UHVHNP0009 Kulturní dědictví Slezska

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. David Radek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. David Radek, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
Ústav historických věd – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Čt 13:05–13:50 H8
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UHVHNP0009/A: Čt 13:55–14:40 H8, D. Radek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět představuje Slezsko, v současnosti rozdělené mezi Českou republiku a Polsko, jako historickou zemi „na pomezí tří kultur“, české, polské a německé. Tato skutečnost, reálně se různou měrou projevující až do současnosti ve strukturách každodennosti obyvatel, se velmi zřetelně promítá do obsahu a vnějších forem kulturního dědictví v návaznosti na jeho místní a časovou provenienci. V jednotlivých segmentech předmětu je stručně nastíněn vývoj Slezska, rozhodující mezníky politických a kulturně-společenských dějin, důraz je kladen na administrativně správní vývoj v kontextu vývoje státních hranic a státní příslušnosti Slezska. Charakterizovány jsou nejvýznamnější kulturně historické regiony Slezska (Dolní/Horní Slezsko, jednotlivá historická knížectví, katolické/evangelické oblasti, konkrétní průmyslové regiony, oblasti výrazné lidové kultury atd.). Přihlédnuto je ke Kladsku, dnes počítaného ke slezským oblastem. Představeny jsou výrazné památky – jednotliviny a komplexy kulturního dědictví (stavby, umění, lidové zvyky a tradice, gastronomické speciality ad.)
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen orientovat se v základních problémech dějin Slezska v jednotlivých vývojových etapách, jeho kulturních dějinách, kulturním dědictví a památkách ad.; bude schopen analyzovat, vyhodnocovat a interpretovat informační zdroje týkající se tématu; prezentovat historické aspekty a kulturní dějiny Slezska.
Osnova
  • 1. Úvod do předmětu, prameny, literatury, informační zdroje.
  • 2. – 3. Stručný chronologicko-tematický nástin dějin Slezska. 4. Slezsko, země tří kultur.
  • 5. České Slezsko: kulturně historické subregiony; významná centra; oblasti cestovního ruchu.
  • 6. Kulturní dědictví Českého Slezska: charakteristika a příkladové prezentace.
  • 7. Horní Slezsko (Polsko): kulturně historické subregiony; významná centra; turistické oblasti.
  • 8. Dolní Slezsko (Polsko): kulturně historické subregiony; významná centra; turistické oblasti.
  • 9. – 10. Kulturní dědictví Slezska: hmotné kulturní dědictví, charakteristika a příkladové prezentace.
  • 11. – 12. Kulturní dědictví Slezska: nehmotné kulturní dědictví, charakteristika a příkladové prezentace.
  • 13. Slezsko: modelový prostor pro rozvoj příhraniční spolupráce; euroregiony; akce a aktivity se zaměřením na kulturní dědictví.
Výukové metody
přednáška, seminář, teoretická výuka, samostudium literatury a informačních zdrojů
Metody hodnocení
Písemný test. Docházka na semináře (75%).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2022, léto 2024.