UHVHPPBP20 Dějiny památkové péče

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2020
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Marian Hochel, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Marian Hochel, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Po 13:55–15:30 H6
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na základní mezníky, specifika a osobnosti dějin památkové péče v českém i evropském měřítku od nejstarších forem společenského vztahu k lidským dílům minulosti k současné péči o památky. Pozornost je věnována vývoji příslušné právní úpravy, stěžejním osobnostem, konkrétním příkladům z praxe a klíčovým organizacím, vyvíjejícím svou činnost v oblasti ochrany kulturního dědictví.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vysvětlit vývoj péče o památky od starověku do současnosti;
- popsat základní mezníky, specifika a osobnosti dějin památkové péče v českém i evropském měřítku;
- analyzovat činnost institucí a právní úpravy památkové péče v dějinách.
Osnova
 • 1. Literatura a prameny k danému tématu. Základní terminologie.
 • 2. Antika a nejstarší formy společenského vztahu k lidským dílům minulosti. Ochrana artefaktů a staveb ve středověku.
 • 3. Profanace pojmu památky v renesanci a nahrazení sakrální dimenze estetickou dimenzí.
 • 4. Situace v baroku – barokní historismus.
 • 5. Osvícenství a zrod moderní památkové péče; situace ve Francii, Anglii a Německu v 19. století.
 • 6. Památková péče a rozvoj dějepisu umění; zájem o památky a rozvoj teorie architektury – kategorie slohu (G. Semper).
 • 7. Situace v českých zemích od romantismu do vzniku Klubu Za starou Prahu.
 • 8. Vídeňská škola dějepisu umění a utváření moderní ochrany památek ve středoevropském prostoru kolem roku 1900 (A. Riegl, M. Dvořák).
 • 9. Situace v Německu – ochrana domoviny.
 • 10. Situace v Československé republice: úsilí o zákon na ochranu památek, památky a pozemková reforma, specifika situace na Moravě a Slovensku; význačné osobnosti, ediční počiny, výstavy a konkrétní akce obnovy památek.
 • 11. Situace za doby okupace – památková péče v Protektorátu Čechy a Morava a v sudetské župě.
 • 12. Situace v českých zemích a na Slovensku v letech 1945–1989, právní úprava a návazná organizace památkové péče (SÚPPOP, SÚRPMO, KSSPPOP, SPÚ, NPÚ).
 • 13. Mezinárodní aktivity v oblasti ochrany a evidence kulturního dědictví světového nebo mezinárodního významu po roce 1945 (UNESCO, ICOMOS, ČNK ICOMOS).
Literatura
  povinná literatura
 • Pavel, J. Dějiny památkové péče v českých zemích v 19. století. Od osvícenství do první světové války. Sborník archivních prací 25, 1975, s. 143-293. info
 • Hlobil, I. Na základech konzervativní teorie české památkové péče. Výbor z textů. Praha, 2008. info
 • Wagner, Václav. Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana. Praha: Národní památkový ústav, 2005. info
 • Dvořák, Max. Katechismus památkové péče. Praha: Národní památkový ústav, 2004. info
 • Riegl, Alois - Hlobil, Ivo. Moderní památková péče. Praha: Národní památkový ústav, 2004. info
 • Nejedlý, V. Obrysy přístupů k památkové péči na Moravě do poloviny 20. století, in: Kolektiv: Památková péče na Moravě - 150 let od vzniku první státní instituce na ochranu památek. Sborník příspěvků. Brno, 2002. info
  doporučená literatura
 • Němec, Josef. Místo a úloha SÚRPMO ve druhé polovině 20. století. Pohled na Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů a jeho odkaz s odstupem let. info
 • Richter, V. Památka a péče. Praha 1993. info
 • Vinter, V. Úvod do dějin a teorie památkové péče I.-II. Praha 1971. info
 • Zprávy památkové péče. Praha: Státní nakladatelství / Národní památkový. info
 • HOCHEL, Marian. Brána památek otevřená: sociabilita a kulturní dědictví v Paříži v období konzulátu Napoleona Bonaparta. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Opava: Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 2018, roč. 2018, č. 11, s. 11-38. ISSN 1803-411X. Domovská stránka výsledku info
 • HOCHEL, Marian. Napoleonovo muzeum (Musée Napoléon) v Louvru (1803–1815) – evropské muzeum? In Moderní Evropan první poloviny 19. století: Evropa jednotná nebo rozdělená?, Mezinárodní workshop k významnému životnímu jubileu prof. Dušana Uhlíře (Inovativní přístupy ve výuce kulturních dějin), Ústav historických věd (ÚHV), Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě, Schösslerův salonek, Obecní dům, Opava, 28. listopad 2018. 2018. info
 • Roháček, J. - Uhlíková, K. Zdeněk Wirth pohledem dnešní doby: soubor příspěvků. Praha, 2010. info
 • Uhlíková, K. Zdeněk Wirth, první dvě životní etapy (1878-1939): doplněno bibliografií Wirthova díla. Praha: Národní památkový ústav, 2010. info
 • Uhlíková, Kristina. Národní kulturní komise 1947-1951. Praha, 2004. info
 • Jiří Kroupa. Školy dějin umění. Metodologie dějin umění I. Brno, 1996. info
 • Nesvadbíková, J. - Vinter, V. - Wirth, Z. K vývoji památkové péče na území Československa. Sv. 1, Přehled právních dokumentů a nástin vývoje 1749-1958. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. info
 • Nesvadbíková, J. K vývoji památkové péče na území Československa. Sv. 2, Výběr autentických dokumentů 1749-1918. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. info
 • Nesvadbíková, J. K vývoji památkové péče na území Československa. Sv. 3, Výběr autentických dokumentů 1918-1958. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. info
Výukové metody
teoretická příprava, přednášky, třídní diskuse
Metody hodnocení
písemný test
Informace učitele
Pravidelná docházka na přednášky je nezbytná ke splnění podmínek udělení zápočtu a naplnění výukových cílů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021.