UPPVPP021 Sociální patologie I

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Stanoev, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.
Ústav pedagogických a psychologických věd - Fakulta veřejných politik v Opavě
Předpoklady
Orientace v sociologických termínech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
PŘEDNÁŠKA Cílem předmětu je seznámit studující s možnými příčinami vzniku a důsledky sociálně patologických jevů, které se vyskytují v naší společnosti. Obecná část předmětu je zaměřena na základní pojmy, souvislosti a teorie sociálních deviací, speciální část na jednotlivé sociálně patologické jevy. Předmět reflektuje současné aktuální problémy v oblasti sociálně patologických jevů u dětí, mladistvých i dospělých. Důraz je kladen na prevenci sociálněpatologického chování a jednání ve všech jejich formách. V rámci předmětu studenti získávají informace o praktickém fungování státních i nestátních organizací, profesionálně řešících sociálně patologické problémy. SEMINÁŘ Cílem předmětu je především ukotvení poznatků z přednášek, diskuse k tématům a schopnost vypracovat seminární práci na aktuální téma k prezentaci a následně diskuzi odborného charakteru.
Osnova
 • PŘEDNÁŠKA
  1. Výklad základních pojmů - sociální patologie, sociální deviace, sociální norma, anomie (adaptační způsoby), rizikové chování a další související pojmy.
  2. Sociologie deviantního chování - tradiční pohledy na deviantní chování, druhy a klasifikace sociálních deviací, funkce sociálních deviací ve společnosti.
  3. Normativní a reaktivní pojetí sociální deviace.
  4. Sociálně patologická problematika v díle českých sociologů - T. G. Masaryk, B. Foustka, E. Beneš, I. A. Bláha, ap., jejich odkaz současnosti.
  5. Biologické a psychologické teorie deviantního chování - nejvýznamnější představitelé a přístupy.
  6. Sociologické teorie deviantního chování - nejvýznamnější představitelé a přístupy.
  SEMINÁŘ
  1. Porucha socializačního procesu (rodina, vrstevníci, škola, komunikační média, sociální klima).
  2. Rizikové chování spojené s informačními technologiemi, prevence rizikové virtuální komunikace.
  3. Děti a mládež jako ohrožená sociální skupina - krize identity, specifické znaky trestné činnosti mládeže.
  4. Poruchy funkcí rodiny, typologie dysfunkčních rodin. Sanace rodiny.
  5. Domácí násilí a prevence; syndrom CAN a jeho prevence.
  6. Šikana nejen ve školním prostředí; násilí na pracovišti - mobbing, boxing.
  7. Suicidalita v České republice.
  8. Problematika skupin se sektářskými rysy.

Literatura
  povinná literatura
 • MATOUŠEK, O., MATOUŠKOVÁ, A. Mládež a delikvence: možné příčiny, struktura, programy prevence kriminality mládeže. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-825-8. info
 • DOLEJŠ, M. Efektivní včasná diagnostika rizikového chování u adolescentů. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. ISBN 978-80-244-2642-6. info
 • KRAUS, B., HRONCOVÁ, J. a kol. Sociální patologie. 2. vyd. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2010. ISBN 978-80-7435-080-1. info
 • FIŠER. S., ŠKODA, J. Sociální patologie: analýza příčin a možnosti ovlivňování závažných sociálně patologických jevů. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2781-3. info
 • JEDLIČKA, R. a kol. Děti a mládež v obtížných životních situacích: Nové pohledy na problematiku životních krizí, deviací a úlohu pomáhajících profesí. Praha: Themis, 2004. ISBN 80-7312-038-0. info
 • GOFFMAN, E. Stigma: poznámky k problému zvládání narušené identity. Praha: Slon, 2003. info
  doporučená literatura
 • PODANÁ, Z. Fenomén delikvence mládeže v České republice a středoevropském regionu. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2011. ISBN 978-80-86729-68-8. info
 • SOCHŮREK, J. Úvod do sociální patologie. Liberec: TU v Liberci, 2009. ISBN 80-7372-448-1. info
 • KOUKOLÍK, F., DRTILOVÁ, J. Vzpoura deprivantů. . Praha: Galén, 2006. ISBN 80-7262-410-5. info
 • KOUTEK, J., KOCOURKOVÁ, J. Sebevražedné chování. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-732-9. info
 • KOUKOLÍK, F., DRTILOVÁ, J. Základy stupidologie. Život s deprivanty II. Praha: Galén, 2002. ISBN 80-7262-078-9. info
 • KOLÁŘ, M. Bolest šikanování. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-513-X. info
 • MUNKOVÁ, G. Sociální deviace. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0279-2. info
 • HRČKA, Michal. Sociální deviace. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. ISBN 80-85850-68-0. info
 • KOUKOLÍK, F., DRTILOVÁ, J. Zlo na každý den. Život s deprivanty I. Praha: Galén, 2001. ISBN 80-7262-088-6. info
 • ONDREJKOVIČ, P. a kol. Sociálna patologia. Bratislava: VEDA, 2000. ISBN 80-224-0616-3. info
 • KAPR, J., LINHART, J., FISCHEROVÁ, V., VODÁKOVÁ, A. Sociální deviace, sociologie nemoci a medicíny. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. ISBN 80-85850-03-6. info
 • HORA, L. Problematika tzv. alternativní religiozity a jejího podílu na formování životní orientace mládeže. Praha: UK, 1995. ISBN 80-7184-106-4. info
 • BLÁHA, I. A. Sociologie. 1. vydání. Praha: Academia, 1968. info
Výukové metody
Přednáška s aktivizací
Přednáška s diskusí
Přednáška s analýzou videozáznamu
Demonstrace dovedností
Metody hodnocení
Známkou
Písemná zkouška
Zápočet
Informace učitele
Zkouška-zkouškový test z přednášek, ze základní a určené doporučené literatury.
Zápočet-osobní prezentace a odevzdání seminární práce- aplikace teoretických otázek na konkrétní oblasti sociální patologie v rozsahu minimálně 4 normostran a za použití minimálně 3 odborných zdrojů (dle ČSN ISO 690); aktivní účast na seminářích, docházka.
Student bude moci konzultovat nejen prostřednictvím elektronické pošty, ale i v předem domluvených individuálních nebo skupinových konzultacích.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018.