UPPVKP006 Sociální komunikace v pomáhajících profesích

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
Přednáška 8 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Silvie Quisová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Věra Juříčková, Ph.D.
Ústav pedagogických a psychologických věd – Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
PŘEDNÁŠKA Předmět Sociální komunikace v pomáhajících profesích si klade za cíl seznámit studenty s pojmy a koncepcemi z oblasti teorie komunikace. Základ budou tvořit koncepce sociálního jednání, teorie komunikace, poznatky z interpersonální komunikace atd. Současně bude kladen důraz na osvojení si komunikačních dovedností, seznámení se specifickými komunikačními postupy u pracovníků v pomáhajících profesích a na rozšíření vědomosti v předcházení nedorozuměním v mezilidské komunikaci. Dále si předmět klade za cíl, aby studenti porozuměli významu používání technik aktivního naslouchání a empatie při vedení poradenského rozhovoru a získali nové strategie ve zvládání konfliktu a agrese v komunikačním procesu. SEMINÁŘ Semináře ze Sociální komunikace v pomáhajících profesích navazují na přednášky z daného předmětu, kde jsou témata teoreticky rozpracována a následně v seminářích prakticky osvojována. V seminářích si studenti pomocí vlastní zkušenosti zmapují vlivy osobnostních specifik na komunikaci a vyzkoušejí si techniky rozvíjející verbální a neverbální komunikaci. Dále si studenti v semináři prakticky osvojí aktivní naslouchání, vedení poradenského rozhovoru, efektivní řešení konfliktů a komunikaci ve skupině a práci se skupinovou dynamikou.
Osnova
 • PŘEDNÁŠKA
  1. Sociální styk (sociální percepce, interakce, komunikace).
  2. Základní komunikační modely.
  3. Verbální komunikace (její význam, obsahová stránka řeči, paralingvistika, překážky v komunikaci, komunikační techniky). Technika mluveného slova.
  4. Neverbální komunikace. Řeč těla. Image.
  5. Aktivní naslouchání.
  6. Empatie. Emoční inteligence.
  7. Konflikt a agrese v komunikaci.
  8. Rozhovory. Poradenský rozhovor.
  9. Komunikace ve skupině.
  10. Interpersonální konflikty.
  11. Osobnostní typologie pracovníka v pomáhajících profesích. Specifika komunikace v pomáhajících profesích. Syndrom vyhoření a syndrom pomáhajících.
  12. Komunikace a problémový klient. Typy uživatelů.
  SEMINÁŘ
  1. Úvod do sociální komunikace, individuální výstupy.
  2. Mapování vlivu osobnostních specifik na komunikaci.
  3. Techniky rozvíjející verbální a neverbální komunikaci.
  4. Nácvik aktivního naslouchání.
  5. Rozvoj empatie.
  6. Efektivní řešení konfliktů a zvládání agrese.
  7. Nácvik poradenského rozhovoru.
  8. Trénink komunikace skupině, práce se skupinovou dynamikou, psychohry.
  9. Rozvoj komunikačních dovedností s pomocí videotréninku.
Literatura
  povinná literatura
 • ALLHOFF, D-W., ALLHOFF, W. Rétorika a komunikace. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2283-2. info
 • JANOUŠEK, J. Verbální komunikace a lidská psychika. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1594-0. info
 • MIKULÁŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0650-4. info
 • DE VITO, J. A. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-7169-988-8. info
 • HICKSON, A. Dramatické a akční hry ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-387-0. info
 • VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-291-2. info
 • BAKALÁŘ, E. Nové psychohry: společenské hry pro všestranný rozvoj osobnosti. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-235-1. info
 • HERMOCHOVÁ, S. Hry pro život: Sociálně psychologické hry pro děti a mládež. 2. Praha: Portál, 1995. ISBN 80-7178-042-1. info
 • HERMOCHOVÁ, S. Hry pro život: Sociálně psychologické hry pro děti a mládež. Díl 1. Praha: Portál, 1994. ISBN 80-85282-79-8. info
 • HERMOCHOVÁ, S. Hry pro život: Sociálně psychologické hry pro děti a mládež. Díl 2. Praha: Portál, 1994. ISBN 80-85282-80-1. info
  doporučená literatura
 • KOPŘIVA, P., et al. Respektovat a být respektován. 3. vyd. Kroměříž: Spirála, 2008. ISBN 978-80-904030-0-0. info
 • ŠIMANOVSKÝ, Z. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. 3. vyd. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-339-0. info
 • BUCHTOVÁ, B. Rétorika. Praha : Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-0868-X. info
 • ŠIMANOVSKÝ, Z., ŠIMANOVSKÁ, B. Hry pro rozvoj zdravé osobnosti. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-024-0. info
 • NELEŠOVSKÁ, A. Pedagogická komunikace v praxi. Praha: Grada, 2005. info
 • HARTLEY, M. Řeč těla v praxi: teorie, cvičení a modelové situace. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-844-9. info
 • TEGZE, O. Neverbální komunikace. Praha: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-429-X. info
 • PORTMANNOVÁ, R. Hry pro posílení psychické odolnosti. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-607-1. info
 • HOPP, S., HOPP, H., KABEL, J. Sociálně psychologické hry pro dospívající. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-434-6. info
 • ŠIMANOVSKÝ, Z., MERTIN, V. Hry pomáhají s problémy. 2. vyd. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-408-7. info
 • CAMPBELLOVÁ, J. Techniky arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. 2. vyd. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-428-1. info
 • NOVOSAD, L. Základy speciálního poradenství. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-197-5. info
 • CANFIELD, J., SICCONE, F. Hry pro výchovu k odpovědnosti a sebedůvěře. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-194-0. info
 • BERNE, E. Co řeknete, až pozdravíte. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7106-231-6. info
 • GOLEMAN, D. Emoční inteligence. Praha: Columbus, 1997. ISBN 80-85928-48-5. info
 • KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-150-9. info
 • LUKASOVÁ, E. Logoterapie ve výchově. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-180-0. info
 • KŘIVOHLAVÝ, J., MAREŠ, J. Komunikace ve škole. Brno: Masarykova univerzita, 1995. ISBN 80-210-1070-3. info
 • HURST, B. Encyklopedie komunikačních technik. Praha: Grada, 1994. ISBN 80-85424-40-1. info
 • MAREŠ, J. (ed.). Komunikace s pacientem, jako aktuální problém školství a zdravotnictví. Hradec Králové: LF UK, 1992. info
Informace učitele
Zápočet - splnění individuálních úkolů
Zkouška - nastudování přednášek a základní literatury
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018.