UHVHPPBP43 Dějiny hmotné kultury I

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ilona Matejko-Peterka, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Ilona Matejko-Peterka, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
znalost základních pojmů z jednotlivých oblastí materiální a hmotné kultury
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na hmotnou kulturu z hlediska heuristiky a typologie hmotných artefaktů, jež tvoří sbírkovou náplň současných muzejních a paměťových institucí. V přednáškách budou tematizovány jednotlivé typy a skupiny hmotných artefaktů v jejich materiálové podstatě a současně jejich využití pro rekonstrukci sociálního, duchovního, religiózního a ideového kontextu, v nichž vznikly a byly užívány. Studenti budou seznámeni s odbornými pojmy z jednotlivých oblastí materiální a hmotné kultury, jednotlivými typy hmotných artefaktů, které vytvářely materiální základ jak každodenního života, tak i specifických kulturněhistorických fenoménů spjatých s náboženským životem a církví, materiální a duchovní kulturou klášterů, s městským stavem a řemesly, aristokracií a šlechtou, panovnickou mocí v období od vrcholného a pozdního středověku až po počátek raného novověku (pozdní renesance). Součástí přednáškového kursu budou rovněž základní termíny a nezbytné penzum znalostí z oblasti architektury, stavební kultury, kastelologie a uměleckých řemesel.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - určit a popsat jednotlivé typy jednotlivé typy a skupiny hmotných artefaktů
Osnova
 • 1. Aspekty každodennosti a hmotné kultury: metodologický úvod. 2. Aspekty každodennosti a hmotné kultury: metodologické aspekty dějin hmotné kultury (dějiny hmotné kultury vs. dějiny kultury a každodennosti). 3. Aspekty každodennosti a hmotné kultury ve vrcholném a pozdním středověku (13. – 15. století): vliv přírodních a společenských podmínek. 4. Aspekty každodennosti a hmotné kultury ve vrcholném a pozdním středověku (13. – 15. století): základní pojmy z křesťanské liturgie a duchovní kultury, církevní a klášterní organizace u nás do husitských válek. 5. Aspekty každodennosti a hmotné kultury ve vrcholném a pozdním středověku (13. – 15. století): církevní řehole a řády. 6. Aspekty každodennosti a hmotné kultury ve vrcholném a pozdním středověku (13. – 15. století): základní dispozice a členění kláštera, typy klášterních sídel. 7. Aspekty každodennosti a hmotné kultury ve vrcholném a pozdním středověku (13. – 15. století): šlechtický stav, šlechtická sídla, základní typy královských hradů. 8. Aspekty každodennosti a hmotné kultury ve vrcholném a pozdním středověku (13. – 15. století): města a městská kultura, cechy a hmotné památky. 9. Aspekty každodennosti a hmotné kultury ve vrcholném a pozdním středověku (13. – 15. století): městský dům a jeho proměny do konce pozdní gotiky. 10. Aspekty každodennosti a hmotné kultury ve vrcholném a pozdním středověku (13. – 15. století): vesnický kostel a jeho role v životě vesnické společnosti. 11. Aspekty každodennosti a hmotné kultury ve vrcholném a pozdním středověku (13. – 15. století): stavební kultura vesnice, základní typy vesnického domu. 12. Aspekty každodennosti a hmotné kultury ve vrcholném a pozdním středověku (13. – 15. století): středověké stavební hutě a jejich stavební kultura. 13. Aspekty každodennosti a hmotné kultury ve vrcholném a pozdním středověku (13. – 15. století): rituály a symboly panovnické moci.
Literatura
  povinná literatura
 • Foltýn, D. a kol. Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Praha 2005.
 • Le Goff, J. Kultura středověké Evropy. Praha 1991.
 • Nodl, M. – Šmahel, F. (eds.): Člověk českého středověku. Praha 2002.
 • Petráň, J. (ed.). Dějiny hmotné kultury I/1-2. Praha 1985.
  doporučená literatura
 • Buben, M. Encyklopedie heraldiky. Světská a církevní titulatura a reálie. Praha 1994.
 • Buben, M. Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích, 5. sv. Praha 2002–2016.
 • Durdík, T. Hrady kastelového typu 13. století ve střední Evropě. Praha 1998.
 • Stehlíková, D. Encyklopedie českého zlatnictví, stříbrnictví a klenotnictví. Praha 2003.
 • Soukup, V. Přehled antropologických teorií kultury. Praha 2000.
 • Vlček, P. – Sommer, P. – Foltýn, D. a kol. Encyklopedie českých klášterů. Praha 1998.
Výukové metody
Přednášení
Metody hodnocení
ústní zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/UHVHPPBP43