UCJNCOBP03 Fonetika a fonologie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2022
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Út 8:05–8:50 PrPed
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výuka si klade za cíl vysvětlit všechny fonetické (fonologické) pojmy a jevy, které jsou důležité pro uchopení německého fonologického systému. Součástí tohoto základního kurzu je výklad k tvoření řeči, k problematice německého vokalismu a konsonantismu, slovního i větného přízvuku, intonace. Zvláštní pozornost je věnována asimilačním jevům, které mnohdy představují zdroje výslovnostních chyb. Teoretický výklad se věnuje rovněž problematice výslovnostních chyb.
Výstupy z učení
Testy k jednotlivým tématům, transkripce textu, hlasité čtení neznámého textu
Osnova
  • 1. Základní pojmy 2. Fonetický přepis 3. Mluvení 4. Souhlásky 5. Samohlásky 6. Dvojhlásky 7. Výslovnost vokálů 8. Konsonanty I 9. Konsonanty II 10. Asimilace, redukce 11. Intonace, melodie 12. Akcent 13. Shrnutí, evaluace
Výukové metody
Přednáška, cvičení, portfolio
Metody hodnocení
Testy kjednotlivým tématům, portfolio, transkripce textu, hlasité čtení neznámého textu
Informace učitele
Studijní opora v moodle by Vám měla pomoci nejen v začátcích Vašeho studia, ale doufáme, že některé poznatky a zkušenosti získané díky vypracovávání jednotlivých úloh Vám budou oporou i při dalším studiu a sebevzdělávání.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2023.