UHVHNP0001 Hospodářské a sociální dějiny I

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2022
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Kozák, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Kozák, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Kozák, Ph.D.
Ústav historických věd – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Čt 15:35–16:20 H1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UHVHNP0001/A: Čt 16:25–17:10 H1, P. Kozák
Předpoklady
Předpokladem složení zkoušky, která probíhá písemnou či ústní formou, je úspěšné zakončení seminární části předmětu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět prohlubuje a rozšiřuje základní znalosti hospodářských a sociálních aspektů historického vývoje, zejména v kontextu českých dějin. Poskytuje přehled o metodologických a teoretických východiscích oboru. V jednotlivých lekcích budou studenti seznámeni s hospodářskými a sociálními dějinami venkova, měst i nejvyšších vrstev předmoderní společnosti, tedy šlechty a to od středověku po závěr raného novověku. V rámci semináře je věnována pozornost vybraným problémovým okruhům českých hospodářských a sociálních dějin. Student si prohlubuje schopnosti práce s literaturou a vybranými prameny, dovednosti v oblasti aplikace metod historické práce.
Výstupy z učení
Student si absolvováním předmětu komplexně rozšíří a prohloubí znalosti hospodářských a sociálních aspektů historického českých zemí ve středověku a v raném novověku. Současně student získá základní přehled o metodických diskusích v rámci oboru. Seminární část předmětu prohloubí schopnost studentů pracovat samostatně s odbornou literaturou a vybranými prameny.
Osnova
 • 1. Metodologie a teoretická východiska;
 • 2. Feudální společnost;
 • 3.-4. Venkov a venkovská ekonomika ve středověku;
 • 5.-6. Města a městská ekonomika ve středověku;
 • 7. Šlechta a svět urozených;
 • 8.-9. Venkov a venkovská ekonomika v raném novověku;
 • 10. Panství a velkostatek;
 • 11.-12. Města a městská ekonomika v raném novověku;
 • 13. Počátky průmyslového podnikání.
Literatura
  doporučená literatura
 • Petráň, Josef a kol.: Dějiny hmotné kultury. II (1, 2), Kultura každodenního života od 16. do 18. století, Praha 1995-1997.
 • Nový, Luboš a kol.: Dějiny techniky v Československu (do konce 18. století), Praha 1974.
 • Petráň, Josef: Příběh Ouběnic. Mikrohistorie české vesnice, Praha 2001.
 • Myška, Milan: Proto-Industrialisierung in Böhmen, Mähren und Schlesien. In: Cerman, M. – Ogilvie, S. C.: Protoindustrialisierung in Europa. Industrielle Produktion vor dem Fabrikszeilalter, Wien 1994, S. 177-191
 • Cerman, Markus: Villagers and lords in Eastern Europe 1300-1800, Basingstoke 2012.
 • Faltus, Jozef - Průcha, Václav: Hospodářské dějiny, Praha 1992.
 • Dokoupil, Lumír: Přirozená měna obyvatelstva českých zemí v 17. a 18. století, Praha 1999.
 • Hudsonová, Pat: Hospodářské dějiny, In: Jak se píšou dějiny. Teorie a praxe, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2016 s. 302-325.
 • Petráň, Josef a kol.: Dějiny hmotné kultury. I (1,2), Vymezení kulturních dějin. Kultura každodenního života od pravěku do 15. století, Praha 1985.
Výukové metody
Teoretická i praktická příprava (přednáška, seminář), frontální výuka, práce se zdroji, diskuse.
Metody hodnocení
Písemný test (či ústní zkouška). Docházka na seminář (minimálně 75%), referát, aktivní přístup.
Informace učitele
Předmět bude uzavřen písemným testem (či ústní zkouškou). Předpokladem ke zkoušce je úspěšné absolvování seminární části předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021, zima 2023.