ARCHSTN041 Archeologie středověkých a novověkých panských sídel a fortifikací

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2022
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D.
Ústav archeologie - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Znalost českých a evropských dějin.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V přednáškovém kurzu se posluchači seznámí s okolnostmi vzniku, výstavby a zániku různých typů středověkých a novověkých panských sídel a fortifikačních objektů na základě výpovědi archeologických a historických pramenů. Ve výkladu bude specifikována stavební podoba fortifikovaných objektů, umístění v krajině, strategický význam, půdorysná dispozice, funkce a komunikační vazby s okolím. Další tematické okruhy se zaměří na otázky související se správními, hospodářskými a vojenskými aspekty feudálních sídel včetně sociální skladby a mentality vlastníků, dvorské kultury, rytířství a projevů životního stylu aristokratických vrstev. Jednotlivé fenomény, procesy a trendy budou prezentovány v přednášce a rozvíjeny v semináři.
Výstupy z učení
Osvojení poznatků o vývoji, podobě a významu panských sídel. Znalost relevantních hmotných pramenů. Aplikace v historické a archeologické praxi.
Osnova
 • 1. Panská sídla a fortifikace – metodologie, terminologie, vznik, funkce, základní vývoj. Prameny a literatura. 2. Počátky opevněných sídel – hradská organizace. 3. Počátky šlechtické nobility a kolonizace krajiny. Mentalita mocenských elit, urozenost, dvorská kultura. 4. Středověké hrady, půdorysná dispozice a stavební typy. Architektura hradu. 5. Tvrze, hrádky a objekty typu motte – vznik, stavební podoba a typologie. 6. Kultura bydlení a vnitřní vybavení interiérů hradů, hrádků a tvrzí. 7. Rezidenční dvory šlechty. Zámky – terminologie, základní vývoj a typologie. 8. Kultura bydlení a vnitřní vybavení interiérů zámků a rezidenčních sídel. 9. Vojenské pevnosti – pohraniční a zemské. 10. Vojenství, dobývací a obléhací technika. 11. Hmotná kultura, militaria, jezdecká výstroj. 12. Každodennost a životní styl šlechty (odívání, stravování, trávení volného času, festivity) 13. Panská sídla v českém Slezsku.
Literatura
  povinná literatura
 • Durdík, T. – Bolina, P., 2001: Středověké hrady v Čechách a na Moravě. Praha.
 • Musil, F.: Úvod do kasteologie, I. a II. část. Hradec Králové 2006.
 • Nodl, M. – Wihoda, M. (eds.): Šlechta, moc a reprezentace ve středověku. Praha 2007.
  doporučená literatura
 • Antonín, R.: České země za posledních Přemyslovců. I. díl (1192–1253). Cestou proměny společnosti k vrcholně středověké monarchii. Praha 2012.
 • Balský, J. – Slavík, J. (ed.): Polní opevnění od třicetileté války do roku 1945, 23-32, Jaroměř – Josefov 2010.
 • Birngruber, K. – Schmid, C., edd.: Adel, Burg und Herrschaft an der „Grenze“: Österreich und Böhmen. Linz 2012.
 • Durdík, T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha 1999.
 • Frolík, J. – Smetánka, Z: Archeologie na Pražském hradě. Praha – Litomyšl 1997.
 • Kouřil, P. – Prix, D. – Wihoda, M.: Hrady českého Slezska. Brno – Opava 2000.
 • Macek, J.: Jagellonský věk v českých zemích: (1471–1526). Díl 2. Šlechta. Praha 1994.
 • Plaček, M.: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí. Praha 2001.
 • Unger, J.: Moravská šlechtická sídla 13. – 15. století. In: Morava v 10. – 13. století. Brno 2000.
 • Tymonová, M.: Archeologické doklady každodenního života obyvatel hradu Cvilína ve středověku a raném novověku, AH 35, 2010, 63-79.
 • Vlček, P.: Ilustrovaná encyklopedie českých zámků. Praha 2001.
 • Ohler, N.: Válka a mír ve středověku. Jinočany 2004.
 • Novák, D.: Funkční klasifikace a vývoj vrchnostenských sídel ve středověkých a raně novověkých Čechách. PA 110, 2019, 307-382.
Výukové metody
Přednášky a semináře.
Metody hodnocení
Ústní zkouška nebo písemný test.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2023.