UBKDX111 Seminář z novočeské mluvnice

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Miloslav Vondráček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. PaedDr. Zbyněk Holub, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
! UBK00111 Seminář z novočeské mluvnice
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubit základní témata z novočeské morfologie, morfematiky a syntaxe. Na seminářích se podrobně probírají problematické pasáže z novočeské mluvnice.
Osnova
 • Prohloubení poznání vybraných otázek morfonologického, morfologického, slovotvorného a syntaktického plánu jazyka. Studium, užití a procvičování soustavy tvarů slov, stavby a tvoření slovních tvarů, způsobů tvoření slov, reprodukce slovotvorných postupů a utvářenosti slov, syntaktického plánu jazyka, syntaxe věty a výpovědi, pojmosloví syntaktických vztahů a způsobů jejich vyjadřování. Morfologická, morfematická, slovotvorná a syntaktická analýza slov a jejich systémové zobecnění.
Literatura
  povinná literatura
 • ČECHOVÁ, M. A KOL. Čeština - řeč a jazyk. Praha: ISV, 2000. info
 • KARLÍK, P., NEKULA, M., RUSÍNOVÁ, Z. Příruční mluvnice češtiny. 3. vyd. Praha: Lidové noviny 1997. Praha, 1997. info
  doporučená literatura
 • KLIMEŠ, L. Úvod do vědecké práce v jazykovědné bohemistice se zvláštním zřetelem k pracím seminárním a diplomovým. Fakulta pedagogická, Vydavatelství Západočeské univerzity, Plzeň. info
  neurčeno
 • HUBÁČEK, J. - JANDOVÁ, E. - SVOBODOVÁ, J. Čeština pro učitele. VADE MECUM BOHEMIAE, 2002. 2002. info
Výukové metody
Přednášení
Přednáška s analýzou videozáznamu
Informace učitele
Požadavky k zápočtu:
1. účast na seminářích (povolena absence maximálně ve dvou seminárních cvičeních; v odůvodněném případě - řádně omluveném - na 3 cvičeních)
2. průběžné zvládání zadaných seminárních cvičení
3. úspěšné zvládnutí (podle vlastního výběru posluchače/ posluchačky):
a) zápočtového (písemného) testu (forma byla upřesněna v závislosti na domluvě během 1. semináře: 20 otázek, varianty a-b-c; obsah: vychází ze zpráv, podkladů a cvičení v seminářích + z doporučených okruhů /z literatury)
b) napsání seminární práce (min. 10 normostran), pokud nelze splnit některou předchozí podmínku sub 1, 2, 3a)
- kombinované studium:
1. účast na 2 konzultacích
2. vypracování min. 3 seminárních cvičení (v závislosti na domluvě během konzultací nebo e-mailem; nabídka na adrese: nc.mluvnice@seznam.cz)
3. úspěšná realizace (podle vlastního výběru posluchače/ posluchačky):
a) zápočtového (písemného) testu (forma bude upřesněna v závislosti na domluvě během konzultací)
b) seminární práce (min. 10 normostran + teze)
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2023/UBKDX111