ARCHKRA014 Základy konzervace pro archeology

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Antonín Šimčík (přednášející)
Ing. Mgr. Hana Rajhelová (cvičící)
Garance
Mgr. Antonín Šimčík
Ústav archeologie – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Po 12:15–13:50 LMUZ
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
ARCHKRA014/A: Út 8:55–10:30 LMUZ, H. Rajhelová, A. Šimčík
Předpoklady
Student doloží aktuálním lékařským potvrzením svou zdravotní způsobilost k práci v laboratoři Konzervátorského centra, kde se pracuje a manipuluje s chemickými látkami (kyseliny, zásady, těkavé látky ad.) používají se chemicko-fyzikální přístroje.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zevrubné seznámení studentů s problematikou moderní konzervace a restaurování archeologických předmětů. Studenti si teoretické vědomosti ověří při seminárních cvičení v Konzervátorském centru ÚHV. Pozornost bude věnována především předmětům z archeologických nálezů z kovů, nekovových anorganických a též organických materiálů. Studenti si vyzkoušejí možnosti průzkumu artefaktu, preventivní konzervaci, sanační konzervaci, základní restaurátorské postupy a samozřejmě metody dokumentace celého zásahu při respektování profesních etických pravidel. Opomenuta nezůstane ani oblast bezpečnosti práce a seznámení s možnými riziky pro personál i nálezy.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: teoreticky popsat principy metod konzervace archeologických nálezů, navrhnout postup konzervace pro konkrétní nález, provést praktickou konzervaci vybraných archeologických nálezů, navrhnout a aplikovat postupy preventivní konzervace ve vztahu k ošetřovaným nálezům.
Osnova
 • 1. Úvod: teorie, terminologie, etické standardy. 2. Historie konzervace a restaurování archeologických nálezů. 3. Dokumentace zásahu. 4. Průzkum předmětu. 5. Konzervace a restaurování železných kovů. 6. Konzervace a restaurování neželezných kovů. 7. Konzervace a restaurování kamene. 8. Konzervace a restaurování keramiky. 9. Konzervace a restaurování skla. 10. Konzervace a restaurování dřeva. 11. Konzervace a restaurování usní a textilu. 12. Konzervace a restaurování dalších organických materiálů. 13. Preventivní konzervace.
Literatura
  povinná literatura
 • Kopecká, I. et al.: Preventivní ochrana sbírkových předmětů. Praha 2003.
 • Odegaard, N. et al.: Material Characterization Test for Objects or Art and Archaeology. London, 2005.
 • Applebaum, B.: Conservation treatment metodology. Amsterdam 2007.
  doporučená literatura
 • Davidson, S.: Conservation and Restoration of Glass. London 2003.
 • Hamilton, D. L.: Methods of Conserving Archaeological Material from Underwater Sites. Texas University, 2010.
 • Buys, S. – Oakley, V.: The Conservation and Restoration of Ceramics. Oxford 1996.Cronyn, J:M – Robinson, W. S.: Elements of Archaeological Conservation. Routledge 1990.
 • Kol autorů.: Konzervace a restaurování kovů, 648. Brno 2011.
Výukové metody
Přednáška, seminář
Metody hodnocení
Odevzdání semestrální práce, písemná zkouška.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/ARCHKRA014