UBKCJLBP09 Morfologie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
St 10:35–12:10 M123-1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UBKCJLBP09/A: St 12:15–13:50 M123-1, E. Höflerová
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Znalosti z předmětu Úvod do studia jazykovědy a Zvuková stránka a grafémika češtiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět obsahuje základní témata z oblasti funkční a formální morfologie. Je zdůrazňována vzájemná podmíněnost jazykových jevů (vztah k fonetice a fonologii, syntaxi, k textologickým disciplínám). Poznatky jsou vyvozovány a procvičovány prostřednictvím aktuálních psaných i mluvených textů. Do výuky je zařazena práce s ČNK. Cílem výuky je vybavit studenty základními znalostmi z morfologie tak, aby byli schopni popsat, posoudit a případně v zájmu typu textu modifikovat slova a slovní tvary.
Výstupy z učení
Znalosti o funkci druhů slov ve výpovědi; znalosti o slovnědruhových transpozicích; gramatické kategorie jmen a sloves - jejich komunikační platnost; základy slovotvorby.
Osnova
 • 1. Morfologie v systému lingvistických disciplín, základní pojmy 2. Slovní tvar, morfologické slovo 3. Gramatické kategorie vyššího řádu (slovní druhy, slovnědruhové transpozice) 4. Gramatické kategorie nižšího řádu (jmenné) 5. Gramatické kategorie nižšího řádu (slovesné) 6. Slovo a jeho utvářenost 7. Substantiva 8. Adjektiva 9. Pronomina 10. Numeralia 11. Verba 12. Adverbia 13. Slovní druhy nesamostatné
Literatura
  povinná literatura
 • HÖFLEROVÁ, E. Průvodce tvaroslovím současné češtiny. Odry: VADEMECUM BOHEMIAE, 2019.
 • Hubáček, J. aj. Čeština pro učitele. VADE MECIUM BOHEMIAE, 2010. info
 • Kol. Mluvnice češtiny (2). Praha: Academia, 1986. info
 • KARLÍK, Petr, Marek NEKULA, Zdenka RUSÍNOVÁ a Miroslav GREPL. Příruční mluvnice češtiny. Vyd. 2., opr. [i.e. 4. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012.
  doporučená literatura
 • ČERMÁK, F., BLATNÁ, R. Jak využívat Český národní korpus. Praha: NLN, 2005.
 • Kol. Studie k moderní mluvnici češtiny 1?7. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. ISBN 978-80-244-3535-0. info
 • KOMÁREK, M. Příspěvky k české morfologii. Olomouc: Periplum, 2006. info
 • HAVRÁNEK, B. - JEDLIČKA, A. Česká mluvnice. Praha: SPN, 1988. info
Výukové metody
Přednáška; teoretická příprava; dialog; práce s texty.
Metody hodnocení
průběžná cvičení; písemný test znalostí
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2022, léto 2023, léto 2024.