UHVHNP0004 Dějiny vedlejších zemí Koruny české

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2022
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Boguslaw Czechowicz, Dr. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Ústav historických věd – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
St 14:45–16:20 M11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznamuje s okolnostmi vzniku Koruny české (Coronae regni Bohemiae) v roce 1348 a ukáže teritoriální vývoj českého státu za vlády Jana Lucemburského a Karla IV., a dále uzemní ztráty v době vlády jeho synů. Podrobněji bude ukázán vývoj v korunních (vedlejších) zemích trvale spojených s pražským politickým centrem, tj. obojí (Dolní a Horní) Lužice (do roku 1635), Slezska (jako celek do roku 1742/43) a Moravy, která oproti tradičnímu výkladu řady českých historiků byla také jednou z vedlejších zemi (stejně jako např. Slezsko). Cílem přednášky bude také ukázat vliv vedlejších zemí na politiku v celokorunním měřítku, jakož i vztahy mezi nimi (např. mezi Moravou a Slezskem nebo Slezskem a Lužicí), a pochopitelně i vztah k Čechám. Představeny budou také památky, které jsou nositeli regionální identity těchto zemí, jako např. radnice nebo Leopoldina ve Vratislavi, hrad Ortenburg v Budyšínĕ, radnice v Zhořelci a Olomouci a mnoho dalších. Přednáška bude zakončena reflexí na téma regionální historiografie korunních zemí.
Výstupy z učení
Předmět seznamuje s okolnostmi vzniku Koruny české (Coronae regni Bohemiae) v roce 1348 a ukáže teritoriální vývoj českého státu za vlády Jana Lucemburského a Karla IV., a dále uzemní ztráty v době vlády jeho synů. Podrobněji bude ukázán vývoj v korunních (vedlejších) zemích trvale spojených s pražským politickým centrem, tj. obojí (Dolní a Horní) Lužice (do roku 1635), Slezska (jako celek do roku 1742/43) a Moravy, která oproti tradičnímu výkladu řady českých historiků byla také jednou z vedlejších zemi (stejně jako např. Slezsko). Cílem přednášky bude také ukázat vliv vedlejších zemí na politiku v celokorunním měřítku, jakož i vztahy mezi nimi (např. mezi Moravou a Slezskem nebo Slezskem a Lužicí), a pochopitelně i vztah k Čechám. Představeny budou také památky, které jsou nositeli regionální identity těchto zemí, jako např. radnice nebo Leopoldina ve Vratislavi, hrad Ortenburg v Budyšínĕ, radnice v Zhořelci a Olomouci a mnoho dalších. Přednáška bude zakončena reflexí na téma regionální historiografie korunních zemí.
Osnova
 • 1. Úvod do předmětu, obsah, literatura. 2. Předpoklady vzniku Koruny království českého. 3. Integrační politika Karla IV. a další územní zisky: „Nové Čechy“, (Dolní) Lužice, Braniborsko. 4. Krize státu za Václava IV. a Zikmunda Lucemburského – územní ztráty. 5. Vedlejší zemĕ na cestĕ k budování své identity I – Morava 6. Vedlejší zemĕ na cestĕ k budování své identity II – Slezsko 7. Vedlejší zemĕ na cestĕ k budování své identity III – obojí Lužice 8. Vedlejší zemĕ ve stavovském soustátí (konec 15. – začátek 17. stol.). 9. Emancipační tendence v Kladsku a ztráta Lužice. Lužice a Česká koruna po roce 1635. 10. Postoj Moravy a Slezska v dobĕ třicetileté války a situace po roce 1648. 11. Ztráta Slezska po roce 1740. 12. Regionální identita zapsaná v kulturní krajinĕ Moravy, Slezska a Lužice. Heraldika vedlejších zemí. 13. Historiografie Slezska, Moravy a obojí Lužice v dobĕ jejích příslušnosti k České korunĕ.
Literatura
  povinná literatura
 • Bobková, L. – Březina, L. – Zdichynec, J., Horní a Dolní Lužice, Praha 2008.
 • Čornej, P. - Bartlová, M. Velké dějiny zemí Koruny České, 5-6, 1402-1437, Praha – Litomyšl 2000-2007.
 • Fukala, R. Slezsko. Neznámá země Koruny české. Knížecí a stavovské Slezsko do roku 1740, České Budějovice 2007.
 • Vorel, P. Velké dějiny zemí Koruny české, 7, 1526-1618, Praha – Litomyšl 2005.
 • Bobková, L. - Bartlová, M. Velké dějiny zemí Koruny české, 4, a-b, 1310-1404, Praha – Litomyšl 2003.
 • Bělina, P. – Kaše, J. – Mikulec, J. – Veselá, I. – Vlnas, V. Velké dějiny zemí Koruny české, 9, 1683–1740, Praha – Litomyšl 2011.
 • Bahlcke, J., Regionalismus und Staatsintegration in Wiederstreit. Die Länder der Böhmischen Krone in ersten Jahrhundert der Habsburgerherrschaft (1526–1619), München 1994.
  doporučená literatura
 • Bobková, L. (ed.) Česká koruna na rozcestí. K dějinám Horní a Dolní Lužice a Dolního Slezska na přelomu středověku a raného novověku (1437–1526), Praha 2010.
 • Czechowicz, B. Dvě centra v Koruně. Čechy a Slezsko na cestách integrace a rozkolu v kontextu ideologie, politiky a umění (1348–1458), České Budějovice 2011.
 • Czechowicz, B. Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457-1547, 1-4, Wrocław 2017-2020.
 • Czechowicz, B. Böhmische Erbfolge und Breslau in dem Jahren 1348–1361. Kunst und Geschichte auf Wegen und Holzwegen der Historiographie, Červený Kostelec 2013.
 • Bahlcke, J. (ed), Dzieje Górnych Łużyc. Władza, społeczeństwo i kultura od średniowiecza do końca XX wieku, Warszawa 2007.
 • Jirásek, Z. (ed.) Slezsko v dějinách českého státu, 1-2, Praha 2012.
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Písemný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021, zima 2023.