UBKCJLBK32 Seminář z novočeské mluvnice

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
8s/sem. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Znalost českého jazyka a předcházejících lingvistických předmětů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky v semináři je prohloubení poznatků z mluvnického systému češtiny s akcentem na otázky morfologické a pravopisné povahy, vybrané otázky lexika a syntaxe. Studenti se učí vyhodnocovat aktuální posuny v dnešní češtině, ověřovat v příručkách jejich platnost a odhadovat na základě prostudované problematiky výhled těch mluvnických či pravopisných jevů, které dosud kodifikovány nejsou. Důraz je kladen na práci studentů s Internetovou jazykovou příručkou a Českým národním korpusem. Podoba současné češtiny je konfrontována v souvislostech jejího vývoje, proto je pozornost věnována i otázkám existence češtiny u krajanů v zahraničí (zde se např. udržují některé zastaralé nebo neobvyklé tvary a výrazy), vlivu cizích jazyků na češtinu (např. jde o nesklonnost) a srovnání češtiny 20. a 21. století.
Výstupy z učení
Studenti se naučí vyhodnocovat aktuální posuny v dnešní češtině, ověřovat v příručkách jejich platnost a odhadovat na základě prostudované problematiky výhled těch mluvnických či pravopisných jevů, které dosud kodifikovány nejsou.
Osnova
  • 1. Rozvrstvení českého národního jazyka; spisovný jazyk, hovorová spisovná čeština, obecná čeština 2. Problematika kodifikace a postojů ke kodifikaci 3. Variantnost hláskoslovných prostředků 4. Vybrané problematické jevy českého pravopisu 5. Variantnost morfologických prostředků – podstatná jména, zájmena a další 6. Variantnost morfologických prostředků – slovesa 7. Slovesné vazby 8. Módní výrazy a vazby; nejčastější prohřešky proti normě 9. Adaptace a skloňování cizích vlastních jmen; přechylování 10. Vliv cizích jazyků na současný český jazyk 11. Čeština krajanů v zahraničí 12. Čeština 20. století 13. Čeština 21. století
Literatura
    povinná literatura
  • PRAVDOVÁ, M. Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2010. info
  • ČERNÁ, A., SVOBODOVÁ, I., ŠIMANDL, J., UHLÍŘOVÁ, L. Na co se nás často ptáte. Praha: Scientia, 2002. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse.
Metody hodnocení
Písemný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKCJLBK32