ARCHKRA032 Antropologie pro archeology

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2022
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Michal Živný, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Michal Živný, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Michal Živný, Ph.D.
Ústav archeologie – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Pro bakalářské studenty
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení studentů s antropologií jako komplexní vědou o člověku a vědou spolupracující s archeologií. Speciální pozornost je věnována především popisné a funkční anatomii kosterní soustavy (humánní osteologii) i s poukazem na nejčastější patologické změny pohybového systému. Dále jsou studenti seznámeni s metodami antropologického zpracování lidských kosterních pozůstatků (terénní fáze, laboratorní ošetření kostí, morfoskopické a morfometrické hodnocení, odhad pohlaví a věku) a se základy paleodemografie.
Osnova
 • 1. Úvod do studia antropologie. Zařazení antropologie do systému věd. Rozdělení antropologie na podobory. Stručná historie světové a české antropologie. 2. Úvod do anatomie člověka: Orientace na lidském těle. Základní anatomické názvosloví. 3. Humánní osteologie: Úvod do osteologie (makroskopická a histologická stavba kostí, typy kostí, kostní spoje). 4. Humánní osteologie: Kosti trupu (páteř a hrudník). 5. Humánní osteologie: Kosti horní končetiny. 6. Humánní osteologie: Kosti dolní končetiny. 7. Humánní osteologie: Lebka a zuby. 8. Kosterní antropologie: Terénní fáze antropologického výzkumu kosterních pozůstatků, laboratorní ošetření kostí. 9. Kosterní antropologie: Morfoskopické a morfometrické hodnocení kostí, odhad výšky postavy. 10. Kosterní antropologie: Metody odhadu pohlaví na kosterním materiálu (přehled metod, metodické limity). 11. Kosterní antropologie: Metody odhadu věku na kosterním materiálu (přehled metod, metodické limity). 12. Základy paleodemografie: Charakteristika paleodemografických ukazatelů, limity paleodemografického výzkumu. 13. Volné téma a diskuze.
Literatura
  povinná literatura
 • Netter F. H.: Netterův anatomický atlas člověka. Brno 2016.
 • Stloukal M.: Antropologie. Příručka pro studium kostry. Praha 1999.
 • Drozdová E.: Základy osteometrie. In: Malina, J. (ed.): Panoráma biologické a sociokulturní antropologie. Brno 2004.
  doporučená literatura
 • Platzer W.: Atlas topografické anatomie. Praha 2014.
 • Sobotková E.: Biomechanika kosti – změny s věkem. Vesmír 68/10, 1989, 569-572.
 • Pacovský V.: Živá kost. Vesmír 67/7, 1988, 385-387.
 • Putz R. – Pabst R.: Sobottův atlas anatomie člověka. Díl 1. Praha 2007.
 • Dauber W.: Feneisův obrazový slovník anatomie. Praha 2007.
 • Putz R. – Pabst R.: Sobottův atlas anatomie člověka. Díl 2. Praha 2007.
  neurčeno
 • Historické i aktuální odborné články vztahující se k tématu kosterní antropologie a paleodemografie.
Výukové metody
Přednáška, seminář
Metody hodnocení
Zápočet. Pravidelná a aktivní účast na výuce (minimálně 70 %). Zvládnutí závěrečného písemného testu (úspěšnost minimálně 60 %), popř. úspěšné zvládnutí ústního zkoušení (ústní zkoušení proběhne buď jako primární forma zkoušení, nebo jako způsob přezkoušení v případě nezvládnutí písemné formy zkoušení).

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2022/ARCHKRA032