ARCHSTN018 Povinná praxe II

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
160 hod/20 dní. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Andrea Hořínková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Petr Vojtal (cvičící)
Garance
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D.
Ústav archeologie - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Základní orientace v tématech terénní teorie a praxe
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět „Povinná praxe II“ je střední části trojdílné série předmětů praxe a navazuje na předmět „Povinná praxe I“. Vzhledem na to, že standardně by měl probíhat v zimním semestru, i s ohledem na počasí by měla být pozornost zaměřena především k těm činnostem cyklu profesní terénní archeologie, které se neodehrávají přímo v plenéru jako konzervace nálezů a příprava vzorků k expertízám, sbírková konzervace, uložení nálezů a tvorba depozitářů, sbírková evidence, ale také evidence archeologických památníků a výzkumů (Státní archeologický seznam, Archeologická mapa České republiky a jejich naplňování, archivy nálezových zpráv). Optimální by bylo, kdyby se to mohlo odehrávat na bázi výsledků terénních aktivit, na kterých se studenti podíleli v rámci předmětu „Povinná praxe I“. Menší část by se pak mohla odehrávat i přímo na záchranných výzkumech; v současnosti se některé realizují i v zimním období, jehož klimatické podmínky přinášejí určitá specifika. Místo a čas výkonu praxe bude jednotlivým studentům určováno vedoucím Ústavu archeologie na návrh garanta předmětu. Mělo by přitom být pokud možno přihlédnuto i k preferencím posluchače samotného. O průběhu praxe si student povede deník, mentor a supervizor vyhotoví krátkou charakteristiku jeho účasti na praxi. K těmto dokumentům se bude přihlížet při závěrečném pohovoru se studentem pod vedením garanta předmětu za účasti dalších osob (obvykle se předpokládá účast mentora a supervizora). Rozhodnutí o udělení či neudělení zápočtu náleží na garantovi předmětu.
Výstupy z učení
Studenti by se měli podílet především na velkoplošných záchranných výzkumech, s podílem na přípravě výzkumu (jeho zaměření, výběr a aplikace vhodných metod exkavace). Měli by se také účastnit samotných výkopových prací a jejich dokumentaci (fotografické, kresebné a písemné), i na dalších činnostech, s nimi spojených (vyplňování stratigrafických matic, provizorní ošetření a uložení nálezů a odebraných vzorků, jejich výzkumová evidence) až po tvorbu Nálezové zprávy.
Osnova
 • 1. archeologický dohled 2. archeologický terénní průzkum 3. archeologický výzkum 4. Sbírkové ošetření nálezů
Literatura
  povinná literatura
 • Kováčik, P. – Juchelka, J. – Hořínková, A.: Terénní teorie a praxe III. Archeologický výzkum: archeologická dokumentace a zpracování. Opava, 2014.
 • Gojda, M.: Archeologie krajiny – vývoj archetypů kulturní krajiny. Praha 2000.
 • Kováčik, P. – Juchelka, J. – Rataj, P.: Terénní teorie a praxe II. Archeologický výzkum: prospekce a odkryv. Opava 2014.
  doporučená literatura
 • Předpisy týkající se bezpečnosti práce, požární a hygienické předpisy
 • Beneš, J.: Základy muzeologie, Opava 1997.
 • Beneš, J.: Muzejní presentace, Praha 1981.
 • Balme, J. – Paterson, A. (eds.): Archaeology in Practice. A Student Guide to Archaeological Analyses. Malden – Oxford – Victoria 2006.
 • David, A.: Finding Sites. In: Balme, J. – Paterson, A. (eds.): Archaeology in Practise. A Student Guide to Archaeological Analyses. 2006, 1-38.
 • Barker, P.: Techniques in archaeological excavation (2. edition). New York 1982.
  neurčeno
 • Organizační řád, příp. další relevantní předpisy a pokyny instituce podle dobrého zdání mentora
Výukové metody
Povinná praxe v institucích
Metody hodnocení
Zápočet
Navazující předměty
Informace učitele
Po absolvování povinné praxe, bude zápočet realizován formou ústního pohovoru s přihlédnutím k studentovu deníku praxe a písemnému vyjádření mentora a supervizora
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/ARCHSTN018