ARCHSTN036 Metodologie archeologie středověku a novověku

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D.
Ústav archeologie - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
St 12:15–13:50 M9
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
ARCHSTN036/A: St 13:55–14:40 M9, M. Tymonová
Předpoklady
Znalosti základů společenských a přírodních věd.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět poskytne základní přehled o obsahu, zaměření a přínosu studia středověké, novověké a industriální archeologie středověku pro historické poznání. Ve výkladu bude definován předmět a metoda, vymezení oboru v rámci společenských věd, interdisciplinární spolupráce a využívání přírodovědných i technických oborů. Samostatně budou probírány typy sídelních struktur s charakteristikou nálezového prostředí, specifiky výzkumu a dějinami bádání, zaměřenými na studium vesnic, měst, panských sídel, církevních památek, materiální kultury, přírodního prostředí a regionální zvláštnosti. V přednáškové části budou posluchačům osvětlena teoretická východiska a v semináři širší souvislosti.
Výstupy z učení
Seznámení s teoretickou a praktickou náplní archeologie středověku a novověku z hlediska historického poznání.
Osnova
 • 1. Předmět studia, chronologie, periodizace a datování. 2. Dějiny bádání, archeologické paradigma a vnímání času. 3. Archeologické prameny a jejich charakteristika, interdisciplinarita historické archeologie. 4. Historická geografie a klimatický rámec v době historické. Environmentální archeologie a historická krajina. 5. Středověká modernizace, slovanská a středověká kolonizace. Etnické a sociální aspekty historické archeologie 6. Pomocné vědy historické ve službách archeologie 1 (paleografie, kodikologie, epigrafika, diplomatika, chronologie). 7. Pomocné vědy historické ve službách archeologie 2 (sfragistika, heraldika, genealogie, numismatika, metrologie). 8. Archeologie hmotné kultury a role artefaktů ve středověké každodennosti. 9. Historická paleoekonomika – surovinové zdroje. 10. Historická montanistika – základy metodologie a terminologie, přehled historického vývoje. 11. Historická montanistika – příklady. 12. Postmedievální archeologie. Industriální archeologie. 13. Historická archeologie v českém Slezsku a specifika regionálního bádání.
Literatura
  povinná literatura
 • LeGoff, J.: Středověký člověk a jeho svět. Praha 1999.
 • Klápště, J.: Proměna Českých zemí ve středověku. Praha 2012.
 • Šedivá-Koldinská, M. – Cerman, I. a kol.: Základní problémy studia raného novověku. Praha 2013.
  doporučená literatura
 • LeGoff, J. – Schmitt. J-C. (eds.): et al. Encyklopedie středověku. Praha 2002.
 • Klápště, J.: Změna – středověká transformace a její předpoklady. In: Medievalia archaeologica Bohemica 1993. Památky archeologické – Supplementum 2, 1994, 9-59.
 • Klápště, J.: The Czech lands in medieval transformation. Leiden – Boston 2012.
 • Krištuf, P. – Zíková, T. et al.: Výzkum krajiny a vybrané antropologické a archeologické metody. Plzeň 2015.
 • Neustupný, E.: Metoda archeologie. Plzeň 2007.
 • Neustupný, E.: Teorie archeologie. Plzeň 2010.
 • Murphy, R. F.: Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha 1998.
 • Kuna, M. et al.: Nedestruktivní archeologie. Praha 2004.
 • Smetánka, Z. – Žegklitz, J. 1990: Post-medieval archaeology in Bohemia and its problems. In: Smetánka, J. – Žegklitz, J. (ed.), Studies in postmedieval archaeology 1. Praha, 7-22.
 • Velímský, T.: Trans montes, ad fontes! Přes hory, k pramenům! K roli újezdů při středověké kolonizaci středních a vyšších poloh na území severozápadních Čech. Most 1998. Informace ke kombinované nebo distanční
 • Vařeka, P. (ed.): Archeologie 19. a 20. století. Přístupy – Metody – Témata. Plzeň 2013.
 • Carver, M. – Klapstě, J. (eds.): The Archaeology of Medieval Europe 2. Twelfth to Sixteenth Centuries. Aarhus 2011.
Výukové metody
Přednášky a semináře.
Metody hodnocení
Ústní zkouška, docházka na semináře (75%), aktivní přístup.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/ARCHSTN036