UHVHPPBP44 Dějiny hmotné kultury II

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ilona Matejko-Peterka, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Ing. Jaromír Olšovský, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Ilona Matejko-Peterka, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Základní orientace v dějinách raného novověku v českých zemích, znalost základních pojmů z dějin umění, hmotné kultury a dějin každodennosti.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáškový cyklus navazuje na první část bloku a zaměřuje se na základní hmotné artefakty jak z oblasti každodenního života, tak i fenoménů spjatých s např. řemesly, manufakturní výrobou, industrializací, životním stylem aristokracie, šlechty a měšťanstva. Součástí toho je i zasazení hmotných pramenů do kulturních, civilizačních a myšlenkových proudů a hnutí (od osvícenství až po průmyslovou a liberální společnost), a to v širokém dějinném záběru od raného novověku až po konec 19. století. Důraz bude kladen především na ty hmotné artefakty, s nimiž se posluchač nejčastěji může setkat ve sbírkových fondech paměťových a muzejních institucí.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - používat základní pojmy z dějin umění, hmotné kultury a dějin každodennosti. - určit a popsat konkretní aspekty každodennosti a materiální kultury aristokracie v raném novověku. - popsat dobový historický a kulturně-historický kontext vzniku jednotlivých památek a jejich role v soudobé společnosti.
Osnova
 • 1. Aspekty každodennosti a hmotné kultury v raném novověku: metodologický úvod 2. Aspekty každodennosti a hmotné kultury aristokracie v raném novověku I.: aristokratická sídla 3. Aspekty každodennosti a materiální kultury aristokracie v raném novověku II.: vnitřní dispozice a vybavení aristokratických sídel 4. Aspekty každodennosti a materiální kultury aristokracie v raném novověku III.: interiérová výzdoba a mobiliář aristokratických sídel 5. Aspekty každodennosti a materiální kultury aristokracie v raném novověku IV.: kunstkomory, kabinety kuriozit, portrétní galerie; sběratelské a mecenášské aktivity šlechty 6. Aspekty každodennosti a materiální kultury aristokracie v raném novověku V.: renesanční a barokní rezidence, zahrady a letohrádky 7. Aspekty každodennosti a materiální kultury spjaté s církvemi a náboženským životem v raném novověku I.: katolické barokní chrámy, kostely a kaple ve městech a na venkově 8. Aspekty každodennosti a materiální kultury spjaté s církvemi a náboženským životem v raném novověku II.: lorety, poutní místa, mariánské, trojiční sloupy, kalvárie, křížové cesty, poklony, náboženská bratrstva a další nové formy katolické zbožnosti 9. Aspekty každodennosti a materiální kultury spjaté s církvemi a náboženským životem v raném novověku III.: interiéry, vybavení a mobiliář barokních chrámů a kostelů 10. Aspekty každodennosti a materiální kultury měst v raném novověku I.: urbanismus, stavební vývoj, vizuální podoba měst 11. Aspekty každodennosti a materiální kultury měst v raném novověku II.: měšťanský dům, vybavení měšťanského domu 12. Aspekty každodennosti a materiální kultury měst v raném novověku II.: řemesla a cechy, cechovní reprezentace 13. Aspekty každodennosti a materiální kultury na venkově v raném novověku: stavební vývoj vesnické usedlosti a vesnického domu, základní mobiliář venkovské světnice.
Literatura
  doporučená literatura
 • Ivo Hlobil - Eduard Petrů. Humanismus a raná renesance na Moravě. Academia, Praha 1992. info
 • Ivo Hlobil - Eduard Petrů. Humanismus a raná renesance na Moravě. Academia, Praha 1992. info
 • BEZDĚK, Ladislav. KŘÍŽOVÁ, Květa. LUKÁŠOVÁ, Eva. et al. Barevná fotodokumentace mobiliárních fondů hradů a zámků. Praha, 2000. info
 • Petráň, J. Dějiny hmotné kultury I-II. Praha, 1997. info
 • Josef Petráň (ed.). Dějiny hmotné kultury II/1-2. Praha, 1997. info
 • Dějiny českého výtvarného umění II/1, 2. Praha: Academia, 1989. info
 • Pavel Preiss. Panoráma manýrismu. Kapitoly o umění a kultuře 16. století. Praha, 1974. info
  neurčeno
 • Pavel Preiss. Panoráma manýrismu. Kapitoly o umění a kultuře 16. století. Praha, 1974. info
Výukové metody
Přednášení, diskuze
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Informace učitele
Úspěšné absolvování zkoušky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/UHVHPPBP44