UCJIOPBP05 Praktické cvičení z italštiny 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2022
Rozsah
0/4/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jaroslava Malá (cvičící)
dott. Egle Mocciaro, Ph.D. (cvičící)
Garance
dott. Egle Mocciaro, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento předmět je pokračováním kurzu Praktické cvičení z italštiny 1 a přímo na něj navazuje. Je zaměřen na další upevňování základních znalostí italské gramatiky, rozvíjení komunikativních dovedností a rozšiřování slovní zásoby v okruhu témat vymezených v sylabech. I nadále je náplní kurzu také poslech autentických nahrávek rodilých mluvčích a četba jednodušších textů z oblasti každodenního života směřujících k rozvíjejí schopnosti rozumět (spisovnému) mluvenému i psanému projevu. Cílem prvního bloku praktických cvičení (společně s předmětem Nácvik psaní) je v závislosti na úrovni vstupních znalostí a dovedností konkrétní skupiny posluchačů vytvořit předpoklady k posunu od uživatele základů jazyka směrem k uživateli samostatnému.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- zvládne italštinu na úrovni B1;
- prohloubí si dále znalosti gramatiky včetně používání odborného názvosloví;
- porozumí složitějšímu mluvenému textu a dokáže jej komentovat;
- dokáže pochopit a přeložit náročnější psaný text a zpracovat resumé;
- umí vyjádřit svůj názor.
Osnova
 • 1. Fissare un appuntamento; gradi dell’aggettivo, comparativi e superlativi organici
 • 2. Le attività del tempo libero; proposizioni finali implicite (per + infinito)
 • 3. Gli sport invernali; formazione degli avverbi, gradi dell’avverbio
 • 4. Il cinema; costruzione far(si) fare, proposizioni implicite con senza + infinito
 • 5. Il cinema italiano; revisione
 • 6. Commentare un film; imperativo positivo e negativo
 • 7. Caratteri e umori; offrire e chiedere aiuto; imperativo positivo e negativo
 • 8. Un ritardo; forma di cortesia
 • 9. Espressioni tipiche della comunicazione orale 1; proposizioni temporali implicite (prima di + infinito)
 • 10. Un incidente stradale; gerundio semplice
 • 11. Espressioni tipiche della comunicazione orale 2; stare + gerundio
 • 12. Abilità metalinguistiche (correggersi, riformulare, chiedere spiegazioni, dare spiegazioni); passato remoto dei verbi regolari in –are, -ire
 • 13. Allenamento alla prova d’esame; revisione
Literatura
  povinná literatura
 • Bahníková, A. a kol. Italština. Praha: Leda, 2017.
Výukové metody
cvičení, četba, domácí práce
Metody hodnocení
aktivní účast na cvičeních (min. 80 %), dva písemné testy s různými typy cvičení a překladem; ústní zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2023, léto 2024.