ARTAVTNP50 Audiovizuální archivy a využití jejich sbírek v televizní tvorbě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Jaroslav Zajíček (přednášející)
Garance
MgA. Jaroslav Zajíček
Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Po 15:35–17:10 D2
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
ARTAVTNP50/A: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Zajíček
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz představí přehlednou a srozumitelnou formou možnosti využití audiovizuálních archivů veřejných i soukromých (zejména sbírek televizních a nových médií, ale také kinematografických a fotografických) při vytváření nových televizních děl. Cílem kurzu je, aby studenti získali praktickou znalost konkrétních audiovizuálních sbírek dostupných v našem regionu i v zahraničí a osvojili si základní pravidla určující jejich tvůrčí využití v nových audiovizuálních dílech v souladu s autorským zákonem, technickými doporučeními a předpisy, stejně jako dramaturgickými a skladebnými postupy. Během kurzu si studenti osvojí rovněž základní terminologii, která přispěje k jejich snadnější komunikaci s autory archivních děl či jejich zákonnými zástupci, se správci multimediálních sbírek nebo s výrobci televizního zpravodajství, nových střihových pořadů i dokumentárních seriálů, využívajících ve zvýšené míře starší audiovizuální materiály nejen k připomínání různých aktuálních událostí či důležitých osobností nebo rozkrývání pozadí významných okamžiků z našich či světových dějin, ale i ke vzdělávání a primárnímu výzkumu dosud neznámých jevů, zachycených filmovými kamerami.
Osnova
 • Posluchači budou seznámeni s pravidly archivování, digitalizace, vyhledávání i možností užití historických sbírek audiovizuálních dokumentů (jak sestřihů, tak hrubých natočených materiálů) z hlediska kurátorského, technického i autorskoprávního. To jim umožní ve své vlastní tvorbě efektivně a rychleji vyhledávat i legálně užívat archivní materiály různých druhů (filmů, televizních děl, zvukových a hudebních nahrávek či fotografií) při výrobě nových audiovizuálních děl (včetně osvojení praktických dovedností při vyplňování hlášení o použití archivních záznamů, o použité hudbě apod.), jakož i audiovizuální materiály správně prezentovat a tvůrčím způsobem využívat jejich historické hodnoty v marketingu a komunikaci při realizaci vlastních projektů (tzv. valorizace archivních materiálů).
Literatura
  povinná literatura
 • Journal of Film Preservation. Brusel: FIAF. info
 • Studijní materiály FIAF. Bologna: L'Immagine Ritrovata. info
 • Studijní materiály FIAT. Paris: Institut National de l'Audiovisuel. info
 • Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) s komentářem. Směrnice Evropské komise o autorských právech a související mezinárodní konvence a úmluvy. info
 • URGOŠÍKOVÁ, B. Ochrana a záchrana filmového dědictví. Restaurátorské práce Národního filmového archivu Praha. Zprávy památkové péče 65, 2005. info
  doporučená literatura
 • BORDWELL, D., THOMPSONOVÁ, K. Dějiny filmu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007. info
 • READ, P., MEYER M.-P. Restoration of Motion Picture Film. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2005. info
 • CHERCHI, P. U. Silent cinema an Introduction. Londýn: BFU, 2002. info
 • BENDAZZI, G. Cartoons - One Hundred Years of Cinema Animation. Londýn: Indiana University Press, 1996. info
Informace učitele
Důraz bude přitom kladen na praktickou výuku konkrétních postupů demonstrovaných v rámci vybraných exkurzí s možností následné praxe v tuzemských a zahraničních kulturních i vzdělávacích institucích, spravujících rozsáhlé multimediální sbírky. Tím získají studenti cenné konkrétní zkušenosti i kontakty na osoby působící v jednotlivých archivech.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/ARTAVTNP50