UBKKDBP012 Odborná praxe I

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
240 hod/sem. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UBKKDBP012/A: St 16:25–18:00 PrPed, J. Cindlerová
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na základě vlastního zájmu nebo doporučení garanta předmětu či jiného pedagoga si student zvolí (preferenčně ze smluvní nabídky KDDP) některou z kulturních institucí regionu (a svůj výběr u garanta definitivně potvrdí), kde následně absolvuje odbornou šestitýdenní praxi; nemusí být absolvována kontinuálně, po dohodě s danou institucí ji lze realizovat v jednotlivých konkrétních dnech s ohledem na efektivitu získávání zkušeností. V rámci praxe se student zúčastní chodu instituce nejen jako pozorovatel, ale jako její aktivní článek, prakticky se podílející na realizaci tvůrčího procesu (např. vznik divadelní inscenace, realizace festivalu, vedení umělecko-vzdělávacích workshopů v divadle, muzeu, knihovně apod., dramaturgická příprava či produkce rozmanitých kulturních či uměleckých projektů, praxe v médiích apod.). Student se tak seznámí se vznikem daného díla či projektu nebo fungováním dané instituce zevnitř, se snahou poznat co nejvíce jejich složek a aspektů. Cílem praxe je seznámení s praktickým chodem kulturní či umělecké instituce, a to v rozmanitých profesních oblastech (dramaturgické, produkční, manažerské, lektorské), popř. s fungováním vybrané redakce tištěných či elektronických médií. Participace studenta nespočívá v pouhém pozorování, které je samozřejmě velmi důležité, ale i ve srovnávání a aplikaci vlastních teoretických znalostí, v ověřování poznatků získaných během studia, v jejich konfrontaci s vlastními představami a zejména v získávání nenahraditelných praktických zkušeností, které rovněž rozšíří jeho budoucí uplatnění a stanou se platnou položkou jeho profesního portfolia.
Osnova
  • Literatura: Dle požadavků zvolené umělecké či kulturní instituce a na základě konzultace s garantem předmětu.
Výukové metody
Praxe, konzultace.
Metody hodnocení
1. Aktivní účast v délce 6 týdnů ve vybrané umělecké či kulturní instituci (praxe nemusí být absolvována kontinuálně, po dohodě s danou institucí ji lze realizovat v jednotlivých konkrétních dnech s ohledem na efektivitu získávání zkušeností). 2. Závěrečná sebehodnotící zpráva, kterou student vypracuje po ukončení praxe (v rozsahu min. 5 normostran): zde zaznamená její průběh a vyhodnotí, jakým způsobem byla pro něj přínosná, na jakých činnostech se podílel, jak se reálný provoz lišil od jeho očekávání (včetně případných negativ) a jaká byla míra (dle vlastního úsudku studenta) jeho osobního přínosu pro danou instituci. 3. Obhajoba závěrečné sebehodnotící zprávy.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2022, léto 2023, léto 2024.