UHVHPPBP39 Dějiny umění

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Dalibor Prix, CSc. (přednášející)
Mgr. Bc. Miloš Zapletal, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Miloš Zapletal, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednášky poskytují základní vhled do dějin výtvarného umění od počátků výtvarného projevu lidstva do druhé poloviny 20. století, přičemž jsou koncipovány tak, aby studentům historie umožnily uvažovat o výtvarném umění v kontextu dějin kultury.
Výstupy z učení
Student se seznámí se základními vývojovými tendencemi a styly zejména evropského umění a vizuální kultury, a nadto bude schopen samostatně promýšlet problémy týkající se dominantních slohů evropské umělecké kultury, včetně jejich průniků do každodennosti, lépe pochopí vztahy mezi jednotlivými druhy umění (výtvarným, hudebním, literárním)a filosofickými, náboženskými či ideologickými systémy. Důraz přitom bude kladen na prostor českých zemí. Kromě toho bude student inspirován s ohledem na metody historických věd: pochopí, jaké jsou podobnosti a odlišnosti mezi metodami obecného, kulturního a uměleckého dějepisectví.
Osnova
 • 1. Umění v pravěku a starověku 2. Raně křesťanské umění 3. Karolinské, ottonské a předrománské umění 4. Románské umění 5. Gotické umění vrcholného a pozdního středověku 6. Renesance a manýrismus 7. Baroko, barokní klasicismus, rokoko 8. Klasicismus 9. Romantismus, realismus, naturalismus a „programový“ historismus 10. Impresionismus a postimpresionismus, umění okolo roku 1900, secese, moderna 11. Expresionismus, fauvismus, kubismus, futurismus, meziválečné avantgardy a neoklasicistní tendence 12. Umění po druhé světové válce 13. Současné tendence
Literatura
  povinná literatura
 • Kroupa, J. Školy dějin umění: metodologie dějin umění 1. Brno 2007.
 • Dějiny českého výtvarného umění I–VI. Praha 1984–2007.
 • Pijoan, José a kol. Dějiny umění.1–11. Praha 1977–2000.
  neurčeno
 • Toman, Rolf a kol. Románské umění. Architektura, sochařství, malířství. Praha 2006.
 • Pospiszyl, T. (ed.). Před obrazem: Antologie americké výtvarné teorie a kritiky. Praha 1999.
 • Kesner, L. Muzeum umění v digitální době: vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti. Praha 2000.
 • Scruton, R. Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře. Praha 2002.
 • Bartlová, M. – Vybíral, J. a kol. Budování státu: reprezentace Československa v umění, architektuře a designu. Praha 2015.
 • Gombrich, Ernst Hans. Příběh umění. Praha 2006.
 • Burckhardt, J. Ch. Kultura renesance v Itálii. Praha 2013.
 • Bartlová, M. Naše, národní umění: studie z dějin dějepisu umění. Brno 2009.
 • Toman, Rolf a kol. Umění italské renesance. Architektura. Sochařství. Malířství. Kresba. Praha 1996.
 • Toman, Rolf a kol. Gotika. Architektura. Sochařství. Malířství. Praha 2005.
 • Simson, Otto von (ed.). Propyläen Kunstgeschichte. 5. Das hohe Mittelalter. Berlin 1972
 • Bürger, P. Teorie avantgardy. Stárnutí moderny: Stati o výtvarném umění. Praha 2015.
Výukové metody
přednáška, četba, diskuse
Metody hodnocení
ústní zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021.