UHVHMBP004 Konzervace, restaurování a ochrana sbírek

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Mgr. Hana Rajhelová (cvičící)
Garance
Ing. Mgr. Hana Rajhelová
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UHVHMBP004/A: Út 18:05–19:40 M5, H. Rajhelová
UHVHMBP004/C: Út 18:05–19:40 M5, H. Rajhelová
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení studentů se zásadami moderní ochrany sbírek v muzeích. Předmět představuje základní stupeň pro další laboratorní praxi nových posluchačů. Studenti se postupně seznámí s teoretickými východisky konzervace a restaurování, terminologií, principy managementu ochrany muzejních sbírek, legislativním rámcem, etickými standardy, teoretickými aspekty vzniku a degradace materiálů. Studenti by si měli osvojit základní schopnosti pro pochopení složitého systému konzervátorsko-restaurátorského zásahu zahrnujícího průzkum, preventivní nebo sanační konzervaci, restaurování a dokumentaci. Při výuce je kladen důraz na ochranu komplexní hodnoty muzejních sbírkových předmětů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen definovat základní pojmy z oblasti konzervace a restaurování; orientovat se v historii konzervace a restaurování; řídit se etickými pravidly konzervátora-restaurátora a provést adekvátní dokumentaci zásahu; navrhnout a zhodnotit parametry sledované v preventivní konzervaci, navrhnout postup růzkumu ošetřovaných předmětů; popsat základní postupy konzervace a restaurování kovů, silikátů, textilu, usní, papíru a dřeva.
Osnova
 • 1. Úvod do muzejní konzervace a restaurování. 2. Dějiny konzervace a restaurování. 3. Zásah a dokumentace zásahu. 4. Preventivní konzervace. 5. Průzkumy v konzervaci a restaurování. 6. Konzervace a restaurování železných kovů. 7. Konzervace a restaurování neželezných kovů. 8. Konzervace a restaurování silikátů. 9. Konzervace a restaurování dřeva. 10. Konzervace a restaurování papíru. 11. Konzervace a restaurování textilu. 12. Konzervace a restaurování usní. 13. Konzervace a restaurování dalších materiálů.
Literatura
  povinná literatura
 • MAY, E. Conservation science: Heritagematerials. Cambridge, 2006. info
 • KEENE, S. Managing Conservation in Museums. Oxford, 2002. info
 • KOPECKÁ, I. a kol. Preventivní péče o historické objekty a sbírky v nich uložené. Praha, 2002. info
  doporučená literatura
 • Staniforth S. Historical perspectives on preventive conservation. Los Angeles 2016.
 • Kolektiv autorů. Konzervování a restaurování kovů. Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin. Brno, 2011. info
 • PETZET, M. International principles of preservation. 2010. info
 • APPELBAUM, Barbara. Conservation treatment metodology. Amsterdam, 2007. info
 • ČERŇANSKÝ, M. a kol. Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví. Praha, 2007. ISBN 978-80-87104-14-9. info
 • V&A. Conservation Department Ethics. Checklist, 2005. info
 • KOPECKÁ, I. - NEJEDLÝ, V. Průzkum historických materiálů. Praha, 2005. info
 • ŠIMČÍK, A. - ŠIMČÍKOVÁ, M. Principy moderní fotodokumentace konzervátorského procesu. Brno, 2004. info
 • THOMSON, G. The Museum Enviroment. Oxford, 2002. info
 • ČEJKOVÁ, I. - KOPECKÁ, I. Chemie pro konzervátory. Praha, Učební text pomaturitního konzervátorskéh, 1994. info
  neurčeno
 • Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších novel. 2000.
 • Profesní etický kodex konzervátora-restaurátora AMG ČR. Dostupný z http://www.cz-museums.cz/UserFiles/File/komise/kkrp/kodex.pdf
Výukové metody
Teoretická příprava, frontální výuka.
Metody hodnocení
Písemná zkouška. Docházka na semináře (80%), seminární práce, aktivní přístup.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021.