ARCHKRA040 Základy environmentálního výzkumu krajiny a molekulární antropologie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2022
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Dana Fialová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dana Fialová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D.
Ústav archeologie – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Pro bakalářské studenty
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Úkolem kursu (přednáška/seminář) je obeznámení posluchačů se širokou paletou biologických metod environmentálního výzkumu krajiny s důrazem na molekulární antropologii, jejichž užití v archeologii zažívá aktuální rozmach spojený mj. s překotným technologickým rozvojem v oblasti informačních technologií. Cílem je aby posluchači na konci kurzu uměli uvažovat o vhodných metodách již před samotným výzkumem, resp. umět zvolit optimální metody během výzkumu. K tomu potřebují rozeznat a odebrat nejrůznější environmentální vzorky pro různé typy analýz včetně molekulárněgenetických. Absolventi kursu budou vybaveni znalostmi o tom, jaké informace je možné z analýz získat, jaké jsou jejich výhody, nevýhody a úskalí, a tudíž nejlépe posoudit nálezovou situaci tak, aby bylo možné získat co nejefektivněji požadované informace.
Výstupy z učení
Studenti budou obeznámení s širokou paletou biologických metod environmentálního výzkumu krajiny s důrazem na molekulární antropologii.
Osnova
 • 1. Úvod, dějiny bádání 2. Palynologie 3. Archeobotanika1 – antrakologie, analýzy makrozbytků, dendrochronologie 4. Archeobotanika2 5. Malakofauna a entomologie 6. Archeozoologie1 7. Archeozoologie2 8. Úvod do molekulární a biologické antropologie (historie výzkumů, charakteristika vzorků, pracoviště) 9. Molekulární antropologie: Mikroskopické, biologické, molekulární a ostatní typy analýz, jejich výhody nevýhody a limitace 10. Molekulární antropologie: základní charakterizace osob a vzhled (fenotypování) 11. Molekulární antropologie: Migrace a příbuznost 12. Molekulární antropologie: Strava, zvyklosti lidí a charakteristika prostředí 13. Molekulární antropologie: Geneticky podmíněné nemoci, infekce a jiné patologie, studium mikroorganismů a další možnosti.
Literatura
  povinná literatura
 • Beneš, J. – Pokorný, P.(eds.): Bioarcheologie v České republice / Bioarcheology in the Czech Republic. České Budějovice 2014.
 • Bojsová, K.: Mých prvních 54 000 let. Nejnovější poznatky z evoluční genetiky a archeologie, Praha 2018.
 • Krištuf, P. – Zíková, T.et al.: Výzkum krajiny: vybrané antropologické a archeologické metody. Plzeň 2015.
  doporučená literatura
 • Cílek, V. et al.: Obraz krajiny: pohled ze středních Čech. Praha 2011.
 • Beneš, J.: Počátky zemědělství ve starém světě. České Budějovice 2018.
 • Brown, T. – Brown, K.: Biomolecular Archaeology: An Introduction. Malden – Oxford – Chichester 2011.
 • Behringer, W.: Kulturní dějiny klimatu: od doby ledové po globální oteplování. Praha 2010.
Výukové metody
Přednáška, seminář
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2023.