm: Mezi žízní budoucnosti a trýzní minulosti. Výbor z textů k architektuře, umění a památkové péči. Brno, 2008. info
 • Kolektiv. Břetislav Štorm. Základy péče o stavební památky. Praha, 2007. info
 • Nejedlý, V. Obrysy přístupů k památkové péči na Moravě do poloviny 20. století, in: Kolektiv: Památková péče na Moravě - 150 let od vzniku první státní instituce na ochranu památek. Sborník příspěvků. Brno, 2002. info
 • Kubelík, M. - Pavlík, M. - Štulc, J. (eds.). Historická inspirace. Sborník k poctě Dobroslava Líbala. Praha, 2001. info
 • Nesvadbíková, J. - Vinter, V. - Wirth, Z. K vývoji památkové péče na území Československa. Sv. 1, Přehled právních dokumentů a nástin vývoje 1749-1958. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. info
 • Nesvadbíková, J. K vývoji památkové péče na území Československa. Sv. 2, Výběr autentických dokumentů 1749-1918. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. info
 • Nesvadbíková, J. K vývoji památkové péče na území Československa. Sv. 3, Výběr autentických dokumentů 1918-1958. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. info
 • Vinter, V. Stručný slovník památkové péče. Ústí nad Labem, 1983. info
  neurčeno
 • Zprávy památkové péče. Praha: Státní nakladatelství / Národní památkový ústav, 1937–dosud, ISSN 1210-5538, https://zpp.npu.cz/index
 • Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu UNESCO, https://en.unesco.org/
 • Památková péče, Ministerstvo kultury ČR, https://www.mkcr.cz/pamatkova-pece-19.html
 • Národní památkový ústav, https://www.npu.cz/cs
 • Mezinárodní dokumenty v oblasti ochrany světového kulturního dědictví, Národní památkový ústav (NPÚ), https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/pamatky-a-pamatkova-pece/pravni-predpisy-a-mezinarodni-dokumenty/mezinarodni-dokumenty
 • Český národní komitét Mezinárodní rady památek a sídel ICOMOS, http://www.icomos.cz/index.php/en/
 • Mezinárodní centrum pro studium ochrany a restaurování kulturního dědictví ICCROM, https://www.iccrom.org/
Výukové metody
přednášky, skupinová diskuse
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2023/UHVM0034