UHVHMBP037 Základy archeologie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
St 14:45–15:30 M6
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UHVHMBP037/A: St 15:35–16:20 M6, M. Tymonová
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Posluchači se seznámí s metodou pravěké a medievální archeologie, periodizací, chronologií a kulturní systematikou sídelních struktur českých zemí a s nimi souvisejících oblastí. Postiženy budou hlavní vývojové tendence jednotlivých etap s charakteristikou materiální a nemateriální sféry z hlediska sociálních, hospodářských, duchovních a kulturních trendů.
Výstupy z učení
Orientace v archeologické problematice Znalosti v rozsahu přednášek a základní literatury
Osnova
 • Osnova předmětu 1. Úvod, metoda archeologie a historie, periodizace, chronologie, literatura. 2. Přírodní prostředí a jeho transformace v pravěku a středověku. 3. Doba kamenná (paleolit a mezolit), antropogeneze lovecko-sběračských populací. 4. Doba kamenná (neolit a eneolit), zemědělsko-pastevecké populace. 5. Doba bronzová, metalurgie neželezných kovů. 6. Doba železná (halštat a latén), Keltové. 7. Doba římská a stěhování národů, Germáni. 8. Doba hradištní a etnogeneze Slovanů (sídliště, hradiště, pohřební ritus). 9. Středověká kolonizace a vesnice vrcholného středověku (usedlost, dům, plužina). 10. Panská sídla (elity, hrady, tvrze, dvorce). 11. Středověké město (urbanizace, obchod, řemeslo, směna) 12. Duchovní kultura (pohanství, křesťanství, církevní organizace, sakrální architektura).
Literatura
  povinná literatura
 • Jiráň, L. - Venclová, N. - Janák, V (eds.). Archeologie pravěkých Čech I - VII, Praha 2007-2008. info
 • Měřínský,Z. České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu,,I-II.,Praha 2002,2006. info
 • Podborský, V.:. Dějiny pravěku a rané doby dějinné, Brno 1997 (a reedice) (úvodní pasáže). info
 • PODBORSKÝ V. a kol. Pravěké dějiny Moravy, Brno 1993. info
 • Neustupný, E. Metoda archeologie. Plzeň, 2007. info
 • Klápště, J. Proměna českých zemí ve středověku. Praha, 2005. info
  doporučená literatura
 • Gojda,M. Archeologie krajiny,Vývoj archetypů kulturní krajiny,Praha 2000. info
 • Vařeka, P. Archeologie středověkého domu I, Proměny vesnického obydlí v Evropě v průběhu staletí, 6. - 15. století, Plzeň. info
 • Hoffman, F. České město ve středověku. Praha 1992. info
 • Petráň, J. a kol. Dějiny hmotné kultury II/1, Praha 1995, II/2. Praha 1997. info
 • Čižmářová, J.:. Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku. Praha 2004. info
 • Droberjar, E. Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě. Praha 2002. info
 • Le Goff, J. - Schmitt, J.-C. Encyklopedie středověku. Praha 1999. info
 • Durdík,T. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů,Praha 1999. info
 • Tejral, J. Morava na sklonku antiky. Praha 1982. info
 • Žemlička, J. Počátky Čech královských. Proměna státu a společnosti. Praha 2002. info
 • Le Goff, J. Středověký člověk a jeho svět. Praha 1999. info
 • Wihoda, M. Morava v době knížecí 906-1197. Praha, 2010. ISBN 978-80-7106-563-0. info
 • Kouřil, P. - Prix, D. - Wihoda, M. Hrady českého Slezska. Brno-Opava, 2000. info
 • Josef Petráň (ed.). Dějiny hmotné kultury I/1-2. Praha, 1985. info
Výukové metody
Výklad s powepointovou prezentací Diskuse o probírané látce
Metody hodnocení
Písemná zkouška Požadavky ke zkoušce: znalost problematiky v rozsahu přednesené látky a relevantní literatury

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/UHVHMBP037