UPPVKP010 Pedagogika pro SP

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
Přednáška 9 HOD/SEM. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Juraj Kalnický, PhD., Prof. h.c. (přednášející)
Garance
PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D.
Ústav pedagogických a psychologických věd - Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
PŘEDNÁŠKA Posláním předmětu je získat základní přehled o dílčích složkách pedagogiky jako vědecké disciplíny a analýza jednotlivých stránek výchovně-vzdělávacího procesu (subjekt a objekt výchovy a vzdělávání, jeho podmínky a aspekty, výzkumné metody a alternativní pedagogické koncepce). Cílem je poskytnout studujícím komplexní a strukturovaný vhled do pedagogické problematiky a pojímat je jako základ pro další vyučovací předměty. SEMINÁŘ Cílem předmětu je soustředit se na aktuální pedagogická témata a se studenty tato témata diskutovat. V seminářích budou prohlubovány znalosti v oblastech týkajících se výchovného procesu, cílů výchovy, složek výchovy atd. Současně je cílem naučit studenty chápat složitost výchovného procesu, jenž je ovlivňován osobností jedince a prostředím. Pozornost bude zaměřena také na osobnost pedagogického pracovníka a jeho autoritu i na osobnost vychovávaného jedince v průběhu výchovného procesu jak v prostředí školy, tak v rodinném a mimoškolním prostředí.
Osnova
 • PŘEDNÁŠKA
  1. Předmět pedagogiky
  2. Vznik pedagogiky jako vědy
  3. Pedagogické směry, alternativní školy a hnutí
  4. Funkce a úkoly pedagogiky, pojetí paradigmat pedagogiky
  5. Soustava pedagogických věd, charakteristika pedagogických disciplin
  6. Pomocné a hraniční vědy pedagogiky
  7. Teorie výchovy, cíle a principy výchovy
  8. Prostředky a metody výchovy
  9. Složky výchovy v demokratické společnosti
  10. Kompetence vychovávaného (žáka) a vychovatele (učitele)
  SEMINÁŘ
  1. Vědní obor pedagogika, systém pedagogických věd.
  2. Zdroje pedagogických informací (pedagogické časopisy, pedagogické slovníky, dokumentace o školství), vzdělávací programy, pedagogické knihovny a databáze, pedagogické asociace.
  3. Stručný rozvoj české základní a střední školy. Školská soustava České republiky.
  4. Faktory rozvoje lidského individua. Výchova jako předmět pedagogické vědy. Výchova a sebevýchova.
  5. Cíle a obsah výchovy. Složky výchovy.
  6. Výchovný proces a jeho etapy. Efektivita výchovného procesu. Výchovné zásady.
  7. Osobnost pedagogického pracovníka. Osobnost vychovávaného jedince.
  8. Metodologie pedagogiky, základy vědeckého pedagogického výzkumu.
  9. Rodina a rodinná výchova.
  10. Instituce pro volnočasové aktivity, problematika volného času současné mládeže.
Literatura
  povinná literatura
 • KALNICKÝ, J. Základy pedagogiky I. Opava: SU FVP v Opavě, ÚPPV, 2009. ISBN 978-80-7248-543-7. info
 • STARÝ, K., et al. Pedagogika ve škole. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-511-0. info
 • KANTOROVÁ, J., a kol. Vybrané kapitoly z obecné pedagogiky. Olomouc: Hanex, 2008. ISBN 978-80-7409-024-0. info
 • SVOBODOVÁ, J., ŠMAHELOVÁ, B. Kapitoly z obecné pedagogiky. Brno: MSD, 2007. ISBN 978-80-86633-81-7. info
 • MALACH, J. Pedagogika jako obecná edukace. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagog, 2007. ISBN 978-80-7368-291-0. info
 • MALACH, J. Pedagogika jako obecná teorie edukace. Ostrava: PdF OU, 2007. ISBN 978-80-7368-291-0. info
 • VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H., et al. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1734-0. info
 • HLADÍK, J. Multikulturní výchova: socializace a integrace menšin. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. ISBN 80-7318-424-9. info
 • PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky. 2. aktual. vyd. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7178-944-5. info
 • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-047-X. info
 • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-047-X. info
 • PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky. Úvod do studia oboru. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-399-4. info
 • GRECMANOVÁ, H., et al. Obecná pedagogika II. Olomouc: HANEX, 1998. ISBN 80-85783-24-X. info
 • GRECMANOVÁ, H., HOLOUŠOVÁ, D., URBANOVSKÁ, E. Obecná pedagogika I. Olomouc: HANEX, 1996. ISBN 80-85783-20-7. info
 • RÝDL, K. Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti. Brno:, 1994. info
 • BLÍŽKOVSKÝ, B. Systémová pedagogika. Ostrava: Amosium servis, 1992. ISBN 80-85498-18-9. info
  doporučená literatura
 • HÁJEK, B., HOFBAUER, B., PÁVKOVÁ, J. Pedagogické ovlivňování volného času: současné trendy. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-473-1. info
 • PÁVKOVÁ, J., et al. Pedagogika volného času. 3. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2008. ISBN 80-7178-711-6. info
 • CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1369-4. info
 • HAVLÍK, R., KOŤA, J. Sociologie výchovy a školy. 2. vyd. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-327. info
 • CANGELOSI, J. S. Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. 4. vyd. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-118-2. info
 • JEDLIČKA, R., et al. Děti a mládež v obtížných životních situacích: nové pohledy na problematiku životních krizí, deviací a úlohu pomáhajících profesí. Praha: Themis, 2004. ISBN 80-7312-038-0. info
 • HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-888-0. info
 • GAVORA, P. Metody pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2001. ISBN 80-85931-79-6. info
 • VIŠŇOVSKÝ, Ľ. - KAČÁNI, V. a kol. Základy školskej pedagogiky. Bratislava: IRIS, 2001. ISBN 80-89018-25-4. info
 • VALIŠOVÁ, A., et al. Autorita ve výchově: vzestup, pád nebo pomalý návrat. Praha: Karolinum, 1999. ISBN 80-7174-857-3. info
 • CHRÁSKA, M. Didaktické testy. Brno: Paido, 1999. ISBN 80-85931-68-0. info
 • BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-216-5. info
 • MATĚJČEK, Z. Co, kdy a jak ve výchově dětí. Praha: Portál, 1996. ISBN 80-7178-085-5. info
 • PRŮCHA, J. Pedagogická evaluace: hodnocení vzdělávacích programů a výsledků. Brno: CDVU MU, 1996. ISBN 80-210-1333-8. info
 • PELIKÁN, J. Výchova jako teoretický problém. Ostrava: Amosium servis, 1995. ISBN 80-85498-27-8. info
 • KASÍKOVÁ, H., VALIŠOVÁ, A., et al. Pedagogické otázky současnosti. Praha: Institut sociálních vztahů, 1994. ISBN 80-85866-05-6. info
 • SINGULE, F. Současné pedagogické směry a jejich psychologické souvislosti. Praha: SPN, 1992. ISBN 80-04-26160-4. info
 • KREJČÍ, V. Obecné základy pedagogiky. Ostrava: PdF, 1991. ISBN 80-7042-041-3. info
 • MOJŽÍŠEK, L. Základy pedagogické diagnostiky. Praha: SPN, 1986. info
Informace učitele
Zkouška: nastudování základní literatury a přednášek
Zápočet: zápočtový test
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018.