UHVHMBP045 Vybrané kapitoly z dějin středověku I

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Hana Komárková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Hana Komárková, Ph.D.
Ústav historických věd – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UHVHMBP045/A: St 13:05–14:40 M10, H. Komárková
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Pro bakalářské studenty
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář je zaměřen na osvojení základních poznatků a dovedností potřebných pro bádání nad středověkými dějinami evropského prostoru. Důraz je kladen na samostatnou práci v seminárních hodinách spočívající v analýze a interpretaci pramenů a sekundární literatury vztahující se ke sledovaným fenoménům. Tematicky se jednotlivé seminární hodiny zaměřují na práce české i světové medievistiky vznikající zejména od druhé poloviny 20. století do současnosti. Student získá rovněž zkušenosti s přípravou a prezentací vybraného tématu zpracovaného ve formě seminární práce.
Výstupy z učení
Student získá základní přehled o problematice. Student se bude orientovat v základní literatuře k probíraným tématům.
Osnova
 • 1. Pojem středověk, základní literatura, metodologická východiska současného bádání o středověku. 2. Prameny k dějinám středověku – typy pramenů, výpovědní hodnota pramenů, problematika interpretace pramenů, PVH 3. Kultura středověku – základní charakteristiky období, pojetí středověké kultury v dílech evropské a domácí historiografie 4. Každodenní život ve středověku – koncepce zkoumání každodennosti, problematika mentalit v psaní o dějinách 5. Panovník ve středověku – význam a vnímání fenoménu, interpretace v literatuře a nové badatelské přístupy 6. Město a městská společnost ve středověku – základní charakt. fenoménu, prameny a přístupy k jejich interpretaci 7. Peníze a čas ve středověku – chudoba a bohatství v očích středověkých autorů, vnímání hodnoty času a peněz, proměna středověké společnosti 8. Magický rok tisíc a další mezníky ve vývoji evropské středověké společnosti – problematika „zlomů“ a koncepce „dlouhého trvání“ 9. Obec ďáblova a Obec boží – středověká filozofie a její východiska a vlivy 10. Smích a pláč ve středověku – vnímání emocí ve středověké společnosti, výsměch jako nástroj společenské kontroly 11. Smrt ve středověku – zdraví a nemoc 12. Žena ve středověku – problematika genderu v psaní o dějinách, postavení ženy a jeho vnímání na základě analýzy pramenů 13. Středověk jako pop-kulturní fenomén – literatura, film, televize, vnímání středověku v kontextu soudobé evropské společnosti
Literatura
  doporučená literatura
 • Nodl, M. - Šmahel, F. (edd.). Člověk českého středověku. Praha 2002. info
 • Nejedlý, M. Fortuny kolo vrtkavé. Láska, moc a společnost ve středověku. Praha 2003. info
 • Bloch, M. Králové divotvůrci. Praha 2004. info
 • Ferdinand Seibt. Lesk a bída středověku. Praha 2000. info
 • Gurevič, A. Nebe, peklo, svět. cesty k lidové kultuře středověku. Praha 1996. info
 • Huizinga, J. Podzim středověku. Praha 1999. info
 • Le Goff, J. Středověký člověk a jeho svět. Praha 1999. info
 • Le Goff,J. Paměť a dějiny. Praha, 2007. info
 • Klápště, J. Proměna českých zemí ve středověku. Praha, 2005. info
 • Le Goff, J. Kultura středověké Evropy. Praha, 1991. info
Výukové metody
Seminární výuka - diskuze, práce s literaturou a prameny.
Metody hodnocení
Minimálně 75 % docházka, odevzdání seminární práce, prezentace zpracování tématu seminární práce ve výuce, aktivní zapojení do výuky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021, zima 2022, zima 2023.