UBKCJLBK38 Němčina 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
8c/sem. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Barbora Brožovičová (cvičící)
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Dodavatelské pracoviště: Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Předmět je určen studentům, kteří nemají němčinu jako hlavní obor.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti budou ve cvičeních i při samostudiu pracovat s prvním dílem učebnice Momente. Učebnice je zaměřena na rozvoj všech řečových dovedností na základě autentických textů a v komunikativních situacích, s využitím aktuální slovní zásoby a gramatického optima. V první hodině studenti vyplní rozřaďovací test, na jehož základě bude zvolen odpovídající díl učebnice. Při prezenční výuce bude důraz kladen na rozvoj mluvení, poslechu a správné výslovnosti, při samostudiu se budou studenti věnovat především čtení a psaní a nácviku potřebné slovní zásoby a gramatiky. V kurzech budou studenti navíc pracovat s odbornými texty, procvičovat odbornou terminologii a budou řešit profesně zaměřené komunikativní situace dle specifika studijního programu.
Výstupy z učení
Studenti budou na konci semestru rozumět textům k probraným tématům a umět o nich hovořit. Budou schopni napsat o těchto oblastech života krátký text.
Osnova
  • 1. Kennenlernen, Einstufungstest 2. sich begrüßen, sich vorstellen, buchstabieren 3. sich vorstellen, telefonieren 4. Uhrzeit, Tageszeit, Tag angeben 5. Über Familie sprechen 6. über die Freizeit sprechen 7. tauschen und einkaufen 8. über Preise sprechen 9. etwas bewerten 10. den Tagesablauf beschreiben, odborný text a odborná terminologie 11. über Vorlieben sprechen, odborný text a odborná terminologie 12. über Stimmungen und Gefühle sprechen, odborný text a odborná terminologie 13. Zusammenfassung und Evaluation, odborný text a odborná terminologie
Literatura
  • Evans/Pude/Specht: Momente A1. Deutsch als Fremdsprache. München: Hueber.
Výukové metody
seminář, samostudium s interaktivní učebnicí Motive
Metody hodnocení
Minimálně 75 % docházka, aktivní zapojení do výuky. Písemný test. Ústní zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKCJLBK38