UPPVKP042 Diplomový seminář pro SP I

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
Seminář 8 HOD/SEM. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Irena Loudová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Hana Šebestová (cvičící)
Příslušní Vedoucí Prací (cvičící)
Garance
doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc.
Ústav pedagogických a psychologických věd – Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zpracování bakalářské práce, těžiště předmětu spočívá z hlediska výuky v individuálních konzultacích s určeným vedoucím práce. Dále v prezentacích a průběžných diskusích s vedoucím práce. Student bude schopen na konci zimního semestru (při využívání smluvené formy konzultací s vedoucím práce) předložit zpracovanou podstatnou část teoretické části práce, v případě empirické části pak budou uskutečněna empirická šetření.
Osnova
 • Obsahem předmětu je výběr a zpřesnění tématu, orientace v informačních zdrojích, pořízení a prostudování výchozí bibliografie k tématům, návrh struktury práce, formulace cíle, ujasnění a výběr metod, zpracování hypotéz řešení. Prezentace kapitol zpracovaných studentem a jejich následná diskuse při konzultacích. Diskutován je nejen obsah, ale i forma a způsob zpracování. Při psaní bude dodržovat zásady pro psaní bakalářské práce v duchu publikační etiky.
Literatura
  povinná literatura
 • Normy: ČSN ISO 690, ČSN 010 194. info
 • CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1369-4. info
 • KUBÁTOVÁ, H. Od abstraktu do závěrečné práce:jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních oborech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. ISBN 978-80-244-1589-5. info
 • HOLOUŠOVÁ, D. Jak psát diplomové a závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakul, 2000. ISBN 80-7067-841-0. info
  doporučená literatura
 • KHAN, N. B. Jak efektivně studovat a pracovat s informacemi. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-443-5. info
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7. info
 • SYNEK, M., SEDLÁČKOVÁ, H. Diplomová práce: metodický návod jak psát diplomové a seminární práce. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1994. ISBN 80-7079-796-7. info
  neurčeno
 • ŠVEC, V. Průvodce metodologií pedagogického výzkumu: pracovní sešit. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. ISBN 978-80-7318-547-3. info
 • HUBÍK, S. Hypotéza: metodologický nástroj výzkumu ve společenských vědách. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zdravotn, 2006. ISBN 80-7040-842-1. info
Informace učitele
Individuální zpracování části bakalářské práce (dle dohody s vedoucím práce) - využití individuální a skupinové konzultace. Dále viz seminář k prezenční formě studia.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018.