UBKKDBP046 Dramaterapie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2022
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Mgr. Gabriela Ženatá (přednášející)
MgA. Mgr. Gabriela Ženatá (cvičící)
Garance
MgA. Hana Volkmerová, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
St 16:25–17:10 122-divadelní sál
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UBKKDBP046/A: St 17:15–18:00 122-divadelní sál, G. Ženatá
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci kurzu se studenti seznámí se základy oboru dramaterapie a jeho kontexty vzniku a rozvoje. Získají základní povědomí o pojmech a termínech souvisejících s oborem. Seznámí se také s širším ukotvením v oboru arteterapie a s jeho součástmi. Do výuky bude zařazena návštěva jedné až dvou výukových dramaterapeutických lekcí v některém z pedagogem vybraných zařízení. Půjde o lekce, které jsou zaměřeny arteterapeuticky nebo jsou dramaterapeutické se specifickými skupinami osob.
Osnova
 • 1. Úvod do problematiky oboru arteterapie a dramaterapie.
 • 2. Arteterapie v užším slova smyslu. Kresba a její analýza.
 • 3. Dramaterapie – historické kontexty vzniku oboru. Osobnosti oboru.
 • 4. Terraterapie, muzikoterapie, taneční terapie…
 • 5. Terapie loutkou – dramaterapeutické lekce s loutkami (struktura, rituály, lektoři, prostor...).
 • 6. Klienti dramaterapie (pojmy: osoba se speciálními potřebami, osoba s mentálním postižením, osoba s fyzickýcm postižením, osoba s kombinovanými vadami, ADHD, PAS…).
 • 7. Dramaterapie a teatroterapie – spojnice a rozdíly.
 • 8. Festivaly arteterapie.
 • 9. Návštěva lekce dramaterapie nebo terapie loutkou v praxi 1.
 • 10. Reflexe zhlédnutého.
 • 11. Návštěva lekce dramaterapie nebo terapie loutkou v praxi 2.
 • 12. Reflexe zhlédnutého.
 • 13. Společná diskuse k tématům předmětu. Formulace dramaterapeutických principů.
 • Povinná literatura: JENNINGSOVÁ, S. Úvod do dramaterapie. Divadlo a léčba. Adrianina nit. Praha: Asociace dramaterapeutů České republiky v Nakladatelství Jalna, 2014. ISBN 978-80-260-6783-2. ŠICKOVÁ-FABRICI, J. Základy arteterapie. Praha: Portál, 2016. ISBN 80-7178-616-0. VALENTA, M. Dramaterapie. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3851-2. VALENTA, M. – POLÍNEK, D. Dramaterapie a teatroterapie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3685-2. VOLKMEROVÁ, H. a kol. Loutka jako nástroj vzdělávání. Ostrava: THeatr ludem, 2014. ISBN 978-80-260-5861-8. Doporučená literatura: BERNIER M. – O´HARE J. Puppetry in Educatiuon and Therapy. Unlocking Doors to the Mind and Heart. USA, Indiana, Bloomington: Authorhouse 2005. ISBN 1-4208-8460-3. MACHKOVÁ, E. Metodika dramatické výchovy. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2007. ISBN 978-80-901660-9-0. MAJZLANOVÁ, K. Dramatoterapia v liečebnej pedagogike. Bratislava: IRIS, 2004. ISBN 80-89018-65-3. POLSTER, E. – POLSTER, M. Integrovaná gestalt terapie. Boskovice: Františe Šalé – ALBERT ve spolupráci se Sdružením Podané ruce Brno, 2000. ISBN 80-85834-86-3. UŽDIL, J. Čáry, klikyháky, paňáci a auta. Praha: Státní pedagogické nakladatelství (Edice Odborná literatura pro učitele), 1980. ISBN 14-583-80.
Výukové metody
Přednáška, seminář.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2023, léto 2024.