ARCHKRA042 Organizace kulturní krajiny ve středověku a novověku

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2022
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D.
Ústav archeologie – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Zápočet
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obsahem je rozkrývání základních charakteristik kulturní krajiny jako místa k životu, reprodukci a produkci. Základní přístup představuje historický vývoj osídlení spojený se zásahy proměnami krajiny. Základní kontexty sledovány v souvislostech s dějinnými fakty v našich zemích a ve střední Evropě.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen základní orientace v daném tématu.
Osnova
  • 1. Kulturní krajina jako předmět odborného zájmu. 2. Krajina jako místo pro život a produkci 3. Zemědělství, zdroj obživy a zásahů do krajiny. 4. Krajina jako zdroj energie a surovin. 5. Osídlovací procesy. 6. Lidská sídla, lokalizace, venkov a města. 7. Voda v krajině, splavnost, úpravy, rybníkářství. 8. Pohromy přírodní a lidské. 9. Etapy odlesňování a výrobní procesy. 10. Barokní krajino tvorba jako výraz ideologie. 11. Řízené (plánovité) hospodaření v krajině. 12. Průmyslová revoluce. 13. Krajina a postindustriální společnost.
Literatura
    povinná literatura
  • Vrábliková, J. – Vráblík, P. – Zoubková, L.: Tvorba a ochrana krajiny. Ústí nad Labem 2014.
  • Kolektiv: Krajina a revoluce – Významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí. Praha – Malá Skála 2005.
  • Moldan, B.: Příroda a civilizace – životní prostředí a rozvoj lidské civilizace. Praha 2000.
    doporučená literatura
  • Cílek, V.: Krajiny vnitřní a vnější. Praha, 2005.
  • Lapka, M.: Úvod do sociologie krajiny. Praha 2009.
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Písemný test
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2023.