ARCHKRA019 Povinná praxe III

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
160 hod/20 dní. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Andrea Hořínková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Petr Vojtal (cvičící)
Garance
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D.
Ústav archeologie - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Základní orientace v tématech terénní teorie a praxe
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět „Povinná praxe III“ uzavírá třídílný cyklus předmětů, ve kterých by se měli studenti blíže seznámit s profesní terénní archeologií jako celkem. Hlavní pozornost bude v této závěrečné části věnována tomu nejdůležitějšímu – archeologickému výzkumu. Posluchači by se měli v praxi seznámit s výzkumy zjišťovacími, příp. revizními – obojí se realizuje prostřednictvím sond či maloplošných odkryvů (tyto způsoby se do značné míry prolínají), i především výzkumy záchrannými, zejména velkoplošnými. Systematické výzkumy jsou v dnešní době velmi vzácné a bývají i časově omezené (jsou prakticky nerealizovatelné bez grantových prostředků). Studenti by se měli podílet především na velkoplošných záchranných výzkumech, které dnes v terénní archeologické práci představují rozhodující moment. Účast posluchačů by měla počínat již podílem na přípravě výzkumu (jeho zaměření, výběr a aplikace vhodných metod exkavace). Měli by se samozřejmě také účastnit samotných výkopových prací a jejich dokumentaci (fotografické, kresebné a písemné), i na dalších činnostech, s nimi spojených (vyplňování stratigrafických matic, provizorní ošetření a uložení nálezů a odebraných vzorků, jejich výzkumová evidence) až po tvorbu Nálezové zprávy. Cílem je, aby posluchači uměli ve své budoucí profesní praxi rozhodnout o optimální metodě výzkumu před jeho zahájením a posléze ji uměli správně aplikovat či modifikovat během výzkumu v návaznosti na nálezovou situaci a vědět co dělat s jeho výsledky. Místo a čas výkonu praxe bude jednotlivým studentům určováno vedoucím Ústavu archeologie na návrh garanta předmětu. Mělo by přitom být pokud možno přihlédnuto i k preferencím posluchače samotného a v případě tohoto závěrečného předmětu i ke studované specializaci. O průběhu praxe si student povede deník, mentor a supervizor vyhotoví krátkou charakteristiku jeho účasti na praxi. K těmto dokumentům se bude přihlížet při závěrečném pohovoru se studentem pod vedením garanta předmětu za účasti dalších osob (obvykle se předpokládá účast mentora a supervizora). Rozhodnutí o udělení či neudělení zápočtu náleží garantovi předmětu.
Výstupy z učení
Studenti by se měli podílet především na velkoplošných záchranných výzkumech, s podílem na přípravě výzkumu (jeho zaměření, výběr a aplikace vhodných metod exkavace). Měli by se také účastnit samotných výkopových prací a jejich dokumentaci (fotografické, kresebné a písemné), i na dalších činnostech, s nimi spojených (vyplňování stratigrafických matic, provizorní ošetření a uložení nálezů a odebraných vzorků, jejich výzkumová evidence) až po tvorbu Nálezové zprávy.
Osnova
 • 1. archeologický dohled 2. archeologický terénní průzkum 3. archeologický výzkum 4. Sbírkové ošetření nálezů
Literatura
  povinná literatura
 • Kováčik, P. – Juchelka, J. – Hořínková, A.: Terénní teorie a praxe III. Archeologický výzkum: archeologická dokumentace a zpracování. Opava, 2014.
 • Kováčik, P. – Juchelka, J. – Rataj, P.: Terénní teorie a praxe II. Archeologický výzkum: prospekce a odkryv. Opava 2014.
 • Gojda, M.: Archeologie krajiny – vývoj archetypů kulturní krajiny. Praha 2000.
  doporučená literatura
 • Barker, P.: Techniques in archaeological excavation (2. edition). New York 1982.
 • Balme, J. – Paterson, A. (eds.): Archaeology in Practice. A Student Guide to Archaeological Analyses. Malden – Oxford – Victoria 2006.
 • Beneš, J.: Základy muzeologie, Opava 1997.
 • David, A.: Finding Sites. In: Balme, J. – Paterson, A. (eds.): Archaeology in Practise. A Student Guide to Archaeological Analyses. 2006, 1-38.
 • Beneš, J.: Muzejní presentace, Praha 1981.
  neurčeno
 • Předpisy týkající se bezpečnosti práce, požární a hygienické předpisy
 • Organizační řád, příp. další relevantní předpisy a pokyny instituce podle dobrého zdání mentora
Výukové metody
Povinná praxe v institucích
Metody hodnocení
Zápočet
Navazující předměty
Informace učitele
Po absolvování povinné praxe, bude zápočet realizován formou ústního pohovoru s přihlédnutím k studentovu deníku praxe a písemnému vyjádření mentora a supervizora
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2023/ARCHKRA019