UHVHPPBP25 Stavebněhistorický průzkum

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Marian Hochel, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Dalibor Prix, CSc. (přednášející)
Dalibor Prix (přednášející)
Garance
PhDr. Marian Hochel, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
každou lichou středu 14:45–18:00 H9
Předpoklady
U studentů se předpokládá základní orientace ve stylových kategoriích a historickém vývoji na úrovni humanitních středoškolských studií, schopnost elementární stavební analýzy a popisu budov různých typů, základní orientace ve čtení stavebních plánů a orientační znalost základních poznatků o vývoji a cílech památkové péče.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáškový cyklus je zaměřen na historii stavebně historických průzkumů, teorii a praktickou realizaci. Kombinuje proto jak přednáškovou sérii v učebnách, zaměřenou na prvé dva základní bloky, tak přednášky v terénu, kde probíhá přímý rozbor postupů a demonstrace modelových situací. Teoretický blok vychází z programu a metodik standardních nedestruktivních stavebně historických průzkumů, jak se vyhranily koncem 90. let 20. století a počátkem 21. věku. Věnuje se vazbám k památkové praxi, právním aspektům, významu podrobných průzkumů atd. Pozornost je věnována i teoriím a podmínkám praktické aplikace také většiny ostatních průzkumů (např. restaurátorské, technologické, dendrologické, dendrochronologické, statické, operativní dokumentační atd.). Pro větší názornost základních principů stavebně historického průzkumu je poslední část cyklu představena analýzami přímo v terénu, kde Opava a její okolí poskytují řadu ukázkových problémových okruhů.
Výstupy z učení
Po absolvování bude student schopen orientovat se v problematice stavebně-historických průzkumů, nabyté znalosti dále distribuovat ve prospěch společnosti, schopen vyhotovit standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum a schopen adekvátně posoudit a analyzovat jiné stavebně-historické průzkumy a příbuzné texty.
Osnova
 • 1. Kořeny stavebně historických průzkumů; jejich předstupně ve stavební činnosti od nejstarších známých případů po aplikaci v architektonické a památkové praxi 19. století.
  2. Rozvoj stavebně historických průzkumů ve stavební a památkové praxi 1. poloviny 20. století.
  3. Stavebně historické průzkumy v R-projektu a následně v SÚRPMO a jeho podíl na konstituování obecněji platných pravidel SHP.
  4. SHP a jeho teoretické základy
  5. Skladba standardního nedestruktivního SHP.
  6. Význam, součásti a náležitosti plánové dokumentace dokumentace v rámci standardního nedestruktivního SHP; úloha, cíle a postupy archivní rešerše, literární rešerše, problém provázanosti či samostatnosti archivní a literární rešerše s výpovědí konkrétního objektu na základě průzkumu stavby nebo díla; smysl a náležitosti vyhodnocení, seznamu závad, námětů k další péči o objekt či předmět.
  7. SHP v kontextu závazných právních předpisů týkajících se památkové péče.
  8. Restaurátorské průzkumy, jejich typy, vazba k základnímu nedestruktivnímu SHP a právní souvislosti v rámci předpisů z oblasti památkové péče.
  9. Technologické průzkumy; přehled základních typů, souvislosti se standardním nedestruktivním SHP, právní náležitosti.
  10. Destruktivní SHP, jeho přípustnost, případně potřeba, právní souvislosti, způsoby dokumentace. Sondážní průzkumy, jejich metody, rozsah, cíle, vztah k standardním restaurátorským nebo technologickým průzkumům.
  11. Operativní a dokumentační průzkum v procesu památkové péče, terénní náčrty a dokumentace, způsoby záznamu, cíle, další nakládání a využití.
  12. Úloha SHP v procesu umělecko historického poznání objektů a role SHP v systému optimální památkové péče.
Literatura
  povinná literatura
 • MACEK, Petr, 1997: Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum. Odborné a metodické publikace SÚPP, sv. 14, Praha.
 • VÁCLAVÍK, František R., 2014: Průzkum, dokumentace a inventarizace architektonických prvků. Odborné a metodické publikace NPÚ, sv. 47. Praha 2014.
 • SOMMER, Jan, 1999: Etická kritéria stavebně-historického průzkumu. Muzejní a vlastivědná práce. Časopis Společnosti přátel starožitností 107/1, s. 40–42.
 • LÍBAL, Dobroslav – MUK, Jan, 1985: Stavebně historické průzkumy. Územní plánování a urbanismus XII/3, s. 139–143.
 • RAZÍM, Vladislav – MACEK, Petr a kol., 2011: Zkoumání historických staveb. Praha.
 • BLAŽÍČEK, Oldřich J. a kol., 1962: Slovník památkové péče. Terminologie, morfologie, organisace. Praha.
 • LANCINGER, Luboš, 2001: Archivní průzkum. Průzkumy památek VIII/2, s. 5–6.
 • KAŠIČKA, František, 2002: Stavebně historický průzkum. Praha (učební texty pro studenty fakulty architektury ČVUT).
 • VARHANÍK, Jiří, 2012: Průzkum a dokumentace v současné právní úpravě státní památkové péče. Průzkumy památek XIX/1, s. 1–6.
 • BERÁNEK, Jan – MACEK, Petr a kol., 2015: Metodika stavebněhistorického průzkumu. Národní památkový ústav. Odborné a metodické publikace NPÚ, sv. 70. Praha.
 • ČEVONOVÁ, Jana, 2014: Vývoj stavebněhistorického průzkumu v českých zemích: Od počátků k polovině 20. století. Zprávy památkové péče LXXIV/5, s. 355–366.
 • VESELÝ, Jan, 2014: Měřická dokumentace historických staveb pro průzkum v památkové péči. Odborné a metodické publikace NPÚ, sv. 49. Praha.
 • BLÁHA, Jiří – JESENSKÝ, Vít – MACEK, Petr – RAZÍM, Vladislav – SOMMER, Jan – VESELÝ, Jan, 2005: Operativní průzkum a dokumentace historických staveb. Odborné a metodické publikace NPÚ, sv. 31. Praha.
 • MACEK, Petr, 2001: Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum. (druhé rozšířené a upravené vydání). Odborné a metodické publikace SÚPP, sv. 23, Praha.
 • HLOBIL, Ivo, 1985: Teorie městských památkových rezervací (1900–1976). Uměnovědné studie VI. Praha.
 • PAŘÍZKOVÁ ČEVONOVÁ, Jana, 2015: Vývoj stavebněhistorického průzkumu v českých zemích: Od poloviny 20. století do roku 1989. Zprávy památkové péče LXXV/1, s. 33–48.
  doporučená literatura
 • WIRTH, Zdeněk, 1961: Výzkum architektonických památek – Úvod, in: Architektura v českém národním dědictví. Praha, s. 843–844.
 • HLOBIL, Ivo, 1996: Průzkumy památek a stavebně historické průzkumy. Průzkumy památek III/1, s. 1–2.
 • KAŠIČKA, František, 2006: Počátky organizovaného SHP v bývalém SÚRPMO. (Ohlédnutí za průzkumovou teorií a praxí po polovině 20. století.) Svorník 4/2006. Praha, s. 29–34.
 • MACEK, Petr, 1997: Památková péče a stavebně historický průzkum, in: K současným problémům péče o památky. Sborník příspěvků z cyklu přednášek Dobroslava Líbala a jeho hostů. Praha, s. 56–59.
 • KVASNICOVÁ, Magdaléna, 2010: Medzi umením a technikou. Stavebno-historický výskum v systéme univerzitného vzdelávania, in: Tvarujete si sami? Sborník 3. sjezdu historiků umění 25.–26. září 2008 (eds. Milena Bartlová – Hynek Látal). Praha, s. 130–140.
 • BLÁHA, Jiří, 2004: Počátky a rozvoj vědeckého výzkumu historických krovů na evropské půdě. Dějiny staveb. Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2003. Plzeň, s. 9–15.
 • CHALOUPKA, Jakub, 2012: Dokumentace stavebních uměleckořemeslných prvků – k připravované metodice. Průzkumy památek XIX/2, s. 248–250.
 • FANTOVÁ, Eva, 1979: Vliv osobnosti a díla Kamila Hilberta na památkovou péči. Umění XXVII, s. 67–76. FANTOVÁ, Eva, 1996: Kamil Hilbert: průkopník památkové péče první čtvrtiny 20. století. Zprávy památkové péče LVI, s. 61–68.
 • ŠKABRADA, Jiří, 1995: K problematice publikování průzkumů památek a výchově specialistů. Průzkumy památek II/1, s. 1–2.
 • VARHANÍK, Jiří, 2006: Pojem dokumentace v platných předpisech a památková péče. Svorník 4/2006, s. 23–28.
 • BRADNA, Jan, 2007: Postavení restaurátora v současné péči o památky a jeho podíl na průzkumech. Průzkumy památek XIV-1, s. 1–2.
 • MUK, Jan, 1991: Výzkumy stavebních památek a jejich význam. Dějiny a současnost 13/1, s. 58–59. MUK, Jan, 1994: Cíle, kterých bychom chtěli dosáhnout. Průzkumy památek I/1, s. 2–4.
 • NĚMEC, Josef, 2001: Místo a úloha SÚRPMO ve druhé polovině 20. století – Pohled na Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů a jeho odkaz s postupem let, in: Historická inspirace. Praha, s. 311–320.
 • BIEGEL, Richard, 2010: Dějiny umění a stavebně-historický průzkum, in: Tvarujete si sami? Sborník 3. sjezdu historiků umění 25.–26. září 2008 (eds. Milena Bartlová – Hynek Látal). Praha, s. 125–129.
 • COOMANS, Thomas, 2012: Denkmalpflegekonzepte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Frankreich und die Rolle der gotischen Kathedrale (1789–1848), in: Der Magdeburger Dom im europäischen Kontext. More Romano. Schriften des europäischen Romanikzentr
 • MACEK, Petr, 2009: Barevnost fasád. Průzkum, dokumentace, vyhodnocení a obnova exteriéru historických staveb. Odborné a metodické publikace NPÚ, sv. 36. Praha.
 • MENCL, Václav, 1969: Výtvarný vývoj středověkých omítek. Praha.
 • RAZÍM, Vladislav, 2006: Poznávání historických staveb, jeho význam a vztah k památkové péči. Svorník 4/2006. Sborník příspěvků. Praha, s. 17–22.
 • STÖRTKUHL, Beate (ed.), 2006 : Architekturgeschichte und kulturelles Erbe – Aspekte der Baudenkmalpflege in Ostmitteleuropa. Bern.
 • BERÁNEK, Jan, 2010: Stavebně-historický průzkum jako základní heuristická metoda dějin umění, in: Tvarujete si sami? Sborník 3. sjezdu historiků umění 25.–26. září 2008 (eds. Milena Bartlová – Hynek Látal). Praha, s. 105–116.
 • HAUSEROVÁ, Milena, 2006: Poznávání historického stavebního díla v proměnách času. Postřehy o proměnlivosti scény poznávacího procesu a jejích důsledcích. Svorník 4/2006. Sborník příspěvků. Praha, s. 11–16.
 • HAUSEROVÁ, Milena – BLÁHA, Jiří – RAZÍM, Vladislav – MACEK, Petr, 2011: Dějiny a současnost stavebněhistorického průzkumu, in: RAZÍM, Vladislav – MACEK, Petr a kol., Zkoumání historických staveb. Praha, s. 23–31.
 • LÍBAL, Dobroslav – VOŠAHLÍK, Aleš, 1985: Metodika průzkumů, hodnocení a dokumentace historických urbanistických souborů z hlediska památkové péče pro potřebu územního plánování, in: Metodika průzkumů historických měst Praha, s. 95–129.
 • BERÁNEK, Jan – MACEK, Petr, 2010: Stavebně historický průzkum. Zprávy památkové péče LXX/2, s. 124–127.
 • ZAHRADNÍK, Pavel – RAZÍM, Vladislav, 2012: Potřeba metodiky archivního (historického) průzkumu v rámci SHP. Průzkumy památek XIX/1, s. 132–134.
 • UHLÍKOVÁ, Kristina, 2010: Zdeněk Wirth. První dvě životní etapy (1878–1939). Praha.
 • EBEL, Martin, 2006: Dokumentace staveb v minulosti. Svorník 4/2006. Sborník příspěvků ze 4. konference stavebněhistorického průzkumu uspořádané 31. 5.–3. 6. 2005 v Poděbradech. Poznávání a dokumentace staveb. Praha, s. 63–70.
 • NĚMEC, Josef, 2004: Místo a úloha SÚRPMO ve druhé polovině 20. století. Zprávy památkové péče LXIV/6, s. 496–499.
 • GRŮZA, Antonín, 2005: Otázky kolem stavebně historických průzkumů. Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2005. Ostrava, s. 41–51.
 • ČÍLA, Jiří, 1986: Význam stavebně-historických průzkumů pro práci architekta, in: Jubilejní sborník věnovaný Dr. Dobroslavu Líbalovi k jeho 75. narozeninám pracovníky Státního ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů. Praha, s. 17–20.
 • EBEL, Martin, 1998: Archivní průzkum, in: Regenerace historických budov, sídel a krajiny, ochrana památek (ed. Milan Pavlík). Praha, s. 84–87.
 • GIRSA, Václav – HOLEČEK, Josef – JERIE, Pavel – MICHOINOVÁ, Dagmar, 2004: Předprojektová příprava a projektová dokumentace v procesu péče o stavební památky. Odborné a metodické publikace NPÚ, sv. 27. Praha.
 • LÍBAL, Dobroslav, 1959: Die Methode der historisch-urbanistischen und architektonischen Forschung bei der Rekonstruktion historischer Städte, in: Städtebau. Geschichte und Gegenwart. Berlin, s. 115–123.
 • STEFAN, Oldřich, 1955: Methody průzkumu historických staveb, in: Sborník referátů vědecké konference konané v roce 1955. Praha.
 • FOLTÝN, Dušan a kol., 2008: Prameny paměti. Sedm kapitol o kulturně historickém dědictví pro potřeby výchovné praxe. Praha.
 • VINTER, Vlastimil, 1982: Úvod do dějin a teorie památkové péče. Praha (skripta FF UK).
 • HORYNA, Mojmír, 1997: Obnova, konzervace a rekonstrukce památek. K problému různých přístupů obnovy stavebních památek a jejich oprávnění, in: K současným problémům péče o památky. Praha, s. 33–42.
 • HAUSEROVÁ, Milena, 2001: Zakladatelé. Ohlédnutí k počátkům stavebněhistorického zkoumání v českých zemích. Dějiny staveb 2001. Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2001. Plzeň, s. 5–8.
 • EBEL, Martin, 2002: Archivace stavebně historických průzkumů. Průzkumy památek IX/1, s. 1–2.
Výukové metody
Teoretický úvod a příprava, teoretické přednášky, přednášky v terénu v kontaktu s materiálem, diskuse k vybraným problémům v terénu, analýzy praktických příkladů.
Metody hodnocení
Ústní zkouška, kolektivní obhajoba zadané týmové práce.
Navazující předměty
Informace učitele
Absolvování přednáškového cyklu, samostudium základní a doporučené literatury, vypracování stavebně historického průzkumu zvoleného objektu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/UHVHPPBP25