UCJNDIK2 Didaktika němčiny 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2008
Rozsah
0/9/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zabývá současnými metodami ve výuce cizích jazyků, alternativními přístupy, s jejich přednostmi a nedostatky. Studenti se naučí, jak zprostředkovat žákům různými postupy jednotlivé řečové dovednosti a jazykové prostředky. Nedílnou součástí moderní metody výuky jazyků je práce s literárními texty a výuka reálií cílové země. I pro vlastní rozvoj posluchačů je nutné, aby se zabývali otázkou strategie učení a technik učení se cizím jazykům. Poznají také současné trendy ve výuce cizích jazyků, např. výuky jazyků pomocí projektů, práce na stanovištích apod. 1. Entwicklung von den Sprachfertigkeiten 2. Hörverstehen 3. Leseverstehen 4. Sprechen 5. Schreiben 6. Grammatik 7. Wortschatzvermittlung 8. Aussprachekorrektur 9. Die neue Rechtschreibung 10. Arbeit mit literarischen Texten 11. Landeskunde im Deustschunterricht 12. Übersetzen und Dolmetschen Požadavky na studenta: Návod na individuální studium poskytne distanční opora k tomuto předmětu, obsahující konkrétní úkoly pro samostatnou práci včetně kontrolních otázek a odkazy na doporučenou studijní literaturu. Ústní zkouška ověřuje znalost teorie podle zadání katalogu otázek. Literatura: Bausch, K-R. / Christ, H. / Krumm, H-J.: Handbuch Fremdsprachenunterricht. Tübingen/Basel: Francke Verlag, 1989. Glaboniat, M. / Müller, M. / Schmitz, H. / Rusch, P. / Wertenschlag, L.: Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen. Berlin/München: Langenscheidt, 1996. Häusermann, U. / Piepho, H. E.: Aufgabenhandbuch Deutsch als Fremdsprache. München: Iudicium, 1996. Heyd, G.: Deutsch lernen. Frankfurt am Main: Diesterweg, 1991. Janíková, V. / Michels-McGovern, M.: Aspekte des Hochschulfachs Methodik und Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache im Überblick. Brno: Masarykova univerzita, 2000. Jung, L.: 99 Stichwörter zum Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Hueber. Ismaning 2001. Kilian,V.: Deutsch als Zweitsprache in der Erwachsenenbildung. Berlin/ München: Langenscheidt, 1995. Neuner, G. / Hunfeld, H.: Methoden des fremdprachlichen Unterrichts. Berlin/München: Langenscheidt1993. Neuner, G.: Übungstypologie zum kommunikativen Deutschunterricht. Berlin/München: Langenscheidt, 1994.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016.