UBKCJLBP58 Čeština jako cizí jazyk

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Magdaléna Lapúniková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Magdaléna Lapúniková, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UBKCJLBP58/A: Út 8:05–9:40 M13, M. Lapúniková
Předpoklady
Znalosti absolvovaných předmětů jazykovědné bohemistiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz poskytuje studentům základní orientaci v oblasti češtiny jako cizího jazyka. Cílem kurzu je seznámit studenty s popisem jazykových úrovní češtiny, s významnými pracovišti zabývajícími se češtinou pro cizince i s nejpoužívanějšími učebnicemi. Studenti získají povědomí o sociokulturním aspektu výuky a rovněž o prezentování fonetiky, gramatiky a slovní zásoby v češtině pro cizince. Studenti se prakticky seznámí s výukou jednotlivých řečových dovedností a také s jazykovou diagnostikou a testováním. Studenti si připraví plán lekce češtiny pro cizince a vytvoří vlastní výukový materiál.
Výstupy z učení
Základní přehled v oboru čeština jako cizí jazyk, schopnost porovnat výuku češtiny jako cizího jazyka s výukou češtiny jako mateřského jazyka, orientace v základní literatuře k problematice a v nejpoužívanějších učebnicích. Schopnost vytvořit plán lekce a vlastní výukový materiál.
Osnova
 • 1. Čeština jako cizí jazyk – historie oboru, cíle, metody 2. Společný evropský referenční rámec pro jazyky a referenční popisy češtiny jako cizího jazyka 3. Pracoviště a organizace zaměřené na češtinu pro cizince 4. Vliv mateřského jazyka v češtině pro cizince, otázka mediačního jazyka 5. Sociokulturní aspekt 6. Fonetika v češtině pro cizince 7. Gramatika v češtině pro cizince I (slovesa) 8. Gramatika v češtině pro cizince II (jména) 9. Slovní zásoba v češtině pro cizince 10. Řečové dovednosti 11. Jazyková diagnostika a testování 12. Učebnice a další výukové materiály, využití moderních technologií 13. Praktická příprava lekce a výukového materiálu
Literatura
 • CVEJNOVÁ, J. a kol. Diagnostika úrovně znalosti českého jazyka (diagnostická příručka). Praha 2007.
 • ČADSKÁ, M. Úroveň A2 – čeština jako cizí jazyk. Praha 2005.
 • HÁDKOVÁ, M. – LÍNEK, J. – VLASÁKOVÁ, K. Úroveň A1 – čeština jako cizí jazyk. Praha 2005.
 • HEJHAL, J. Stručný úvod do didaktiky češtiny jako cizího jazyka. Brno 1980.
 • HOLUB, J. Úroveň B2 – čeština jako cizí jazyk. Praha 2005.
 • HRADILOVÁ, D. The Acquisition of Czech as a Foreign Language by Slavic and non-Slavic Speakers: Possibilities and Limits. In: Suárez Curadros, S. J. (ed.) New Trends in Slavic Studies. Moskva 2020.
 • HRDLIČKA, M. Gramatika a výuka češtiny jako cizího jazyka: k prezentaci gramatiky českého jazyka v učebnicích češtiny pro cizince. Praha 2009.
 • HRDLIČKA, M. Cizí jazyk čeština. PRAHA 2002.
 • PEČENÝ, P. a kol. Připravujeme se k certifikované zkoušce z češtiny, úroveň B1 (CCE B1). Praha 2016.
 • VODIČKOVÁ, K. Jazykové hodnocení: Testování a zkoušky. In: Doleží, L. (ed.) Začínáme učit češtinu pro náctileté cizince. Příručka pro lektorky a lektory. Praha 2016.
Výukové metody
Výklad spojený s praktickým ověřováním postupů, teoreticko-praktická příprava, dialog, diskuse
Metody hodnocení
aktivní účast na seminářích (povoleny dvě neomluvené absence), průběžná cvičení, přednesení referátu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UBKCJLBP58