UPPVPK021 Sociální patologie I

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
Přednáška 6 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Garance
Mgr. Magda Hermanová
Ústav pedagogických a psychologických věd - Fakulta veřejných politik v Opavě
Předpoklady
( UPPVPK012 Sociální psychologie pro SP || UPPVP0012 Sociální psychologie pro SP ) && ( UPPVPK016 Psychiatrie pro pomáhající pro || UPPVP0016 Psychiatrie pro pomáhající pro )
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studující se sociálně patologickými jevy, které se vyskytují ve společnosti, osvojení základních pojmů sociální patologie jako vědní disciplíny zabývající se jejich zkoumáním v oblastí sociálních deviací, také rozpoznání a analýza příčin i důsledků obecně. Předmět reflektuje na současné aktuální problémy v oblasti sociálně patologických jevů u dětí, mladistvých i dospělých, v obecně teoretické rovině vymezuje jedince i skupiny s psychopatologickým chováním. Důraz je kladen na prevenci sociálně patologického chování a jednání ve všech jejich formách.
Osnova
 • 1. Teoretické vymezení předmětu
  2. Poruchy chování, poruchy socializace
  3. Příčiny narušení vývoje osobnosti
  4. Poruchy osobnosti
  5. Agresivní syndrom
  6. Suicidální syndrom, autoagrese
  7. Syndrom CAN
  8. Domácí násilí, násilí při výkonu profese
  9. Sociálně patologické skupiny I. (parta, dav, gang)
  10. Sociálně patologické skupiny II. (vandalismus, organizovaná kriminalita aj.)
Literatura
  povinná literatura
 • VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. Sociální psychologie. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1428-8. info
 • FISCHER, S., ŠKODA, J. Speciální pedagogika. Praha: Triton, 2008. ISBN 978-80-7387-014-0. info
 • KOUKOLÍK, F., DRTILOVÁ, J. Vzpoura deprivantů. . Praha: Galén, 2006. ISBN 80-7262-410-5. info
 • VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-802-3. info
 • PRAŠKO, J. a kol. Poruchy osobnosti. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-737-X. info
 • ATKINSON, R. L. et al. Psychologie. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-640-3. info
 • KOUTEK, J., KOCOURKOVÁ, J. Sebevražedné chování. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-732-9. info
 • KOUKOLÍK, F., DRTILOVÁ, J. Základy stupidologie. Život s deprivanty II. Praha: Galén, 2002. ISBN 80-7262-078-9. info
 • KOLÁŘ, M. Bolest šikanování. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-513-X. info
 • KOUKOLÍK, F., DRTILOVÁ, J. Zlo na každý den. Život s deprivanty I. Praha: Galén, 2001. ISBN 80-7262-088-6. info
 • ČÍRTKOVÁ, L. Policejní psychologie. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-475-3. info
 • MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-226-2. info
  doporučená literatura
 • POSPÍŠIL, M. Zlost, hněv, rozčílení. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-503-2. info
  neurčeno
 • SVOBODA, M., ČEŠKOVÁ, E., KUČEROVÁ, H. Psychopatologie a psychiatrie. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-154-9. info
 • TRAIN, A. Nejčastější poruchy chování u dětí. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-503-2. info
 • PAVLOVSKÝ, P. Soudní psychiatrie a psychologie. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-247-0181-2. info
 • PÖTHE, P. Dítě v ohrožení. Praha: G plus G, 1999. ISBN 80-86103-21-8. info
 • ŘÍČAN, P. Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha: Portál, 1995. ISBN 80-7178-049-9. info
Výukové metody
Přednášení
Přednáška s aktivizací
Metody hodnocení
Písemná zkouška
Informace učitele
Orientace v problematice, rozpoznání patologických jevů, schopnost diskuse k určeným tématům.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2006, zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2015.