UBKKDBK028 Seminář k bakalářské práci 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
8s/sem. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D. (cvičící), Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D. (zástupce)
Garance
Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je určen k průběžným konzultacím a pomoci při zpracovávání diplomového úkolu. Cílem semináře je též připomenout metodické základy odborných textů, jejich strukturu, vlastnosti a očekávání čtenářů. V praktické části semináře bude mít každý student za úkol prezentovat vlastní práci před ostatními studenty (příprava na obhajobu) a sehrát roli oponenta dvou prací svých kolegů, vypracovat k nim komentář a poukázat na nedostatky obsahu či formy.
Výstupy z učení
Plnění průběžně zadávaných úkolů.
Osnova
 • 1. Shrnutí (témata bakalářských prací, bibliografie).
 • 2. Shrnutí (metodologie odborné práce, odborný styl a jeho specifika, struktura textu).
 • 3. Shrnutí (úprava práce, grafika a samostatná příprava diplomové práce).
 • 4. Formální stránka práce 1.
 • 5. Formální stránka práce 2.
 • 6. Obhajoba práce 1.
 • 7. Obhajoba práce 2.
 • 8. Prezentace posudků bakalářských prací.
 • 9. Prezentace posudků bakalářských prací.
 • 10. Prezentace posudků bakalářských prací.
 • 11. Prezentace tezí diplomové práce (simulace obhajoby).
 • 12. Prezentace tezí diplomové práce (simulace obhajoby).
 • 13. Prezentace tezí diplomové práce (simulace obhajoby).
Literatura
  povinná literatura
 • ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o~vědě. Praha, 2000.
 • KATUŠČÁK, D. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce: Ako písať seminárne a ročníkové práce, práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti, diplomové, záverečné a atestačné práce a dizertácie. Bratislava, 1998.
 • Doporučená literatura: KATUŠČÁK, D. a kol. Informační výchova: terminologický a výkladový slovník. Bratislava, 1998.
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc, 1997.
 • ČMEJRKOVÁ, S. – DANEŠ, F. – SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha, 1999.
 • POKORNÝ, J. Úspěšnost zaručena: jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Brno, 2004.
 • KUBÁTOVÁ, H. – ŠIMEK, D. Od abstraktu do závěrečné práce: jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech. Olomouc, 2007.
Výukové metody
přednáška, diskuse, samostatná četba, průběžné úkoly
Metody hodnocení
Účast na seminářích. Aktivní přístup. Plnění průběžně zadávaných úkolů.
Informace učitele
https://www.slu.cz/fpf/cz/profil/10750
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023.