UPPVPK001 Filozofie pro SP

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2008
Rozsah
Přednáška 6 HOD/SEM. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.
Ústav pedagogických a psychologických věd – Fakulta veřejných politik v Opavě
Předpoklady
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
ZS: Obsahem předmětu je analýza filozofických koncepcí filozofů a filozofek z dějin evropské filozofie od antiky po 19. století, které tvoří uzlové body filozofického myšlení. Cílem předmětu je seznámit studující s hlavními filozofickými problémy a rozvinout tak jejich schopnost filozofického tázání se a reflexe vlastní profese, tj. sociální patologie a prevence. Důraz je kladen na reflexi současnosti a na význam filozofie pro každodenní život. LS: Obsahem předmětu je analýza filozofických koncepcí filozofů a filozofek z dějin evropské filozofie 20. století. Důraz je kladen na osvojení si současné filozofické terminologie a reflexi aktuálních společenských problémů.
Osnova
 • ZS: 1. Etymologie slova filozofie, periodizace evropské filozofie, problematika filozofického kánonu. Filozofie jako věda, jako umění a jako politika. Filozofie a každodenní život, filozofie a hodnoty. Dělení filozofie: ontologie, gnoseologie. Filozofické disciplíny: metafyzika, etika, estetika, sociální filozofie/politologie. Úvahy o povaze a smyslu filozofie.
  2. Vznik antické filozofie jako pohyb od mýtu k logu. Její hlavní představitelé po Sokrata. Sofisté a Sokrates. Platón a Aristoteles. Podoba a cíle filozofie v antice.
  3. Základní problémy středověké filozofie. Patristika a scholastika.
  Vznik novověké filozofie, změna cíle filozofie, problém poznání, vztah
  smyslového a racionálního poznání. Názory Descarta a Huma.
  4. Kant a jeho tři kritiky: filozofie, etika a estetika a jejich vztah. Problém možností a hranic poznání.
  5. Rozvoj německé klasické filozofie, Schiller a Hegel, historizmus a dialektika.
  6. Další vývoj filozofie: iracionalizmus (Schopenhauer, Nietzsche), pozitivizmus, marxizmus.
  LS: Problém vztahu filozofie a vědy. Typologie jeho řešení. Jeden z návrhů
  2. řešení : fenomenologie Husserla.
  3. 2. Vztah filozofie a lidské existence a existencionalizmus Sartra. Genderově
  4. podmíněná existence - žena jako "druhá" u S. De Beauvoir.
  3. Pragmatizmus J. Deweye.
  4. Problém pochopení a interpretace světa. Hermeneutika v dějinách a dnes.
  5. Novopozitivizmus a Wittgenstein, strukturalizmus.
  6. Postmoderní a feministická filozofie, její kritika novověké filozofie a hlavní představitelky.
Literatura
  povinná literatura
 • HLAVINKA, P. Dějiny filosofie jasně a stručně. Praha: TRITON, 2008. ISBN 978-80-7387-015-7. info
 • GAARDER, J. Sofiin svět. Román o dějinách filosofie. Praha: Albatros, 2006. info
 • BLECHA, I. Filosofie. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2004. info
 • BLECHA, I. Filosofická čítanka. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2000. info
 • STORIG, H. J. Malé dějiny filosofie. Praha: Zvon, 1993. info
 • PETŘÍČEK, M. Úvod do současné filosofie. Praha: Herrmann a synové, 1991. info
  doporučená literatura
 • WEISCHEDEL, W. Zadní schodiště filosofie. info
 • ANZENBACHER, A. Úvod do filosofie. Praha: SPN, 1990. ISBN 80-04-25414-4. info
  neurčeno
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Filosofický slovník. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998. info
 • KRATOCHVÍL, Z. Mýtus, filosofie a věda. Praha, 1996. info
 • FLOSS, P. Proměny vědění. Praha: Mladá fronta, 1987. info
Výukové metody
Přednášení
Metody hodnocení
Písemná zkouška
Informace učitele
ZS: Studentům se doporučuje absolvování cyklu přednášek, které budou tvořit povinnou část obsahu zkoušky po druhém semetru.
LS: Studentům se doporučuje účast na přednáškách, které budou tvořit povinnou součást obsahu zkoušky.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2006, léto 2007, zima 2007, léto 2008, léto 2009, zima 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016.