UPPVP0010 Pedagogika pro SP

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Juraj Kalnický, PhD., Prof. h.c. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Juraj Kalnický, PhD., Prof. h.c.
Ústav pedagogických a psychologických věd - Fakulta veřejných politik v Opavě
Předpoklady
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Obsahem předmětu je přehled o složkách pedagogiky jako vědecké disciplíny a analýza jednotlivých stránek výchovně-vzdělávacího procesu (subjekt a objekt výchovy a vzdělávání, jeho podmínky a aspekty, výzkumné metody a alternativní pedagogické koncepce). Cílem je poskytnout studujícím komplexní a strukturovaný vhled do pedagogické problematiky.
Osnova
 • 1. Předmět pedagogiky, metodologické otázky, základní kategorie, vznik pedagogiky jako vědy
  2. Funkce a úkoly pedagogiky, pojetí paradigmat pedagogiky, zákonitosti
  3. Soustava pedagogických věd, charakteristika pedagogických disciplin, směry pedagogiky
  4. Vztah pedagogiky k filozofickým, psychologickým a jiným vědám
  5. Výchova - základní fenomén pedagogiky, geneze, složky výchovy v demokratické společnosti
  6. Osobnosti výchovně-vzdělávacího procesu - žák, učitel, mistr, vychovatel
  7. Učení a vyučování, vzdělání a vzdělávání - charakteristika, druhy
  8. Teorie výchovy, výchovní zásady, instituce a prostředí: škola, rodina, lokální prostředí, média, zájmové, kulturní a volnočasové instituce, multikulturní výchova, integrovaná výchova
  9. Základy didaktiky - cíl, obsah, forma, metoda, prostředek, technika, edukační technologie, plány, osnovy, didaktické principy
  10. Pedagogická diagnostika - předmět, funkce, metody
  11. Výzkumné metody pedagogiky - metodologie, klasifikace
  12. Alternativní pedagogické koncepce, geneze hnutí a alternativních škol
  13. Autoevaluace škol - novodobý fenomén zvyšování jejich kvality - vyhláška MŠMT ČR č. 15/2005, definice, zásady, oblasti, ukazatele, klíč hodnocení
Literatura
  povinná literatura
 • MALACH, J. Pedagogika jako obecná teorie edukace. Ostrava: PdF OU, 2007. ISBN 978-80-7368-291-0. info
 • VIŠŇOVSKÝ, Ľ. - KAČÁNI, V. a kol. Základy školskej pedagogiky. Bratislava: IRIS, 2001. ISBN 80-89018-25-4. info
 • PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky. Úvod do studia oboru. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-399-4. info
  doporučená literatura
 • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-170-3. info
 • BLÍŽKOVSKÝ, B. Systémová pedagogika. Ostrava: Amosium servis, 1992. ISBN 80-85498-18-9. info
 • KREJČÍ, V. Obecné základy pedagogiky. Ostrava: PdF, 1991. info
  neurčeno
 • GAVORA, P. Metody pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2001. ISBN 80-85931-79-6. info
 • CHRÁSKA, M. Didaktické testy. Brno: Paido, 1999. ISBN 80-85931-68-0. info
 • PRŮCHA, J. Pedagogická evaluace: hodnocení vzdělávacích programů a výsledků. Brno: CDVU MU, 1996. ISBN 80-210-1333-8. info
 • RÝDL, K. Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti. Brno:, 1994. info
 • SINGULE, F. Současné pedagogické směry a jejich psychologické souvislosti. Praha: SPN, 1992. info
 • MOJŽÍŠEK, L. Základy pedagogické diagnostiky. Praha: SPN, 1986. info
Výukové metody
Přednášení
Metody hodnocení
Písemná zkouška
Informace učitele
Student je povinen v průběhu semestru nastudovat zadanou problematiku a absolvovat vědomostní test, ověřující osvojení získaných poznatků - rámcově uvedených v přehledu probírané látky (minimum - 75% zvládnutí otevřených/vázaných položek).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 1993, zima 1994, zima 1995, zima 1996, zima 1997, zima 1998, zima 1999, zima 2000, zima 2001, zima 2002, zima 2003, zima 2004, zima 2005, zima 2006, zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2015.