UBKD0143 Základy lexikologie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2017
Rozsah
Přednáška 6 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Garance
doc. PhDr. PaedDr. Zbyněk Holub, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základní poznatky lexikologických disciplín. Předmět lexikologie, postavení lexikologie v systému věd, pomocné a přechodné disciplíny. Základní pojmy - slovo, lexém. Problematika významu a smyslu lexikální jednotky. Slovní zásoba - její členění, vrstvy ve slovní zásobě; systém v lexikální zásobě; změny ve slovní zásobě. Terminologie. Historický přístup k slovní zásobě, etymologie. Vztahy lexikálních jednotek - vztahy paradigmatické a syntagmatické. Vlastní jména, základy onomastiky. Víceslovné lexikální jednotky - víceslovná pojmenování, frazeologie a idiomatika. Lexikografie, zásady sestavování slovníků, druhy slovníků. Vývoj českého slovníkářství a bádání o slovní zásobě.
Osnova
 • Základní poznatky lexikologických disciplín. Předmět lexikologie, postavení lexikologie v systému věd, pomocné a přechodné disciplíny. Základní pojmy: slovo a znak, lexém - lex, sémantém - sémém - sém, lexikální jednotka, pojmenování v systému jazyka. Úvod do lexikální sémantiky. Problematika významu a smyslu lexikální jednotky. Vztahy lexikálních jednotek - vztahy paradigmatické a syntagmatické. Paradigmata. Specifika ko(hypo-/hypero-)nymie, synonymie, antonymie apod. Paradigmatická východiska k polysémii a homonymii. Slovní zásoba - její členění, vrstvy ve slovní zásobě; systém v lexikální zásobě. Změny ve slovní zásobě (možnosti rozšiřování, onomaziologická báze - příznak - kategorie). Základní slovotvorné kategorie (činitelská, konatelská aj.), slovotvorné procesy - postupy - typy. Vztahy fundace a motivace; derivace. Historický přístup k slovní zásobě, etymologie. Vývoj slovní zásoby češtiny (historický lexikon), vývojové tendence. Syntagmata. Dílčí problémy polysémie/ polylexie, homonymie. Kolokace, valence, kompatibilita. Členitost lexikálních jednotek. Víceslovné lexikální jednotky - víceslovná pojmenování, frazeologie a idiomatika. Terminologie a její vztah k lexikologii i lexikografii. Vlastní jména, základy onomastiky. Lexikografie, zásady sestavování slovníků, druhy slovníků. Zásady lexikografické práce, terénní výzkum, lemmatizace. Vývoj českého slovníkářství a bádání o slovní zásobě. Kvantitativní vztahy.
Literatura
  povinná literatura
 • ČERMÁK, F. Lexikon a sémantika. NLN, Praha 2010. Praha, 2010. info
 • ČEJKA, M. Česká lexikologie a lexikografie. Brno: Masarykova univerzita, 1992. Brno, 1992. info
  doporučená literatura
 • HUBÁČEK, J.- JANDOVÁ, E. - SVOBODOVÁ, J. Čeština pro učitele. Opava, 2002. Opava, 2002. info
 • kol. PŘÍRUČNÍ MLUVNICE ČEŠTINY. Nakladatelství Lidové noviny Praha 1997. Praha, 1997. info
 • HAUSER, P. Nauka o slovní zásobě. Praha: SPN, 1986. Praha, 1986. info
  neurčeno
 • FILIPEC, J. - ČERMÁK, F. Česká lexikologie. Praha: Academia, 1986. Praha, 1986. info
Metody hodnocení
Známkou
Ústní zkouška
Anamnestická metoda
Informace učitele
A. Zápočet:
1. formální:
a) účast na společných zaměstnáních (1 absence se toleruje, 2. je nutné řádně omluvit)
b) při neúčasti na 3 zaměstnáních je nutné vypracovat seminární práci (v rozsahu 15 normostran na vybrané téma)
2. obsahové (lexikografická praxe):
a) každá posluchačka/ každý posluchač zpracuje část slovníkového souboru podle zadání (s ohledem na SSJČ a další slovníky), popř. splní úkol obdobného charakteru; pokyny obdrží na společném zaměstnání
3. tři splněná dílčí cvičení lze poslat v 1 souboru)
B. Zkouška:
- písemná část - 20 otázek (lze nahradit ústně v plném rozsahu)
- ústní část podle zadaných tematických okruhů; na základě rozboru textu
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.