UPPVP0024 Sociální politika

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2012
Rozsah
1/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc.
Ústav pedagogických a psychologických věd - Fakulta veřejných politik v Opavě
Předpoklady
Žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti a studentky se seznámí se základními koncepty sociální politiky, jejími cíli a funkcemi. Zorientují se v historii procesů, které postupně utvářely sociální stát v dnešní podobě. Osvojí si základní nástroje současné sociální politiky jak v České republice tak i v celé Evropské unii.
Osnova
 • 1. Úvod do sociální politiky: vymezení, cíle, subjekty a objekty
  2. Faktory ovlivňující vývoj sociální politiky, nástroje, principy a funkce sociální politiky
  3. Vývoj sociální politiky
  4. Sociální stát- definice, funkce, typologie, krize sociálního státu
  5. Sociální zabezpečení, záchranná sociální síť. Důchodové a nemocenské pojištění
  6. Rodinná politika
  7. Bytová politika
  8. Zdravotní politika
  9. Politika zaměstnanosti
  10. Chudoba a sociální exkluze
  11. Sociální exkluze a sociální nerovnosti, diskriminace
  12. Sociální politika Evropské unie
Literatura
  povinná literatura
 • KREBS, V. a kol. Sociální politika. Praha: ASPI, 2005. ISBN 80-7357-050-5. info
 • TOMEŠ, I. Sociální politika. Teorie a mezinárodní zkušenost. Praha: SOCIOPRESS, 1996. info
 • POTŮČEK, M. Sociální politika. Praha: SLON, 1995. info
  neurčeno
 • Časopis Hospodářské noviny. info
 • Časopis Národní pojištění. info
 • Časopis Práce a sociální politika. info
 • Časopis Sociální politika. info
 • Časopis Veřejná správa. info
 • Sociologický časopis. info
 • PRŮŠA, L. Ekonomie sociálních služeb. Praha: ASPI, 2003. info
 • SIROVÁTKA, T. (ed.). Česká sociální politika na prahu 21. století. Efektivnost, selhávání, legitimita. Brno: Masarykova univerzita, 2000. info
 • POTŮČEK, M. Křižovatky české sociální reformy. Praha: Slon, 1999. info
 • MAREŠ, P. Sociologie nerovnosti a chudoby. Praha: SLON, 1999. info
 • POTŮČEK, M., RADIČOVÁ, I. (ed.). Sociální politika v Čechách a na Slovensku po roce 1989. Praha: Karolinum, 1998. info
 • SIROVÁTKA, T. Sociální zabezpečení. Vybrané texty. Brno: MU, 1997. info
 • TOMEŠ, I. A KOL. Právo sociálního zabezpečení. Praha: Všehrd, 1993. info
 • VEČEŘA, M. Sociální stát, východiska a přístupy. Praha: SLON, 1993. ISBN 80-85850-16-8. info
Výukové metody
Přednášení
Přednáška s diskusí
Metody hodnocení
Známkou
Písemná zkouška
Analýza výkonů studenta
Informace učitele
- prezentace příspěvku ke zvolenému tématu v rámci seminářů
- aktivní účast na seminářích
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 1993, zima 1994, zima 1995, zima 1996, zima 1997, zima 1998, zima 1999, zima 2000, zima 2001, zima 2002, zima 2003, zima 2004, zima 2005, zima 2006, zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2013, zima 2014, zima 2015.