UPPVP0025 Pedagogicko-psychologická diagnostika a poradenství

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2015
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Boris Iljuk, CSc. (přednášející)
Garance
doc. Boris Iljuk, CSc.
Ústav pedagogických a psychologických věd – Fakulta veřejných politik v Opavě
Předpoklady
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty oboru Sociální patologie s podstatou diagnostické a poradenské činnosti, jednotlivých poradenských systémů a problémů, kterých se oblast pedagogicko - psychologického poradenství dotýká. Dále pak seznámit studenty se základní klasifikací psychodiagnostických metod, technik a jejich možnostech praktického využití.
Osnova
 • 1. Úvod - Vymezení předmětu a oboru. Cíle, účel a funkce PPDg. Vztah poradenství, psychodiagnostiky a psychoterapie. Poradenské systémy. Etika. Diagnostické kompetence. Obecné rysy poradenských problémů, nejčastější problémy v různých typech poradenských zařízeních
  2. Diagnostický proces, jeho dynamika a struktura.
  3. Komunikace, vztah, poradenský vztah a jeho funkce.
  4. Klinické metody - Pozorování, Anamnéza, Diagnostické interview.
  5. Rozhovor (Interview), druhy a struktura rozhovorů, vedení rozhovoru
  6. Kasuistika
  7. Diagnostika patologických jevů v rámci skupiny, možnosti intervence
  8. Hra jako diagnostický prostředek
  9. Psychodiagnostická činnost - cíl, strategie, diagnóza. Klinický a psychometrický přístup. Diagnostické metody - klasifikace, základní vlastnosti testů. Vybrané informace o statistice.
  10. Parametrické, neparametrické testy. Dotazníkové metody.
  11. Pedagogicko - psychologická diagnostika dětí. Psychodiagnostika znevýhodněných školáků (psychosociální, sociokulturní a zdravotní handicap).
  12. Řešení problémů dětí s poruchami chování.
Literatura
  povinná literatura
 • Svoboda, M. Humpolíček, P.; Šnorek, V. Psychodiagnostika dospělých. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0363-6. info
 • Šnydrová, I. Psychodiagnostika. Praha:Grada, 2008. ISBN 978-80-70-42-372-. info
 • Klégrová, J., Vágnerová, M. Psychodiagnostika dětí a mládeže. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 9788024615387. info
  doporučená literatura
 • VÁGNEROVÁ, M. Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1538-7. info
 • KUCHARSKÁ, A., MÁJOVÁ, L. (ED.). Dětská kresba v psychologickém výzkumu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická f, 2005. ISBN 80-7290-217-2. info
 • ŠIMÍČKOVÁ - ČÍŽKOVÁ, J., KIMPLOVÁ, T. (ED.). Psychodiagnostické metody v práci učitele primárního vzdělávání. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakul, 2004. ISBN 80-7042-372-2. info
 • HOLLIN, C. R. (ED.). The essential handbook of offender assessment and treatment. Chichester: Hoboken Wiley, 2004. ISBN 0-470-85436-7. info
 • DVOŘÁKOVÁ, M. Pedagogicko-psychologická diagnostika II. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1999. ISBN 80-7040-282-2. info
 • TRPIŠOVSKÁ, D. Psychologická diagnostika pro učitele. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 1997. ISBN 80-7044-159-3. info
 • DVOŘÁKOVÁ, M. Pedagogicko psychologická diagnostika. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogi, 1995. ISBN 80-7040-143-5. info
 • DITTRICH, P. Pedagogicko-psychologická diagnostika. Jinočany: H&H, 1993. ISBN 80-85467-06-2. info
Výukové metody
Přednášení
Metody hodnocení
Známkou
Písemná zkouška
Informace učitele
Ukončení předmětu:
Zkouška: písemní zkouška (didaktický test)
Podmínka prospění: výborně (100 - 90b.), chvalitebně (89-79), dobře (78-68)
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 1993, zima 1994, zima 1995, zima 1996, zima 1997, zima 1998, zima 1999, zima 2000, zima 2001, zima 2002, zima 2003, zima 2004, zima 2005, zima 2006, zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fvp/zima2015/UPPVP0025