UBKCJLBK17 Literatura v intermediální perspektivě 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2020
Rozsah
8p+8s/sem. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Ondřej Haničák (přednášející)
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Ondřej Haničák (cvičící)
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UBKCJLBK17/A: Čt 14:45–16:20 M12, O. Haničák
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Nejsou specifikovány.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs seznamuje s literaturou v intermediální perspektivě v blocích věnovaných postupně otázkám intermediality, vztahu literatury a hudby a výtvarného umění v předmoderní době. Na předmět navazuje kurs Literatura v intermediální perspektivě II.
Výstupy z učení
Student získá přehled o vztazích o historických proměnách vztahů mezi literaturou, hudbou a výtvarným uměním.
Osnova
 • 1. Intermedialita – úvod a základní pojmy, literární perspektiva 2. Literatura a hudba – úvod a základní pojmy 3. Literatura a hudba v intermediálním vztahu 4. Vztah hudby a jazyka. Vztah řeči a hudby. Hudba a mytologie. 5. Vztah hudby a literatury u starověkých blízkovýchodních národů a ve starém Řecku. Křesťanský liturgický zpěv. Duchovní písně a hry. Umělá světská tvorba. 6. Vznik vícehlasu. Vztah literatury a hudby v ars antiqua a ars nova. Vztah literatury a hudby v české gotice a husitství. Vztah literatury a hudby v renesanci, v období zaalpského humanismu a reformace. Slohová syntéza. Vztah literatury a hudby v českých zemích v 16. století 7. Vztah hudby a literatury v období baroka, klasicismu a romantismu 8. Literatura a výtvarné umění – úvod a základní pojmy 9. Vývoj starověkého výtvarného umění a jeho reflexe v literární tvorbě a významná výtvarná díla, jež se stala literárními předlohami 10. Vývoj středověkého výtvarného umění, jeho reflexe v literární tvorbě (topografická a literatura, technologické receptáře) a soudobé inspirační vzory (hagiografická literatura), architektonické vzorníky, vztah scholastických teologických textů a architektonické tvorby, „druhý život“ středověkého umění v 18. a 19. století – gotický román, gotický revival a geneze novogotické architektury 11. Vývoj renesančního výtvarného umění, jeho reflexe v literární tvorbě (Giorgio Vasari a jeho severští epigoni, architektonické traktáty a jejich vliv) a soudobé inspirační vzory (starověká ekfráze jako vzor soudobé malby), architektonické traktáty období renesance a jejich vliv na soudobou architektonickou produkci 12. Vývoj barokního výtvarného umění, jeho reflexe v literární tvorbě (Bohuslav Balbín) a soudobé inspirační vzory (barokní hagiografická literatura, milostné obrazy), vztah literatury a architektonické tvorby v barokním období 13. Umění klasicismu a romantismu, jeho reflexe v literární tvorbě (J. J. Winckelman a texty o starověkém umění) a soudobé inspirační vzory (rukopisy a národní mýty – rukopisy Královedvorský a Zelenohorský, Ossianovy zpěvy), palladianismus a soudobá literatura
Literatura
  povinná literatura
 • HANIČÁK, O., MARTINEK, L. Literatura v intermediální perspektivě 1. Distanční studijní text. Opava: SU FPF, 2018.
 • CHADRABA, R., KRÁSA, J. (edd.) Dějiny českého výtvarného umění. Od počátku do konce středověku, I/1–2. Praha: Academia, 1984.
 • DVORSKÝ, J., FUČÍKOVÁ, E. (edd.) Dějiny českého výtvarného umění. Od počátků renesance do závěru baroka II/1–2. Praha: Academia, 1989.
 • SMOLKA, J. et al. Dějiny hudby. Praha, TOGGA 2001.
 • Lorenzová, H. - Petrasová, T. (eds.). Dějiny českého výtvarného umění (III/1,2) 1780/1890. Praha, 2001. info
 • Gombrich, E.H. Příběh umění. Odeon, Praha, 1992. info
  doporučená literatura
 • NOVÁK, R. Hudba jako inspirace poezie. Ostrava: Tilia, 2005.
 • MARTINEK, L. Fryderyk Chopin v české literatuře. Opava: Slezská univerzita, 2013.
 • PEČMAN, R. (ed.) Hudba a literatura. Frýdek-Místek: Okresní vlastivědné muzeum 1983.
 • BROWN, C. S. Music and literature. Hanover, London: University Press od New England, 1987.
 • JUNGMANN, S. Hudba přítelkyně. Brno: Schneider, 1997.
 • PIJOAN, J. Dějiny umění. díly I-X. Praha, 1999. info
 • FUKAČ, J. O mnohoznačnosti vztahu hudba-slovo. In Vokální hudba národů. Brno, 1976. info
Výukové metody
Přednáška, seminář.
Metody hodnocení
Písemný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021, zima 2022.