ARCHSTN048 Keramika 13. - 15. století

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Němcová (cvičící)
Garance
Mgr. Jana Němcová
Ústav archeologie - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Pro bakalářské studenty
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Středověké hrnčířství z pohledu celého procesu výroby a spotřeby od získání suroviny, přes výrobu až po distribuci keramiky a stolování.
Výstupy z učení
Student se bude orientovat v keramice 13. - 15. století
Osnova
 • 1. Typologie středověké keramiky. Definice keramiky, seznámení se základními pojmy a morfologií, typické morfologické tvary nádob 13. - 15. století na našem území. 2. Ostatní hrnčířské výrobky. Specializovaná odvětví nebo další keramická produkce mimo běžné kuchyňské a stolní nádobí – hračky, aquamanilia, kahany a svícny, pokladničky, technická keramika 3. Využití keramiky v kuchyni a při stolování. způsob uplatnění tvarů nádob v černé kuchyni, při stolování, specifická úloha aquamanilií, stolování ve středověku, pokrmy a možnosti jejich poznání. 4. Hrnčířství jako řemeslo Hrnčířské řemeslo na základě archeologických i historických pramenů, umístění a podoba hrnčířských dílen, jednotlivé součásti dílen potřebné k procesu výroby keramiky v jeho jednotlivých fázích. 5. Hrnčíř a surovinové zdroje. První fáze hrnčířského řemesla, definice surovinových zdrojů, jejich získávání a proces zpracování surovin pro hrnčířskou výrobu. 6. Hrnčířský kruh, tváření keramických nádob. Typy a vývoj hrnčířského kruhu, práce na kruhu, modelace nádob, rozpoznání technologických znaků na nádobách, pomůcky hrnčíře. 7. Hrnčířské pece a výpal keramických nádob. typy pecí, typy výpalu – jejich rozpoznání na keramickém materiálu, experimentální výpaly, redukční a oxidační způsob výpalu, zakuřování, příprava nádob na výpal. 8. Kresebná dokumentace nádob, jejich popis a systemizace (keramické třídy), identifikace keramické hmoty a technologie nádob (krátký praktický kurz) 9. Technologické analýzy keramického materiálu, možnosti jejich uplatnění a aplikace při výzkumu keramiky. 10. Úprava povrchu keramiky. Typy a vývoj výzdoby, pomůcky, glazury, šlikr, značky. 11. Specializovaná keramická výroba. Specializace středověkých hrnčířů, keramika: a/grafitová, b/ loštická, c/červeně malovaná, d/ zakuřovaná s vlěšťovanou výzdobou. Vývoj těchto skupin keramiky 12. Grafit v hrnčířství. Grafit a jeho vlastností, výskyt grafitu a jeho získávání, specifika keramiky s příměsí grafitu, vývoj keramiky s příměsí grafitu a její morfologie, historický aspekt problematiky grafitové keramiky. 13. Hrnčířské okruhy, distribuce a obchod, importy. Vymezení hrnčířských okruhů, obchod a jeho zákonitosti ve středověku, možnosti distribuce, importy – definice, importovaná kamenina
Literatura
  povinná literatura
 • Procházka, R. – Peška, M.: Základní rysy vývoje brněnské keramiky ve 12. – 13/14. století. Přehled výzkumů 48, 2007, 143-232.
 • Kolektiv: Workshopy ke středověké a novověké keramice Panská Lhota 2015, Supplementum III. Brno, 2016.
 • Nekuda, V. – Reichertová, K.: Středověká keramika v Čechách a na Moravě. Brno 1968.
  doporučená literatura
 • Poláček, L.: Die Graphittonkeramik aus Mikulčice. In: Poláček, L. (Hrsg.), Frühmittelalterliche Graphittonkeramik in Mitteleuropa – Naturwissenschaftliche Keramikuntersuchungen. Internationale Tagungen in Mikulčice 4. Spisy Archeologického ústavu AV ČR B
 • Rada, P.: Slabikář keramika. Praha 1997.
 • Vařeka, P.: Proměny keramické produkce vrcholného a pozdního středověku v Čechách. Archeologické rozhledy 50, 1998, 123-137.
 • Málková, M.: Technologie výroby středověké keramiky 13. – 15. století v Čechách a na Moravě. Rkp. bakalářské práce. Západočeská univerzita v Plzni. Plzeň 2015.
 • Vařeka, P.: Pohled do kuchyně a na jídelní stůl – výpověď keramických nálezů. In: Náměstí republiky: Výzkum století. Praha 2009,152-161.
 • Goš, V. – Karel, J.: Slovanské a středověké zásobnice severní Moravy. Archeologické rozhledy 31, 1979,163-175.
 • Gregerová, M. et al.: Petroarcheologie keramiky v historické minulosti Moravy a Slezska. Brno 2011.
 • Unger, J.: Keramika z přelomu 14. a 15. století ve venkovském prostředí jižní Moravy. Archaeologia historica 5, 1980, 383-388.
 • Varadzin, L.: Hrnčířská výroba ve východní části střední Evropy 6. – 13. století v archeologických pramenech. Archeologické rozhledy62, 2010, 72-116.
 • Zatloukal, R.: Archeologické doklady hrnčířství ve 13. až první polovině 16. století v Čechách a na Moravě, Archeologia technica 11, 2000, 60-74.
 • Richter, M. – Krajíc, R.: Sezimovo Ústí. Česká archeologie středověkého poddanského města 2. Levobřežní předměstí – archeologický výzkum 1962-1988. Praha – Sezimovo Ústí – Tábor 2001
 • Goš, V.: Charakteristika vývoje osídlení severní Moravy v 8. – 15. století. Archaeologia historica 7, 1982,157-162.
 • Korbelářová, I. – Zezula, M. (eds.): S knížaty u stolu. Kuchyně a kultura stolování na středověkých vévodských dvorech v Opavě a Ratiboři. Ostrava – Ratiboř 2018.
 • Gabriel, F. – Smetana, J.: K vývoji výrobních okruhů červeně malované keramiky v severních Čechách. Archaeologia historica 8, 1983, 119-138.
 • Měřínský, Z.: Přehled typů loštické keramiky, jejich vývoj a datování. Vlastivědný věstník moravský 21, 1969, 89-105.
Výukové metody
Seminář
Metody hodnocení
Zápočet. Písemný test
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2023/ARCHSTN048